Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

 • Home
 • Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσεως Ιστότοπου, Πολιτική Ασφαλείας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Όμιλός  μας   MF  ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε. , ως  διακεκριμένος Φορέας Παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οιανδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως, ενδεικτικά,  ως υποψήφιοι ή ενεργοί Εκπαιδευόμενοι / Πελάτες, Συνεργάτες, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες, επισκέπτες ιστοσελίδων ή γενικά συνεργαζόμενοι τρίτοι με τον  φορέα  μας).
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά  τους  παρόντες όρους και την σχετική Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου μας. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας ή/και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, όπου αυτή εφαρμόζεται, αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται  και οι οποίες διέπουν την μεταξύ μας συγκεκριμένη     σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

1.Ποιά  στοιχεία σας θεωρούνται ως  προσωπικά δεδομένα  

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική σας αναγνώριση / ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή  υπάγονται , κατά περίπτωση, στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (e-mails), στοιχεία Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής εμπειρίας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ  /ΕΕ/2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. Συνήθης επεξεργασία και διαχείριση των π.δ. σας

Παραδείγματος χάριν, επεξεργαζόμαστε  τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της σύννομης  συλλογής στοιχείων μέσω δηλώσεων συμμετοχής  στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά μας σεμινάρια , με φυσική παρουσία ή  δια συστήματος e-learning,  ,ηλεκτρονικής πληρωμής γι’ αυτά,  στα πλαίσια ενεργειών Marketing  και  συναφών   προωθητικών ενημερωτικών ενεργειών μας , αλλά και στα πλαίσια της γενικότερης επικοινωνίας / υποστήριξης / πληροφόρησής σας, κατά την συμμετοχή σας στο blog μας  καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Ομίλου μας που διενεργείται , εν μέρει ή στο σύνολό της, με χρήση της ιστοσελίδας μας.

3.Επεξεργασία με την ρητή συγκατάθεσή σας  , με σκοπό την κατάρτιση συμβάσεως ή κατά το  προκαταρκτικό στάδιο αυτής και λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις  επεξεργασίας.

Ο  Όμιλός  μας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας υπό  τις ακόλουθες  νόμιμες  προϋποθέσεις  επεξεργασίας,  ήτοι στα πλαίσια , κυρίως,  μεταξύ μας  καταρτισθείσης ή  προς κατάρτιση  σύμβασης ή εφ’ όσον μας έχετε παράσχει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, ανά υπηρεσία (την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε),  καθώς και  (σπανιότερα) υπό  τις λοιπές ,  ειδικώς αναφερόμενες στο άρθρο  6 του Κανονισμού, προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά σας δεδομένα συνήθως χρησιμοποιούνται:
Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων σας στα πλαίσια υλοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος με φυσική παρουσία  ή με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Για την υποστήριξη / πληροφόρησή σας σχετικά με υπηρεσίες του Ομίλου  μας /εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματά μας  , τεχνική ενημέρωση ,  απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας , ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια  καθώς και  ανάλυση επισκεψιμότητος  με σκοπό την  βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας κ.λπ συναφή.
Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας
Για  ειδικές εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση  στοιχείων , όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagrafi@oikonomotexniki.gr  ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής και διαγραφής από την λίστα ενημερώσεων που βρίσκεται στο τέλος του κάθε e-mail που λαμβάνετε από μας.

4.Ποιές είναι οι βασικές  αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει   για τους όρους συλλογής , εν γένει επεξεργασίας και, τυχόν,  διαβίβασης των προσωπικών  δεδομένων σας , που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία.
Ο  Όμιλός  μας και το ειδικώς  εκπαιδευμένο Προσωπικό του εφαρμόζει όλες τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμό σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμό χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).
Παράλληλα, ο Όμιλός  μας προστατεύει και διασφαλίζει τα Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας ( δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού,  επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και μη αυτοματοποιημένης λήψεως  αποφάσεων βάσει προφίλ), όπως αυτά εξειδικεύονται στις επί μέρους διατάξεις του  ΓΚΠΔ και στην  εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούνται , όπως επίσης  και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλός  μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται εκ μέρους μας αποκλειστικώς  και μόνον για το χρονικό διάστημα που εκάστοτε κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των ταχθέντων σκοπών επεξεργασίας τους , στην οποία υποβάλλονται κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους  και , κυρίως, την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη παρέμβαση και τυχαία απώλεια, καταστροφή  ή φθορά, με την χρησιμοποίηση δε καταλλήλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

 1. Τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας

Ο  Όμιλός  μας συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως:
όταν καλείτε  τηλεφωνικούς αριθμούς μας, όταν μας στέλνετε e-mail ή συμπληρώνετε αίτηση για πληροφόρηση ή για κάποιο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
•στα πλαίσια της υλοποίησης Εκπαιδεύσεων ,
• όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες παράδοσης ενός εγγράφου (πχ. ενός Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης),
•  όταν εγγράφεσθε  οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους  μας ,ώστε να λαμβάνετε σε φυσική μορφή,  ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό προωθήσεως των υπηρεσιών μας ή ανανεώνετε τις  συναφείς  προγενέστερες  προτιμήσεις  σας,
• όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες μας , μέσω των οποίων συλλέγουμε,  ενδεχομένως με χρήση cookies, τις απαραίτητες πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser).

6.Βιογραφικά σημειώματα

Η  διαβίβαση του Βιογραφικού σας Σημειώματος στην  ηλεκτρονική μας διεύθυνση ή η αποστολή του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο  στην εταιρεία μας ,με σκοπό την κάλυψη  θέσεως εργασίας  που προσφέρουμε και που σας ενδιαφέρει , υπόκειται στους λεπτομερώς αναφερομένους στην  παρούσα Πολιτική  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων   κανόνες  και στους ακόλουθους ,επί πλέον,   όρους και προϋποθέσεις :

 1. Mε την οικειοθελή , κατά τον ως άνω τρόπο, υποβολή των  προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών  σας  συναινείτε  ρητώς και ανεπιφυλάκτως, με  απόλυτη σαφήνεια,  στην αποθήκευση, χρήση και εν γένει επεξεργασία  των δεδομένων  που μας κοινολογείτε για τον συγκεκριμένο σκοπό..
 2. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αρχική εκ μέρους μας εκτίμηση της αιτήσεώς σας για πρόσληψη,  ο έλεγχος αυτής, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η Εταιρεία μας ως προς την επιλογή,   η  λήψη αποφάσεως για  την  ενδεχομένη πρόσληψη  αλλά και η επανεκτίμηση αυτής , σε  μεταγενέστερο χρόνο , εφ’ όσον παραστεί ανάγκη.
 3. Εάν επιλεγείτε , τα χορηγούμενα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας  προς τον σκοπό της κατάρτισης της  συμβάσεως εργασίας  (άρθρο 6 παρ.1β’ Kανονισμού Ε.Ε. 2016/679).

Στην περίπτωση μη επιλογής σας  αυτά θα διατηρηθούν επί  ένα εξάμηνο από της υποβολής τους, με σκοπό  την  τυχόν επανεκτίμηση της αιτήσεώς σας , εάν κενωθεί η συγκεκριμένη θέση ή προκύψει άλλη, κατάλληλη και συναφής προς τα προσόντα σας. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής τα υποβληθέντα προσωπικά σας  δεδομένα  θα διαγραφούν ολοσχερώς

7.Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Ο Όμιλός μας   ζητεί πάντα , αναλόγως της εκάστοτε χρήσεως και σκοπού,  από εσάς τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο  προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των Υπηρεσιών μας και για  την καλύτερη και απρόσκοπτη  διεκπεραίωση  της  παρεχομένης  υπηρεσίας, σε συνδυασμό  με την κείμενη για Φορείς Εκπαίδευσης αλλά και τη γενικότερη τηλεπικοινωνιακή, φορολογική και λοιπή Νομοθεσία και Κανονιστικό πλαίσιο,  ενώ στη συνέχεια τα  επεξεργάζεται κάνοντας  πιστή χρήση των  ισχυουσών, κατά τα προαναφερθέντα, διατάξεων. Κατά περίπτωση είναι δυνατή η ανωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση, ψευδονυμοποίηση   ή άλλου είδους προφύλαξη αυτών , εφ’όσον τα μέτρα αυτά κριθούν αναγκαία για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποιά δεδομένα συλλέγουμε για σας , να τα διορθώσετε, και  να ζητήσετε τον περιορισμό ή την διαγραφή τους , εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από τον νόμο  (π.χ. για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και/ή  για  την δίωξη παράνομων πράξεων).

8.Πολιτική Cookies

Σε συμμόρφωση και με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία e-Privacy 2009/136/ΣΕ , η ιστοσελίδα μας  χρησιμοποιεί “cookies”. Τα cookies είναι διαδικτυακά «εργαλεία» συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας , ώστε αυτή  να προσαρμοσθεί στις ανάγκες των  μαθητών , πελατών, προμηθευτών  μας και εν γένει χρηστών.
Με τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, συμφωνείτε (opt-in) με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από μηχανές αναζήτησης ή κοινωνικά δίκτυα, όπως π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins, Google+ κλπ. (στα οποία δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχος εκ μέρους του Ομίλου  μας) και τα οποία διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι.
Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες  μας ,  μπορείτε να εξαιρεθείτε  προβαίνοντας  απλώς στην αντίστοιχη επιλογή,  την  παρεχόμενη από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.
Παρ’ ότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας   την μη αποδοχή τους  ή  απαιτώντας να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά.  Είναι  χρήσιμο να γνωρίζετε εν προκειμένω   ότι  αυτή η επιλογή  θα περιορίσει το εύρος των διαθεσίμων  προς εσάς δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

9.Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Κατά κανόνα ο ‘Ομιλός μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός εάν  τούτο απαιτείται σαφώς από την Νομοθεσία / Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργούμε ως «ενδιάμεσοι» και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μία υπηρεσία μας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες.
Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι πχ. Δημόσιες Αρχές (Φορολογικές , Κοινωνικοασφαλιστικές κλπ) καθηγηταί και εισηγηταί σεμιναρίων  ή άλλοι  συναφών ειδικοτήτων συνεργάτες. Συνεργαζόμαστε με έγκριτους Ακαδημαϊκούς και λοιπούς Συνεργάτες  – Εκπαιδευτές  και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους,που τυχόν λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τα ανωτέρω, ώστε να διασφαλίσουμε ,στο μέτρο του δυνατού ,ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και  τους εκάστοτε ισχύοντες  στην Ευρώπη και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων.
Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας,  είναι δυνατόν στο μέλλον να  χρειαστεί να μεταφέρουμε  κάποιες πληροφορίες  που σας αφορούν σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων  κρατών  κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) . Τούτο σας διαβεβαιούμε  ρητώς ότι θα συμβεί μόνον  βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων , εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας ή άλλου προβλεπομένου  μέσου  αποδεδειγμένης  διασφάλισης  των προσωπικών σας δεδομένων.

10.Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους περί  προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Στον Όμιλό  μας διαθέτουμε  άρτια εκπαιδευμένο και υπεύθυνο Προσωπικό ,ενώ αναγνωρίζουμε την σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητος και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών και στοιχείων.  Προς  τον σκοπό αυτό διαθέτουμε  πρόσφορες  πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά  και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, συνεχή  και  διαρκώς επικαιροποιούμενη εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικούς ελέγχους , συμμόρφωση προς διεθνή Πρότυπα  Ασφαλείας  και Επιχειρησιακής Συνέχειας κ.λπ.
Όποιος Συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις ως άνω  πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά  και μόνον τους  προαναφερθέντες και αναλυομένους στην παρ. 3   σκοπούς. Μοιραζόμαστε, ανά τμήμα του Ομίλου και ανά εμπλεκόμενο υπάλληλο , συνεργάτη κ.λπ ,  τις πληροφορίες που μας  παρέχετε  αποκλειστικά  και μόνον με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας, την οποία, όπως επενειλημμένως έχει προαναφερθεί,  μπορείτε οποτεδήποτε και με απόλυτη ελευθερία επιλογής  να ανακαλέσετε και/ή διαφοροποιήσετε , επικοινωνώντας απλώς μαζί μας.

11.Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει (βασικά στοιχεία επαφής όπως όνoμα / Εταιρεία / Τηλέφωνο / Δ/νση / e-mail), μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του Εμπορικού μας Τμήματος ή άλλων Στελεχών μας, ώστε να εκτελούμε, για την δική σας καλύτερη ενημέρωση / πληροφόρηση, σχετικές προωθητικές ενέργειες Marketing (e-mails, ενημερωτικά Newsletters κλπ).
Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεών σας σε συνδυασμό με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) για να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός  εάν  εσείς , κατά την χρήση, έχετε ρητά συναινέσει σε αυτές.
Αν  ,οποτεδήποτε,  αποφασίσετε  να διακοπεί  η εκ μέρους μας αποστολή ενημερώσεων ή προσφορών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής/διαγραφής  που βρίσκεται στο τέλος του e-mail που λαμβάνετε από εμάς.

12.Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Οι ιστοσελίδες του Ομίλου  μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξαρτήτων φορέων, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε. Συνεπώς εμείς δεν φέρουμε καμμίαν απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας  καλούμε  να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

13.Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Ο  Όμιλός μας δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση  ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους εκπαιδευομένους μας, τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων.
Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει  αυτές.
Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιανδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP. Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας,  εφ΄όσον αυτός , κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

14.Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει ή παραβιάσαμε τις αρχές που ορίζονται σε αυτήν, παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oikonomotexniki.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας ,με αποστολή εγγράφου, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πειραιώς 4, Αθήνα ,Τ.Κ. 104 31 .

15.Ισχύς Πολιτικής Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία μας στις 15/5/2019 και υπόκειται σε περιοδική  επικαιροποίηση , βελτίωση και αναθεώρηση.
Τυχόν αλλαγές σε αυτήν   θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που θα συλλέγονται από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η  επομένη αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες τότε θα κατέχουμε και/ή διατηρούμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση  τροποποιήσεων, συνεπάγεται την γνώση και αποδοχή  εκ μέρους σας των  σχετικών αλλαγών.

Παράρτημα

Σχετικά με τα cookies και την διεύθυνση IP

Cookies και διεύθυνση IP

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

1.Βασικά Cookies
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Χωρίς τη χρήση αυτών  η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει.

 1. Cookies Ανάλυσης Απόδοσης
  Χρησιμοποιούμε αυτούς τους τύπους cookies για την παρακολούθηση της απόδοσης του διαδικτυακού τόπου μας και την μελέτη του τρόπου χρήσεως αυτών επ’ ωφελεία μας. Αυτά τα cookies μας δίνουν τις πληροφορίες που μας βοηθούν να παρέχουμε καλύτερα άρθρα και υπηρεσίες προς τους χρήστες. Επίσης μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τους τομείς του διαδικτυακού μας τόπου που δεν λειτουργούν ορθά ή που χρειάζονται συντήρηση.
 2. Λειτουργικά Cookies
  Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται για να θυμάται ο διαδικτυακός τόπος τις προτιμήσεις σας στην ιστοσελίδα μας. Το απομνημονευόμενο στοιχείο μπορεί να είναι οποιοδήποτε παρεχόμενο, με σκοπό  να μην χρειάζεται να το καταχωρήσετε εκ νέου κατά την  επομένη επιστροφή σας στον διαδικτυακό μας τόπο.

Σημειώστε ότι ,σε περίπτωση που διαγράψετε ως ανεπιθύμητα  cookies από την συσκευή σας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου η ως άνω διαδικασία  καταγραφής στοιχείων  κατά την  μελλοντική περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο.

Εφ’ όσον χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο,συμφωνείτε ανεπιφύλακτα στην αποστολή των ως άνω αναφερομένων cookies στην συσκευή σας.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τα cookies που αποθηκεύονται στην συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Σας παρέχεται έτσι η δυνατότης να απορρίψετε την αποθήκευσή τους τροποποιώντας απλώς τον browser σας.

Άλλες ρυθμίσεις του browser σας επιτρέπουν ακόμα και τη μερική διαγραφή των cookies ή  την απόρριψή τους από οποιονδήποτε διαδικτυακό τόπο. Ένας επιπρόσθετος τρόπος ελέγχου των cookies είναι το εκάστοτε υποβαλλόμενο  αίτημα για προηγουμένη συγκατάθεση, το οποίο όμως μπορεί να επιβραδύνει την περιήγησή σας στο διαδίκτυο.

Μπορείτε επί πλέον να επιλέξετε  την μη αποδοχή  συγκεκριμένων  ειδών  cookies, όπως για παράδειγμα cookies τρίτων μερών ή cookies συμπεριφορικής διαφήμισης, όπως και  cookies από επιλεγμένες εταιρείες.

Νεότερα Άρθρα