Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Από την ίδρυση της πρώτης εταιρείας του ομίλου μέχρι και σήμερα ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί βασικό πόλο ανάπτυξης, καθώς η εκπλήρωση των στόχων του Ομίλου έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό τoυ. Στο εργασιακό περιβάλλον καλλιεργείται πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης. Η εκπαίδευση και η συνεχής προσωπική εξέλιξη αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες του Ομίλου, έτσι  ώστε να συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους σημαντικούς φορείς εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Σήμερα στον Όμιλο μας απασχολούνται περισσότερα από 40 στελέχη & σύμβουλοι και συνεχίζει την ανοδική του πορεία και σε αυτόν τον τομέα.

Το 70% των εργαζομένων είναι απόφοιτοι Ανώτατων σχολών  και περίπου το 30% είναι κάτω από 30 ετών. Οι εταιρείες μας έχουν μόνιμη συνεργασία με περισσότερους από 500 ειδικούς επιστήμονες Έλληνες και ξένους, καθηγητές ανωτάτων και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ανώτατα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, διευθυντικά στελέχη του δημόσιου τομέα και συμβούλους επιχειρήσεων οι οποίοι σχεδιάζουν και πραγματοποιούν εισηγήσεις στα σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα του ομίλου.

 

Ο Όμιλος έχει πλήρες οργανωμένο νομικό τμήμα για τις ανάγκες των εταιριών που ανήκουν στον Όμιλο.