Οργάνωση Διεπιχειρησιακών (Open) Σεμιναρίων

  • Home
  • Όμιλος
  • Οργάνωση Διεπιχειρησιακών (Open) Σεμιναρίων

Οργάνωση Διεπιχειρησιακών (Open) Σεμιναρίων

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ομίλου σε συνεργασία με τους σύμβουλους εκπαίδευσης, τους εισηγητές και τους επιστημονικούς συνεργάτες του ομίλου:

Μελετά, αναλύει και προσδιορίζει κοινές κατά κλάδους και ειδικότητες ανάγκες επιμόρφωσης σε θέματα που απασχολούν καθημερινά τις επιχειρήσεις όπως είναι διάφορα ζητήματα οικονομικού, οργανωτικού, διοικητικού και τεχνικού ενδιαφέροντος.

Καταρτίζει αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της αγοράς επίκαιρα προγράμματα, με έμπειρους και εξειδικευμένους εισηγητές στην εκάστοτε θεματολογία, που αναπτύσσουν στην Αθήνα, στην περιφέρεια και το εξωτερικό.

Οργανώνει και εκτελεί τα σεμινάρια, στις ιδιόκτητες και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες εκπαίδευσης του ομίλου και σε άνετους χώρους μεγάλων ξενοδοχείων. Ακόμη ποικίλει το πρόγραμμα της διδασκαλίας με όλες εκείνες τις ευκαιρίες και τα διαλείμματα επικοινωνίας και αναψυχής, ώστε να περάσει τη χρησιμότητα επιμόρφωσης μέσα από ένα ευχάριστο και ψυχαγωγικό «event».

Υποδεικνύει και αναλαμβάνει τις διαδικασίες συμμετοχής και τις ενέργειες για την επιδότηση των συμμετεχόντων από τον ΟΑΕΔ και την αποπληρωμή των προγραμμάτων.

Παρουσιάζει με οργανωμένο σύστημα έκαστο θέμα σεμιναρίων στους ενδιαφερόμενους μετά από ειδική έρευνα αγοράς και μελέτη των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Δέσμη Προσφερόμενων Υπηρεσιών Διεπιχειρησιακών (Open) Σεμιναρίων

Στον τομέα των επιμορφωτικών προγραμμάτων, ο Όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένο “πακέτο υπηρεσιών”, που συντελεί στην ωφελιμότητα της συνεργασίας μας.
Ειδικότερα η δέσμη των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:
1 Έρευνα προσδιορισμού και ανάλυση των αναγκών της εταιρίας σας για επιμόρφωση του προσωπικού του.
2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης.
3 Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος ΟΑΕΔ/ ΛΑΕΚ (0,24%) παρέχονται:
3.1 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεως για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ -0,24%).
3.2 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου αποπληρωμής των προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ και παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων στην εταιρία σας.
3.3 Παρακολούθηση των απαιτουμένων τυπικών διαδικασιών, κατά την υλοποίηση του προγράμματος (ηλεκτρονική ενημέρωση, έλεγχοι ΟΑΕΔ κ.λ.π.).
4 Σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση των σεμιναρίων.
5 Παροχή εκπαιδευτικών σημειώσεων στους εκπαιδευθέντες.
6 Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης των σεμιναρίων στους εκπαιδευθέντες.
7 Έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική αναφορά προς την επιχείρηση.
8 Διαρκής ενημέρωση από Ειδικό Σύμβουλο Εκπαίδευσης των εταιρειών μας, για τα επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης και άλλα συναφή θέματα (π.χ αναπτυξιακά προγράμματα).
9 Παροχή πληροφόρησης και υποστήριξη της εταιρίας σας για την κάλυψη ειδικών ερωτημάτων που ενδέχεται να προκύψουν μετά την υλοποίηση του σεμιναρίου