Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) – Επιχορήγηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) – Επιχορήγηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου

Δράση «e-λιανικό» : Επιχορήγηση υφισταμένων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Ωφελούμενοι  της ως άνω «δράσεως» είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου , που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες πληρούν  τις προϋποθέσεις που  αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

 

 Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) ,με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Εφ’όσον η επιχείρηση (διακριτός ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμισθεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500€.

 

Ως  ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίσθηκε η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00.

 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ και το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Τηλεφωνική ενημέρωση  παρέχεται μέσω του αρ.  801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση .  Ε-mail επικοινωνίας  infoepan@mou.gr

 

Δείτε το ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών εδώ egxeiridio_aithshs_e-lianiko

Αφήστε ένα σχόλιο