Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: σημαντική ανακοίνωση ως προς την αλλαγή στον τρόπο θεωρήσεως του γνησίου υπογραφής επί συναινετικών διαζυγίων

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: σημαντική ανακοίνωση ως προς την αλλαγή στον τρόπο θεωρήσεως του γνησίου υπογραφής επί συναινετικών διαζυγίων

Από τον  Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών εξεδόθη, με σκοπό την έγκαιρη  ενημέρωση των μελών του , η εξής ανακοίνωση:

“,Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι με το άρθρο 4 παρ. 3 εδάφιο β του Ν. 4800/2021, που αντικατέστησε το άρθρο 1441 Α.Κ., μεταβλήθηκε ο τρόπος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής των συμβαλλομένων στη συμφωνία λύσης του γάμου τους συζύγων.
Ειδικότερα στη διάταξη αυτή προβλέπεται πλέον ότι : «β. …. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων δεν απαιτείται στην περίπτωση υποβολής κοινής ψηφιακής δήλωσης», ενώ μέχρι πρότινος η σχετική ρύθμιση προέβλεπε ότι «… Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου … η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη».
Κατά συνέπεια η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, υπαγόμενη στις δικαστικές αρχές, παύει πλέον να είναι αρμόδια υπηρεσία για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ενώ αρμόδιες γι’ αυτό είναι όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., που υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου (άρθρο 11 παρ. 1 Ν.2690/99, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).
Η άνω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου 4800/2021 (ΦΕΚ Α 81/21-5-2021).

 

 

 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι με το άρθρο 4 παρ. 3 εδάφιο β του Ν. 4800/2021, που αντικατέστησε το άρθρο 1441 Α.Κ., μεταβλήθηκε ο τρόπος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής των συμβαλλομένων στη συμφωνία λύσης του γάμου τους συζύγων.
Ειδικότερα στη διάταξη αυτή προβλέπεται πλέον ότι : «β. …. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων δεν απαιτείται στην περίπτωση υποβολής κοινής ψηφιακής δήλωσης», ενώ μέχρι πρότινος η σχετική ρύθμιση προέβλεπε ότι «… Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου … η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη».
Κατά συνέπεια η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, υπαγόμενη στις δικαστικές αρχές, παύει πλέον να είναι αρμόδια υπηρεσία για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ενώ αρμόδιες γι’ αυτό είναι όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., που υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου (άρθρο 11 παρ. 1 Ν.2690/99, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).
Η άνω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου (ΦΕΚ Α 81/21-5-2021).

Αφήστε ένα σχόλιο