• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου Πελατών και Τρόποι Αντιμετώπισης

Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου Πελατών και Τρόποι Αντιμετώπισης

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 10 & Τρίτη 11  Ιουνίου 2019, Ωρες 16:00-21:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου Πελατών και Τρόποι Αντιμετώπισης. CUSTOMER’S CREDIT RISK ANALYSIS & BEST PRACTICES OF SOLVING-CASE STUDIES

 

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει θεωρητικές γνώσεις προσδιορισμού, αξιολόγησης και διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου, που προέρχεται από τις παρεχόμενες πιστώσεις προς τους υπάρχοντες ή νέους πελάτες – επιχειρήσεις, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και λήψη των απαραίτητων μέτρων, για διασφάλιση των πιστωτικών συναλλαγών των πελατών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη και προϊστάμενους των διευθύνσεων πιστώσεων, πωλήσεων, marketing, οικονομικών υπηρεσιών, διεύθυνση οικονομικών μελετών-τραπεζικών πιστώσεων, εσωτερικού ελέγχου και γενικά σε στελέχη που διαχειρίζονται άμεσα ή έμμεσα θέματα πιστώσεων και πωλήσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΛΑΣ
Οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών ITC Hellas και ENERGY AE και Διευθυντικό στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας με πολυετή εμπειρία στους τομείς εσωτερικού ελέγχου, εκπαίδευσης, οικονομικών υπηρεσιών, πιστώσεων εμπορίας, οικονομικού προγραμματισμού.

Εισηγητής σεμιναρίων συστήματος εσωτερικού ελέγχου, πιστωτικής πολιτικής και ελέγχου πιστώσεων, budget and budgetary control, cost cutting και credit risk analysis and best practices of solving. Επιμόρφωση στο εξωτερικό σε θέματα internal audit, EDP audit, budget and budgetary control, management, customer credit analysis, logistics, πληροφορική. Είναι επικεφαλής Ομάδας Συμβούλων Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Διετέλεσε μέλος της ΣΤ.Α. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μέλος του Αμερικάνικου Institute of Internal Auditors. Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ελεγκτών Ελλάδος, του οποίου υπήρξε Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Δομημένο πλάνο προσδιορισμού του πιστωτικού κινδύνου ώστε με την ολοκλήρωση της έρευνας να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του πιστωτικού κινδύνου.
Παράγοντες προσδιορισμού του πιστωτικού κινδύνου:
Ενδογενείς κίνδυνοι, που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της επιχείρησης.
Εξωγενείς κίνδυνοι, που απορρέουν από τις δυσμενείς επιδράσεις του φυσικού, πολιτικού, νομικού και κυρίως του οικονομικού περιβάλλοντος.
Εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου με τη χρήση πληροφοριών μη οικονομικού περιεχομένου.
Σύνταξη πίνακα προσδιορισμού του πιστωτικού κινδύνου με βάση στοιχεία μη οικονομικού περιεχομένου περιλαμβάνει:
Ποιοτικά χαρακτηριστικά των φορέων της επιχείρησης.
Διοίκηση-Οργανωτικό σχήμα.
Εργασιακές σχέσεις.
Τεχνολογικός εξοπλισμός-ποιοτικό επίπεδο και κύκλος ζωής προϊόντων.
Βασικά χαρακτηριστικά-Ιδιαιτερότητες-Προοπτικές του κλάδου.
Άλλοι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης.
Παρεχόμενες εξασφαλίσεις για κάλυψη χορηγούμενων πιστώσεων.
Βαθμίδες πιστωτικού κινδύνου με βάσει τα στοιχεία φερεγγυότητας, αυξημένος, αρκετά υψηλός, σχετικά υψηλός, μέτριος, αποδεκτός, χαμηλός πολύ χαμηλός.
Προσδιορισμό του συντελεστή δυσχέρειας για κάθε στοιχείο αξιολόγησης.
Υπολογισμό risk score με βάση τις πληροφορίες μη οικονομικού περιεχομένου και προσδιορισμό της βαθμίδας του πιστωτικού κινδύνου.
Εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου με τη χρήση πληροφοριών οικονομικού περιεχομένου
Οικονομικές καταστάσεις
Χρήση οικονομικών καταστάσεων για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου.
Οικονομική πορεία και κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης.
Συσχετισμός κρίσιμων οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών.
Διαχρονική εξέλιξη των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων όπως:
Του κύκλου εργασιών, των περιθωρίων κέρδους, των ιδίων κεφαλαίων των Αριθμοδεικτών κλπ.
Συγκρίσεις και συσχετισμοί με αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων του κλάδου.
Αριθμοδείκτες
Αναλυτική παρουσίαση και κριτική ανάλυση των τριών αντιπροσωπευτικών κατηγοριών αριθμοδεικτών ήτοι:
Αποδοτικότητας (Profitability): Return on investments (ROI), Return on Equity (ROE), Return on net assets (RONA), Gross margin (GM), Earnings before interest and tax (EBIT), Earnings before tax (EBT), Earnings after tax (EAT), Return an sales (ROS) Net Income Margin.
Αποτελεσματικότητας (Assets utilization): Days Sales Outstanding (DSO), Days of Inventory (DOI), Days Accounts Payable (DAP), Days Accounts Receivables (DAR)
Ρευστότητας και Δανειακής κάλυψης (Liquidity and Dept Coverange): Current ratio, Quick ratio, Leverage, Cash flow coverage.
Λοιποί δείκτες:
Economic Value Added (EVA)
Καταστάσεις ταμειακών ροών (Cash flows)
Δείκτης αφερεγγυότητας Zeta Score η Z-Score.
Παρουσιάζει την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης. Ιστορικά έχει χρησιμοποιηθεί ως «μάντης» επιχειρηματικής κατάρρευσης.

Σημάδια Αφερεγγυότητας (Business Failure Indicators):
Τάση των Πωλήσεων, τάξη κερδών. Δυσμενείς συνθήκες στον κλάδο. Καθυστερήσεις απαιτήσεων.

Άλλοι ενδεικτικοί παράγοντες αφερεγγυότητας κλπ.

Αρχές των τεσσάρων C’s Character-Capability-Capital-Conditions.
Έρευνα δυσμενών στοιχείων, όπως:
Σφραγισμένες επιταγές, διαμαρτυρόμενες συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, αίτηση πτωχεύσεως.

Επισφαλείς απαιτήσεις, προσδιορισμός, παρακολούθηση, έλεγχος και αποθεματικό για την κάλυψη τους.

Σύνταξη πίνακα προσδιορισμού του πιστωτικού κινδύνου με βάση στοιχεία οικονομικού περιεχομένου.
Περιλαμβάνει: το δείκτη αφερεγγυότητας Z-Score, την οικονομική προστιθέμενη αξία (EVA), την αποδοτικότητα επενδυμένων κεφαλαίων (ROI), την αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων (ROE), τις ημέρες αποθεμάτων (DII), τις ημέρες εισπράξεως απαιτήσεων (DSO), τη γενική ρευστότητα (Current ratio) και τη δανειακή επιβάρυνση (Leverage), τις βαθμίδες πιστωτικού κινδύνου με βάσει τα στοιχεία φερεγγυότητας ήτοι, αυξημένος, αρκετά υψηλός, υψηλός, σχετικά υψηλός, μέτριος, αποδεκτός, χαμηλός, πολύ χαμηλός, τον προσδιορισμό του συντελεστή δυσχέρειας για κάθε στοιχείο αξιολόγησης.

Υπολογισμό risk score με βάση τις πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου και προσδιορισμό της βαθμίδας του πιστωτικού κινδύνου.
Ενοχικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Παροχή εγγυήσεων (επιταγές-συναλλαγματικές). Αξιόγραφα και λοιπές μορφές εξασφάλισης.

Εκθέσεις – Ενημέρωση Διοίκησης (MIS credit)
Αναλυτική πιστωτική εικόνα του πελάτη (customer credit status).

Ανάλυση υπολοίπων πελατών ανά ληκτότητα (aging analysis)

Και μια σειρά άλλων reports προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τομέων, Πιστώσεων και Πωλήσεων.

Εγχειρίδιο εγκρίσεων πιστώσεων (Credit authority manual).
Αναλυτική παρουσίαση ενός προτύπου εγχειριδίου που να καλύπτει όλες τις λειτουργικές ανάγκες του τομέα πιστώσεων-πωλήσεων.

Γενικά περί Εμπορικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)
Ιδιαίτερη έμφαση στα πρόσωπα που εκπροσωπούν-δεσμεύουν την εταιρεία.

Case studies

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Το σύστημα συνοδεύεται από σειρά εντύπων.
 • Η παρουσίαση γίνεται με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής Βογιατζόγλου Αριάδνη τηλ 210 5284328, vogiatzoglou@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

 • Εκτίμηση Πιστωτικού Κινδύνου
 • Ανάλυση των τριών αντιπροσωπευτικών κατηγοριών αριθμοδεικτών
 • Υπολογισμό risk score

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

    ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 10 & Τρίτη 11  Ιουνίου 2019, Ωρες 16:00-21:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Ανάλυση Πιστωτικού...