• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Ανώνυμες Εταιρείες το Νέο Νομοθετικό πλαίσιο

Ανώνυμες Εταιρείες το Νέο Νομοθετικό πλαίσιο

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 10 & Τετάρτη 11  Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 16:00 – 20:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Ανώνυμες Εταιρείες – Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο και οι Καινοτομίες που εισήγαγαν οι Νόμοι  4548/11.06.2018 (ΦΕΚ 104/Α/13.06.18)  και  4601/26.02.2019 (ΦΕΚ 44/Α/09.03.19)

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εμπεριστατωμένη ενημέρωση των  συμμετεχόντων για τις πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο του  δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με τους προαναφερομένους  δύο   νόμους. Πρόκειται για ριζική αναμόρφωση, με ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην απλούστευση της λειτουργίας των Α.Ε., ενώ οι διατάξεις περί μετασχηματισμών εισάγουν καινοτομίες που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης, την προσαρμογή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και στον εξελισσόμενο ανταγωνισμό, την επιδίωξη ευκαιριών σε νέες αγορές και την αξιοποίηση δυνατοτήτων συνεργασιών και εξυγιάνσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε

 • Oικονομικούς Διευθυντές & Διευθυντές Λογιστηρίων,
 • στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης επιχειρήσεων, φορέων & οργανισμών,
 • μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Επιχειρήσεων – Οργανισμών
 • δικηγόρους, νομικούς & οικονομικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους , φοροτεχνικούς, λογιστές,
 • επιχειρηματίες.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

Α. Γενική παρουσίαση του νέου νόμου
– Ορισμοί, πεδίο εφαρμογής
– Επίλυση διενέξεων: ρήτρα διαιτησίας ή διαμεσολάβησης,
καθ’ ύλην αρμοδιότης σε περίπτωση δικαστικής επιλύσεως.

Β. Παρουσίαση επί μέρους τροποποιήσεων ανά κεφάλαιο
1. Γενικές διατάξεις
• Σύσταση πλέον και με ιδιωτικό έγγραφο
• Μονοπρόσωπη Α.Ε.
• Κατάργηση κρατικής εποπτείας
• Δημοσιότης ορισμένων πράξεων και χρόνος παραγωγής αποτελεσμάτων.
• Εισαγωγή διαρκείας αορίστου χρόνου

2. Μέτοχοι-μετοχικό κεφάλαιο
• Αύξηση του ποσού του ελάχιστου Μ.Κ
• Κατάργηση επιτροπής του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920
• Αύξηση Μ.Κ με συμβατικό συμψηφισμό
• Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου από ορκωτό ελεγκτή
• Μέτοχοι-μετοχές – συνδεδεμένοι τίτλοι
• Κινητές αξίες
• Δυνατότης εκδόσεως τίτλων κτήσης μετοχών
• Κατάργηση ανωνύμων μετοχών

3. Διοικητικό Συμβούλιο
• Ανώτατος αριθμός μελών
• Διεύρυνση του ρόλου των αναπληρωματικών μελών
• Δυνατότης σύστασης εκτελεστικής επιτροπής
• Τηλεδιάσκεψη , περιεχόμενο προσκλήσεως
• Προσυπογραφή πρακτικού Δ.Σ χωρίς συνεδρίαση
• Αντικατάσταση υπογραφών μελών Δ.Σ. από ανταλλαγή e-mails ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων
• Μεταφορά της αρμοδιότητος για τη χορήγηση αδείας προς κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος στο Διοικητικό Συμβούλιο
• Έγκριση από τη Γ.Σ της συνολικής διαχείρισης αντί της απαλλαγής
• Εταιρικές ευθύνες για το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Μετόχους.
• Σύγκρουση συμφερόντων Δ.Σ. και /ή Μετόχων με την Α.Ε.
• Τα δικαιώματα της μειοψηφίας
• Πολιτική Αποδοχών-Έκθεση Αποδοχών (για εισηγμένες).
• Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. .
• Η ενσωμάτωση στο δίκαιό μας της Οδηγίας Shareholder Rights Directive SRD II
• Kανόνες εταιρικής διακυβέρνησης
• Μονομελές Διοικητικό όργανο («σύμβουλος-διαχειριστής»): προϋποθέσεις εκλογιμότητος, διορισμός , καθήκοντα κ.ά.

4. Γενική Συνέλευση
• Διεύρυνση της αποκλειστικής αρμοδιότητος της ΓΣ
• Κατάργηση του θεσμού της δέσμευσης μετοχών, για τη συμμετοχή στη Γ.Σ
• Κατάργηση σύνταξης πίνακα μετόχων δικαιουμένων συμμετοχής στη Γ.Σ.
• Πρόβλεψη συμμετοχής από απόσταση , σε πραγματικό χρόνο, για μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά Α.Ε. : απαιτούμενα μέτρα και προϋποθέσεις.
• Δυνατότης συμμετοχής σε ψηφοφορία με επιστολική ψήφο.
• Κατάργηση 2ης επαναληπτικής συνέλευσης
• Μείωση ποσοστών απαρτίας

5. Δικαιώματα μειοψηφίας
• Νέο ατομικό δικαίωμα πληροφόρησης
• Άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων από Ενώσεις μετόχων
6. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και Εκθέσεις-Διάθεση κερδών
• Εφαρμογή του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014)
• Δυνατότητα καταβολής μερίσματος επί μετοχών και λοιπών τίτλων που ανήκουν στην εταιρεία ή και ως προς άλλα περιουσιακά στοιχεία.

7. Λύση και εκκαθάριση
• Νέος λόγος λύσης : η απόρριψη της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη
• Κατάργηση δυνατότητος για λύση της εταιρείας με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, στην περίπτωση μείωσης των ιδίων κεφαλαίων
• Δυνατότητα πραγματοποίησης της διανομής του προϊόντος εκκαθάρισης με αυτούσια απόδοση στους μετόχους των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Γ. Μεταβατικές διατάξεις

Δ. Προσαρμογές των καταστατικών των ΑΕ
• Υποχρεωτικές προσαρμογές -προθεσμίες
• Προαιρετικές προσαρμογές

ΙΙ. Ο νέος νόμος περί Εταιρικών Μετασχηματισμών 4601/2019
– Πεδίο εφαρμογής
– Ορισμοί
– Μορφές μετασχηματισμού – υποκείμενα
– Συγχώνευση , συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας
– Ειδικές διατάξεις περί συγχωνεύσεως με συμμετοχή Α.Ε.
– Απορρόφηση εταιρείας από Α.Ε. κατέχουσα ποσοστό άνω του 90% αυτής
– Διάσπαση Α.Ε.
– Διάσπαση με απορρόφηση, διάσπαση με σύσταση νέας Α.Ε. , διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέας Α.Ε.
– Δικαιώματα μετόχων , ομολογιούχοι δανειστές
– Διάσπαση Α.Ε. οι μετοχές της οποίας κατέχονται στο σύνολό τους από τις επωφελούμενες
– Απόσχιση κλάδου Α.Ε.
– Μετατροπή Α.Ε. ή σε Α.Ε.
– Διαδικασία για την ίδρυση της νέας εταιρικής μορφής. Ελάχιστο περιεχόμενο της σχετικής αποφάσεως.
– Διατυπώσεις δημοσιότητος – προληπτικός έλεγχος νομιμότητος.
– Αποτελέσματα μετατροπής.
– Προστασία πιστωτών και κατόχων ειδικών προνομίων.
– Ακύρωση μετατροπής.
– Ειδικές διατάξεις για την μετατροπή Ευρωπαϊκής Εταιρείας (S.E.) σε Α.Ε. και αντιστρόφως.
– Αναβίωση Α.Ε.
– Διασυνοριακοί μετασχηματισμοί Ανωνύμων Εταιρειών:
– O περιορισμός των καταχρηστικών μετασχηματισμών
– Η φορολογική μεταχείριση των μετασχηματισμών

ΙΙΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (CASE STUDIES)

.

EΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΗΛ: 210-5284328  Email: vogiatzoglou@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

  ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 10 & Τετάρτη 11  Δεκεμβρίου 2019, Ωρες 16:00 – 20:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια