• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Δημόσιες Συμβάσεις: Από το Α ως το Ω

Δημόσιες Συμβάσεις: Από το Α ως το Ω

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 21 & Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 10:00-16:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Δημόσιες Συμβάσεις: Από το Α ως το Ω. Ολοκληρωμένη ανάλυση και παρουσίαση του Ν. 4420/2016  (όπως ισχύει πλέον με τις πολλαπλές τροποποιήσεις του 2019) που παρέχει πληρότητα γνώσεων και δεν αφήνει “κενά”.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλύψει με πληρότητα, σαφήνεια και επάρκεια όλα τα πεδία των δημοσίων συμβάσεων, παρέχοντας θεωρητικές γνώσεις σε συνδυασμό με ορθές κατευθύνσεις για την αποτελεσματική πρακτική  χρήση τους. Φιλοδοξεί να γίνει ο κατά το δυνατόν, ασφαλής οδηγός για το δικηγόρο, τον τεχνοκράτη, το µμηχανικό, τον επιχειρηματία, το δηµόσιο λειτουργό, τον υπάλληλο όταν βρίσκονται  αντιμέτωποι µε τα διάφορα ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο και χρειάζονται  επιμόρφωση επ’ αυτού ή εξ αρχής  κατάρτιση, όπως σε στελέχη και υπαλλήλους των Αναθετουσών Αρχών και Φορέων (∆ηµοσίου, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, ΝΠΙΔ  κ.ά.), σε  υπαλλήλους και στελέχη  Οικονομικών Φορέων που αναλαμβάνουν δηµόσιες συµβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, αλλά  και σε συνεργάτες  τους – στελέχη  των νομικών και τεχνικών υπηρεσιών ,  που κρίνουν αναγκαία  την  επικαιροποίηση του συγκεκριμένου  γνωστικού τους πεδίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1. Ορισμοί
2. Οι αρχές που διέπουν το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτό ρυθμίζεται από το ν. 4412/2016
3. Γενικοί κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
4. Ειδικές ρυθμίσεις και διαδικασίες
5. Δημοσιότητα και διαφάνεια
6. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

ΙΙ. ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Οι Αναθέτουσες Αρχές
1. Οι Οικονομικοί Φορείς
2. Ο προϋπολογισμός της δημοσίας συμβάσεως
3. Κανόνες εκτίμησης της Δ.Σ.
4. Ειδικά καθεστώτα συμβάσεων
5. Ειδικές διατάξεις για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων.
6. Η, κατ’ αρχήν, απαγόρευση κατάτμησης

ΙΙΙ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Σ.
1. Είδη διαγωνισμών
2. Ο ανοικτός διαγωνισμός
3. Ο κλειστός διαγωνισμός
4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός
5. Η απ’ ευθείας ανάθεση
6. Οι ειδικές διαδικασίες του ευρωενωσιακού δικαίου
7. Το δυναμικό σύστημα αγορών
8. Ο ανταγωνιστικός διάλογος
9. Οι συμφωνίες-πλαίσιο
10. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
11. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι
12. Η σύμπραξη καινοτομίας
13. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση
14. Υποχρεώσεις προετοιμασίας των Αναθετουσών Αρχών
15. Ο σχηματισμός φακέλου Δ.Σ.
16. Οι προκαταρκτικές διαβουλεύσεις
17. Προκηρύξεις – Δημοσιότης – Προθεσμίες – Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης
18. Τεχνικές προδιαγραφές
19. Σήματα
20. Υπεργολαβία
21. Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα
22. KHΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, ΤΕΫΔ
23. Εγγυήσεις
24. Κριτήρια αναθέσεως.
25. Απόρριψη προσφορών
26. Ματαίωση διαδικασίας.
27. Επιτροπές διαγωνισμών
28. Κατακύρωση. Κοινοποίηση και πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για υποβολή δικαιολογητικών.

ΙV. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Γενικοί κανόνες εκτέλεσης
2. Ειδικές διατάξεις, συμπληρωματικά εφαρμοζόμενες στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων.
3. Ειδικές διατάξεις ,συμπληρωματικά εφαρμοζόμενες στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
4. Ειδικές διατάξεις, συμπληρωματικά εφαρμοζόμενες στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.
5. Η κατάρτιση της συμβάσεως, μετά την κατακύρωση.
Δικαιολογητικά, περιεχόμενο, τρόπος και προθεσμίες υποβολής.
6. Ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
7. Παρακολούθηση της συμβάσεως κατά την διάρκεια υλοποίησης.
8. Τροποποίηση της συμβάσεως.
9. Δικαίωμα μονομερούς λύσεως.
10. Κήρυξη του Οικονομικού Φορέα εκπτώτου.
11. Η παραλαβή του αντικειμένου της συμβάσεως.
12. Η παρεχομένη έννομη προστασία.

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
ΕΥΗ ΛΕΚΚΟΥ 210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 21 & Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 10:00-16:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Δημόσιες...

Επιπλέον σεμινάρια