• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Διαχείριση Προμηθειών & Επιλογή Προμηθευτών

Διαχείριση Προμηθειών & Επιλογή Προμηθευτών

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ Σεμινάριο
Πέμπτη 10 & Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019,  Ωρες  16:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Διαχείριση Προμηθειών & Επιλογή Προμηθευτών με τον καλύτερο τρόπο με σκοπό τη Μείωση Κόστους της Επιχείρησης.  Αξιολόγηση και Επιλογή Προμηθευτών, Βελτίωση Προμηθειών, Διαχείριση Συμβάσεων

ΣΚΟΠΟΣ
Ο τομέας προμηθειών είναι η πρώτη γραμμή, όσον αφορά στην οικονομικότερη προμήθεια βασικών υλικών και υπηρεσιών (που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης), στην ανάληψη πιστώσεων από τους προμηθευτές και στην αποφυγή πραγματικών και νομικών προβλημάτων που σχετίζονται με τους προμηθευτές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σαν στόχο να κατανοήσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις διαδικασίες σύνταξης προδιαγραφών διαγωνισμών ή τις διαδικασίες συμμετοχής σε διαγωνισμούς τις βασικές οικονομικές έννοιες και τα θέματα που έχουν σχέση με την γενικότερη αξιολόγηση των προμηθευτών τους, τις δυνατότητες διαπραγματεύσεων που παρουσιάζονται ώστε η σωστή επιλογή των προμηθειών να συντελεί στην κερδοφορία και την αποδοτικότητα της Επιχείρησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα σε στελέχη προμηθειών, Item και Project Managers, στελέχη logistics, contract administrators, καθώς και σε στελέχη που έχουν την ευθύνη για την σύνταξη διαγωνισμών και την πρόσκληση προμηθευτών.

EΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
Κάτοχος MSc Operational Research and Production Management,  Brunel University / London, πτυχίου Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Συμβούλων για τις ασφαλείς μεταφορές και ταμίας του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ). Είναι ο πρώτος πιστοποιημένος εκπαιδευτής για την προετοιμασία του IPMA Certification. Για περισσότερα από 32 χρόνια στέλεχος διοικητικών θέσεων στις εταιρείες MOBIL, BOVIS, LENDLEASE, ΕΛΠΕ και εκπαιδευτής στο Business Development, το Project Management, το Mentoring σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις συνδυάζοντας την τεράστια εμπειρία του στη διοίκηση και το project management με τη θεωρητική γνώση. Ιδρυτής και μέτοχος σε εταιρείες start up, Engineering  manager, Brand projects manager, Transportation manager,  Reimaging manager,  Wholesales manager, Fuel terminals manager σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α. Οργάνωση προμηθειών
Α1. Προδιαγραφές
• Ελάχιστες προδιαγραφές, Επιθυμητές προδιαγραφές, Τεύχος προδιαγραφών
• Κίνδυνοι από υπερβολικά λίγες ή υπερβολικά πολλές προδιαγραφές
• Value Engineering
• Ποιότητα, Ασφάλεια, Αξιοπιστία εφοδιασμού
Α2. Αγοραστικές συνήθειες
• To φτηνότερο είναι και ακριβότερο, «Τι παίρνω με τόσα»
• Value for money, TCO
• Πως επηρεάζεται η στρατηγική προμηθειών σας από τις αγοραστικές προτιμήσεις των πελατών σας;
Α3. Διαγωνισμοί
• Καθορισμός της στρατηγικής
• RFI, RFP, RFQ, τεχνικός φάκελος, οικονομική προσφορά
• Κριτήρια αξιολόγησης, συντελεστές βαρύτητας
• Συμφέρουσα (best offer) ή οικονομικότερη (lowest price) προσφορά
• Ένας ή περισσότεροι προμηθευτές
• Βέλτιστη διάρκεια σύμβασης
• Υπολογισμός των savings
• Bασικοί όροι προκήρυξης Διαγωνισμού
• Διαχείριση κινδύνων (Supply Risk Management)
• Ποιες είναι οι στρατηγικές προμήθειες για την εταιρεία σας Β. Αξιολόγηση & επιλογή προμηθευτών
Β1. Επιλογή προμηθευτών
• Έρευνα αγοράς
• Πηγές εξεύρεσης προμηθευτών
Β2. Αξιολόγηση προμηθευτών πριν την επιλογή
• Market Intelligence, Πηγές σχολίων αξιολόγησης
• Κριτήρια αξιολόγησης, Βαρύτητες κριτηρίων, Βαθμολογία αξιολόγησης
• Request for Information – RFI, request for proposal – RFP
• Βέλτιστος αριθμός, βέλτιστο μέγεθος προμηθευτή
• Evaluation check lists, site audits
• Διαχείριση Conflicts of interest
Β3. Αξιολόγηση προμηθευτών κατά την εκτέλεση του έργου
• Review meetings
• Interviews με χρήστες
• Δείγματα- Δοκιμές-tests
Β4. Αξιολόγηση προμηθευτή μετά την υλοποίηση του έργου
• Closing Review meeting, Evaluation reports
• Interviews με χρήστες
• Lessons Learned, Αρχείο Αξιολογήσεων προμηθευτών, Knowledge management
B5. Διαχείριση προμηθευτών
• Ενημέρωση πριν και μετά το διαγωνισμό
• Κατάσταση εγκεκριμένων προμηθευτών
• Αξιολόγηση προμηθευτών από εταιρεία και εταιρείας από προμηθευτές
• Συστήματα κινητροδότησης και win-win καινοτομιών
B6. Ηθικός κώδικας προμηθειών
• Kαταστάσεις συγκρουόμενων συμφερόντων και διαχείριση τους
• Πολιτική δώρων – Επικοινωνία – Διαφάνεια
C. Αξιολόγηση & βελτίωση προμηθειών

C2. Tα κριτήρια επιτυχίας των προμηθειών
• Κόστος (αρχικό κόστος, Life cycle cost -LCC, Total cost of ownership- TCO)
• Χρόνος (χρόνος απόκρισης, χρόνος διαρκείας συμβάσεων)
• Ποιότητα/Προδιαγραφές (fit for purpose, Value engineering)
• Ποιότητα προμηθευτών , Ευελιξία-απλότητα διαδικασιών
• Διαθεσιμότητα αποθεμάτων, Διαχείριση emergencies
• Τι βαρύτητες δίνει η Δ/νση προμηθειών στα ανωτέρω κριτήρια και πού υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης (ομαδική Εργασία)
C3. Διαπραγματεύσεις
• Αρχές διαπραγμάτευσης, Τα προσόντα του διαπραγματευτή
• Τεχνικές διαπραγμάτευσης, Μaximize win – win vs win – lose approach
• Προετοιμάζοντας την διαπραγμάτευση και την Στρατηγική διαπραγμάτευσης
• STREAK ανάλυση, Αξιολογώντας την διαπραγμάτευση
C4. Βασικές Οικονομικές γνώσεις για στελέχη προμηθειών
• Προϋπολογισμός έργου, Build-up cost, κοστολόγηση έργου
• Total cost of ownership, Life cycle cost, DPO (Days Payable Outstanding), EBIT – EBITDA
• EOQ (Economic Order Quantity), βασικές αποφάσεις trade-offs
• inventory turnover, Inventory cost, Dead stocks-Slow moving-Fast moving,
• NPV (Net present value), ROI (Return on Investment)
• Minimising initial cost vs maximizing life-cycle value
C5. Βέλτιστο timing παραγγελίας
• Προϊόντα με χρηματιστηριακή διακύμανση τιμής
• Τυπικές καμπύλες διακύμανσης C6. Πρωτοποριακοί τύποι Συμβάσεων με προμηθευτές
• Frame Agreements, Call offs, Long term contracts
• Virtual teams, Integrated teams , Partnerships, Alliances
C7. Συνεργασία με άλλα τμήματα
• Αναγνώριση και χειρισμός των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders)
• Η Διεύθυνση Operations και οι συνήθεις συγκρούσεις
• Η Οικονομική Διεύθυνση και οι συνήθεις απαιτήσεις της
• Συμμετοχή όλων στο project team, η Κοινότητα των χρηστών
Ιnhouse vs Outsourcing, Συμφωνία ρόλων και υπευθυνοτήτων (RACI Analysis)

D. Διαχείριση συμβάσεων
D1. Εντοπισμός κρίσιμων σημείων σε μια σύμβαση
• Τι θα συνιστούσε αποτυχία της σύμβασης
• Μεθοδολογία Risk Assessment/Risk Management για εντοπισμό κινδύνων
• Τρόποι για την αντιμετώπιση των κρίσιμων σημείων
D2. Ο τρόπος διαχείρισης των claims (ποινικές ρήτρες)
• Ανάλυση και Διαχείριση των claims
• Είδη Εγγυήσεων – Ρητρών
• «Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν»
• Το κόστος των ρητρών, πότε χρειάζονται και τι ύψους ρήτρες είναι οι βέλτιστες
• Οι θεσμοί της Διαιτησίας – Διαμεσολάβησης
• H πρακτική του «εν αναμονή προμηθευτή»
D3. Ο τρόπος διαχείρισης Συμβάσεων Έργου.
• Ρόλοι και υπευθυνότητες διαχείρισης συμβάσεων
• Κατανομή ευθυνών μεταξύ Δ/νσης Προμηθειών και Χρηστών
• Σε ποιους πρέπει να κοινοποιούνται οι συμβάσεις η quick terms reference.
• Συμβάσεις, Βασικοί όροι, Προβλέψεις What ifs
• Απαιτήσεις για στελέχωση, focal points, communication channels των οργανώσεων των προμηθευτών
• Long term supply partnerships
• Τα εμπόδια στο κτίσιμο εμπιστοσύνης
• ΚPIs, SLAs, Performance scorecards, Performance based bonus
• Bonus – Malus system
• Post project audit

Εχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου  ζωντανά μέσω virtual training.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Bογιατζόγλου Αριάδνη τηλ:  210 5223136 e-mail: vogiatzoglou@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ Σεμινάριο Πέμπτη 10 & Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019,  Ωρες  16:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια