• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 ,
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
Δευτέρα 18  Νοεμβρίου 2019
Τρίτη 19  Νοεμβρίου 2019

Ωρες 16:00 – 21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Ολοκληρωμένη Ενημέρωση για τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) . Πρακτικά Παραδείγματα 

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο φιλοδοξεί με τρόπο απλό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες, την δομή αλλά και το πλαίσιο λειτουργίας των ΔΠΧΑ, καθώς και την εφαρμογή τους στις οντότητες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων & λογιστές, οικονομικούς συμβούλους, οικονομικούς αναλυτές, εσωτερικούς – εξωτερικούς ελεγκτές και σε κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος που θέλει να ενημερωθεί πλήρως για την εφαρμογή & λειτουργία των ΔΠΧΑ.

EΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΕΤΣΟΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ, MSc στην εφαρμοσμένη ελεγκτική και λογιστική, MSc στην τραπεζική-χρηματοοικονομική, μέλος του ICAEW (Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας). Διαθέτει πολυετή πρακτική και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙA
• Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς
– τι είναι τα Δ.Π.Χ.Α., αρμόδιες επιτροπές, συμβούλια, πρώτη εφαρμογή, ισχύοντα πρότυπα
– Εννοιολογικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α.
– Βασικές διαφορές Δ.Π.Χ.Α. με Ε.Λ.Π.(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
• Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
– Κατάσταση οικονομικής θέσης & κατάσταση συνολικών εσόδων
– Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη
– Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
– Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά
– Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
• Περιουσιακά στοιχεία
– Ενσώματα πάγια
– Επενδυτικά ακίνητα
– Μισθώσεις
– Κόστος δανεισμού
– Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
– Αποθέματα
• Χρηματοοικονομικά μέσα
– Χρηματοοικονομικά μέσα, αναγνώριση & επιμέτρηση
• Υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια
– Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις
– Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Βογιατζόγλου Αριάδνη τηλ:  : 210 5284328 e-mail: vogiatzoglou@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 , Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 Δευτέρα 18  Νοεμβρίου 2019 Τρίτη 19  Νοεμβρίου 2019 Ωρες...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια