• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Εκτέλεση Δημοσίων Εργων. Γενικοί και Ειδικοί Κανόνες εκτέλεσης των συμβάσεων

Εκτέλεση Δημοσίων Εργων. Γενικοί και Ειδικοί Κανόνες εκτέλεσης των συμβάσεων

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Πέμπτη 30  Μαϊου 2019, Ωρες 16:00-21:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Εκτέλεση Δημοσίων Εργων. Γενικοί και Ειδικοί Κανόνες εκτέλεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016. Νέες εξελίξεις και νομολογία.

Το σεμινάριο έχει σκοπό να ενημερώσει για το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της εκτέλεσης δημοσίων έργων, περί των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει και των ειδικότερων ζητημάτων που άπτονται της κατασκευής των δημοσίων έργων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς κλπ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα που αναλαμβάνουν ή έχουν την ευθύνη εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων

Εισηγητές ειδικοί επιστήμονες στο χώρο με πολυετή πρακτική και διδακτική εμμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  • Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
  • Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής
 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • Τρόπος κατασκευής και Υπογραφή της σύμβασης. Αποδεικτικός χαρακτήρας υπογραφής σύμβασης
  • Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη. Σύσταση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών. Βασικός Μελετητής, νέα Υπουργική Απόφαση ορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
  • Υπερημερία κυρίου του έργου. Θετικές Ζημίες
  • Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Έγγραφες και προφορικές εντολές. Υποχρέωση αναδόχου εύρεσης υλικών.
  • Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
  • Κοινοποίηση πράξεων στον ανάδοχο
  • Χρονοδιάγραμμα κατασκευής, Προθεσμίες παράτασης και ολοκλήρωσης του έργου. Ποινικές ρήτρες σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών προθεσμιών
  • Επιτάχυνση εργασιών – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)
  • Προκαταβολές.
  • Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις
  • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.). Ακαταλληλότητα υλικών
  • Έκπτωση αναδόχου
  • Διακοπή εργασιών, Ματαίωση και Διάλυση της σύμβασης. Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
  • Υποκατάσταση αναδόχου και Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση
  • Ολοκλήρωση σύμβασης: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών, Διοικητική παραλαβή προς χρήση, Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Εκ του νόμου υποχρεωτική συντήρηση των έργων.
  • Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου
 3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διοικητική και Δικαστική επίλυση συμβατικών διαφορών. Ρήτρα διαιτησίας

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

   ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Πέμπτη 30  Μαϊου 2019, Ωρες 16:00-21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Εκτέλεση Δημοσίων Εργων. Γενικοί και...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια