• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Εκτέλεση Δημοσίων Εργων

Εκτέλεση Δημοσίων Εργων

 ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-16:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4412/2016. ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο έχει σκοπό να ενημερώσει για το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της εκτέλεσης δημοσίων έργων, περί των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει και των ειδικότερων ζητημάτων που άπτονται της κατασκευής των δημοσίων έργων.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς κλπ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα που αναλαμβάνουν ή έχουν την ευθύνη εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Δικηγόρος LLM Δημοσίου Δικαίου με μεγάλη εμπειρία στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, Συντάκτρια και διαχειρίστρια του νομικού περιοδικού για τα δημόσια έργα και το περιβάλλον ΝΟ.ΔΕ.ΠΕ. (Νομολογία Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος).

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Α΄β στην ΕΥΔΕ/ΚΥΛΥ του ΥΠΟΜΕΔΙ, με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και εμπειρία στα δημόσια έργα από το 1990 έως το 2000 στον Ιδιωτικό Τομέα και από το 2000 έως σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
• Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
• Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
• Τρόπος κατασκευής και Υπογραφή της σύμβασης. Αποδεικτικός χαρακτήρας υπογραφής σύμβασης
• Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη. Σύσταση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών. Βασικός Μελετητής, νέα Υπουργική Απόφαση ορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
• Υπερημερία κυρίου του έργου. Θετικές Ζημίες
• Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Έγγραφες και προφορικές εντολές. Υποχρέωση αναδόχου εύρεσης υλικών.
• Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
• Κοινοποίηση πράξεων στον ανάδοχο
• Χρονοδιάγραμμα κατασκευής, Προθεσμίες παράτασης και ολοκλήρωσης του έργου. Ποινικές ρήτρες σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών προθεσμιών • Επιτάχυνση εργασιών – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)
• Προκαταβολές.
• Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις
• Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.). Ακαταλληλότητα υλικών
• Έκπτωση αναδόχου
• Διακοπή εργασιών, Ματαίωση και Διάλυση της σύμβασης. Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
• Υποκατάσταση αναδόχου και Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση
• Ολοκλήρωση σύμβασης: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών, Διοικητική παραλαβή προς χρήση, Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Εκ του νόμου υποχρεωτική συντήρηση των έργων.
• Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου

3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
• Διοικητική και Δικαστική επίλυση συμβατικών διαφορών. Ρήτρα διαιτησίας

 

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-16:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ...

Επιπλέον σεμινάρια