Επίβλεψη, ευθύνες και αρμοδιότητες Μηχανικού κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσίας, εργασίας

Επίβλεψη, ευθύνες και αρμοδιότητες Μηχανικού κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσίας, εργασίας

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Πέμπτη 09 Ιουνίου 2022, Ωρες 10:00-15:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΥΘΥΝΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

(ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ΚΛΠ)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ONLINE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους & Στελέχη Τεχνικής Υπηρεσίας Φορέων Δημοσίου – ΟΤΑ, Μηχανικούς ΟΤΑ & Φορέων Δημοσίου, τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς ιδιωτικού τομέα που έχουν στην ευθύνη τους την επίβλεψη κατά την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.

Εισηγήτρια

ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Κάτοχος MBA για Μηχανικούς, Προϊσταμένη τμήματος κτιριακών έργων σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΚΕΠΙΣ και τον ΟΑΕΔ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ. Διαθέτει άνω των 10 ετών διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και σε επαγγελματίες μηχανικούς.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (N4782/2021)
• Άρθρο 57 : Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη- Αντικατάσταση του άρθρου 136 του ν. 4412/2016
• Άρθρο 58 : Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων – Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη άρθρου 136Α στον ν. 4412/2016
• Άρθρο 60: Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων – Αντικατάσταση του άρθρου 141 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 65: Ημερολόγιο του έργου – Αντικατάσταση του άρθρου 146 του ν. 4412/2016 Το άρθρο 146 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
• Άρθρο 70: Επιμετρήσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 151 του ν. 4412/2016 Το άρθρο 151 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
• Άρθρο 71: Λογαριασμοί – Αντικατάσταση του άρθρου 152 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 76 : Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 157 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 77 : Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 159 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 82: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – Αντικατάσταση του άρθρου 168 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 83: Διοικητική παραλαβή για χρήση – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 169 του ν. 4412/2016. • Άρθρο 86: Παραλαβή – Αντικατάσταση του άρθρου 172 του ν. 4412/2016
• Άρθρο 89: Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση – Αντικατάσταση του άρθρου 183 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 90 : Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών – Προσθήκη άρθρου 183Α στον ν. 4412/2016 Άρθρο 91 Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα – Αντικατάσταση του άρθρου 184 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 93: Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου – Τροποποίηση των παρ. 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 187 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 95: Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 190 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 97: Διάλυση της σύμβασης – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 και κατάργηση της παρ. 7 του άρθρου 192 του ν. 4412/2016.

• Αποσαφήνιση εννοιών: «επιβλέπων», «επιβλέπων ελεγκτής»

• Άρθρο 9 : Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3, κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.

• Επιβλέποντες = άμεσοι βοηθοί. Ποιοι επιτρέπεται να επιβλέψουν τι;

• Πώς γίνεται η επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης, υπηρεσίας, εργασίας.

• Τεύχη δημοπράτησης που απαιτούνται για την επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
2108828972 και 210131883 sales@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

     ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Πέμπτη 09 Ιουνίου 2022, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΥΘΥΝΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια