ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΥΘΥΝΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΥΘΥΝΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

NEO ΕΙΔΙΚΟ ON – LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΥΘΥΝΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
(ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ΚΛΠ)
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν.4938/202

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους & Στελέχη Τεχνικής Υπηρεσίας Φορέων Δημοσίου – ΟΤΑ, Μηχανικούς ΟΤΑ & Φορέων Δημοσίου, τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς ιδιωτικού τομέα που έχουν στην ευθύνη τους την επίβλεψη κατά την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Κάτοχος MBA για Μηχανικούς, Προϊσταμένη τμήματος κτιριακών έργων σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΚΕΠΙΣ και τον ΟΑΕΔ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ. Διαθέτει άνω των 10 ετών διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και σε επαγγελματίες μηχανικούς.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (N4782/2021)
• Άρθρο 57 : Διοίκηση του έργου  – Παρακολούθηση και επίβλεψη- Αντικατάσταση του άρθρου 136 του ν. 4412/2016
• Άρθρο 58 : Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων – Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη άρθρου 136Α στον ν. 4412/2016
• Άρθρο 60: Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων – Αντικατάσταση του άρθρου 141 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 65: Ημερολόγιο του έργου – Αντικατάσταση του άρθρου 146 του ν. 4412/2016 Το άρθρο 146 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
• Άρθρο 70: Επιμετρήσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 151 του ν. 4412/2016 Το άρθρο 151 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
• Άρθρο 71: Λογαριασμοί – Αντικατάσταση του άρθρου 152 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 76 : Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 157 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 77 : Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 159 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 82: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – Αντικατάσταση του άρθρου 168 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 83: Διοικητική παραλαβή για χρήση – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 169 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 86: Παραλαβή – Αντικατάσταση του άρθρου 172 του ν. 4412/2016
• Άρθρο 89: Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση – Αντικατάσταση του άρθρου 183 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 90 : Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών – Προσθήκη άρθρου 183Α στον ν. 4412/2016 Άρθρο 91 Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα – Αντικατάσταση του άρθρου 184 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 93: Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου – Τροποποίηση των παρ. 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 187 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 95: Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 190 του ν. 4412/2016.
• Άρθρο 97: Διάλυση της σύμβασης – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 και κατάργηση της παρ. 7 του άρθρου 192 του ν. 4412/2016.

• Αποσαφήνιση εννοιών: «επιβλέπων», «επιβλέπων ελεγκτής»

• Άρθρο 9 : Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3, κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.

• Επιβλέποντες = άμεσοι βοηθοί. Ποιοι επιτρέπεται να επιβλέψουν τι;

• Πώς γίνεται η επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης, υπηρεσίας, εργασίας.

• Τεύχη δημοπράτησης που απαιτούνται για την επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων

Σημεία που επέφερε ο Ν.4938/2022, άρθρα: 152, 153 και 154:

• Εγκύκλιος 1/2022 – Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/
• Υ.Α. 166653/2022 : Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων και της
• ΥΑ Δ11/334219/2022 : Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων και της
και
• Δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης (Άρθρο 152 Νόμου 4938 / 2022),
• Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου (Άρθρο 154 Νόμου 4938 / 2022).

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr στα τηλέφωνα: 211 0131883.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    NEO ΕΙΔΙΚΟ ON – LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΥΘΥΝΕΣ...

Συχνές ερωτήσεις

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr στα τηλέφωνα: 211 0131883.
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 13900455943 ΙΒΑΝ: GR 4201101390000013900455943 ή ALPHA BANK IBAN: GR8501401150115002002042300 μέχρι και 3 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.