Επικαιροποίηση στοιχείων ΑΠΕ

Επικαιροποίηση στοιχείων ΑΠΕ

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 29  Σεπτεμβρίου2021, Ωρες 10:00-15:00

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4782/2021
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Σε ποιούς απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς κλπ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα που ασχολούνται με τον χώρο των Δημοσίων Συμβάσεων

Επίτιμος προσκεκλημένος ομιλητής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός & Πτυχιούχος Νομικής, πρώην Στέλεχος ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ.Γ.Δ.Ε.), Συγγραφέας βιβλίων Τεχνικής Νομοθεσίας, Πρόεδρος σε μεγάλο αριθμό διαγωνισμών. Εισηγητής σεμιναρίων στελεχών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με μεγάλη διδακτική & πρακτική εμπειρία.

Εισηγήτρια
ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Κάτοχος MBA για Μηχανικούς, Προϊσταμένη τμήματος κτιριακών έργων σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΚΕΠΙΣ και τον ΟΑΕΔ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ. Διαθέτει άνω των 10 ετών διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και σε επαγγελματίες μηχανικούς.

ΟΦΕΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ            

Όταν ο Επιβλέπων του έργου διαπιστώσει :

α)            την ανάγκη  εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν 1418/84,

β)            την ανάγκη διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2 του Ν 1418/84,

γ)             την ανάγκη μείωσης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3 του Ν 1418/84,

δ)            την ανάγκη μεταβολής των ποσοτήτων του έργου μετά από σχετική αίτηση του Αναδόχου, επαρκώς αιτιολογημένη, που αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις,

προβαίνει στη συλλογή στοιχείων (επιμετρητικά ή/και προμετρητικά) και τη σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (βλ. έντυπο ΔΠΚ10/Ε1) καθώς και των δικαιολογητικών που τον συνοδεύουν (βλ. έντυπα ΔΠΚ10/Ε2 έως ΔΠΚ10/Ε11), αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος θα πρέπει να συμφωνήσει για την αναγκαιότητα σύνταξης του ΑΠΕ.

Όταν στο νέο συντασσόμενο ΑΠΕ περιλαμβάνονται εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση ή στον τελευταίο εγκεκριμένο ΑΠΕ, τότε συντάσσεται Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (βλ. έντυπο ΔΠΚ10/Ε3), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 3 και 4 του ΠΔ 609/85, με το οποίο κανονίζεται η τιμή μονάδος των νέων εργασιών και συνοδεύει τον ΑΠΕ.

Για τη σύνταξη του ΑΠΕ και του ΠΚΤΜΝE, ο Επιβλέπων μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του Αναδόχου για τη συλλογή των επιμετρητικών ή/και προμετρητικών στοιχείων.

Οι ΑΠΕ και τα ΠΚΤΜΝE που τους συνοδεύουν μετά τη σύνταξη και υπογραφή τους από τον Επιβλέποντα του έργου, ελέγχονται και υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και στη συνέχεια υπογράφονται από τον Ανάδοχο, ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη.

Εάν ο Ανάδοχος δεν δεχθεί να υπογράψει τον ΑΠΕ και το ΠΚΤΜΝE, τότε αυτά κοινοποιούνται σε αυτόν με μέριμνα του Επιβλέποντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 1 του ΠΔ 609/85.  Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 1418/84.

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών αποστέλλεται με μέριμνα του Επιβλέποντα με διαβιβαστικό έγγραφο στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρονται και οι απόψεις του Επιβλέποντα σε τυχόν ένσταση του Αναδόχου, το οποίο ελέγχει και υπογράφει ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και στη συνέχεια, μετά από έλεγχο, υπογράφει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας.

Μετά την έγκρισή τους, ο ΑΠΕ και το ΠΚΤΜΝE κοινοποιούνται με μέριμνα του Επιβλέποντα στον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του για επίλυση τυχόν διαφοράς (άρθρο 43 παρ. 5 του ΠΔ 605/85).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Π.Ε ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ

 • Ν.4782/2021, άρθρα:
 • 153 (Αναθεωρήσεις)
 • 154 (Απολογιστικές εργασίες)
 • 155 (Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες)
 • 158 (Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους)
 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Αυξομειώσεις Εργασιών-Νέες Εργασίες
1. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών- ΑΠΕ
2. Έγκριση-Αυτοδίκαια Έγκριση
3. Ανάλωση Επί έλλατον -Προϋποθέσεις
4. Ανάλωση Απροβλέπτων-Απολογιστικών
5. ΠΚΤΜΝΕ
6. Πότε παρίσταται ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ Συμπληρωματικές Συμβάσεις
1. Η έννοια της απρόβλεπτης κατάστασης
2. Διαδικασία σύνταξης και έγκρισης Συμπληρωματικής Σύμβασης
3. Στοιχεία που συνοδεύουν την Συμπληρωματική Σύμβαση
4. Επιφυλάξεις αναδόχου-Ενστάσεις-Αυτοδίκαια έγκριση
5. Επείγουσες Πρόσθετες Εργασίες

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:  211 0131885, e-mail: sales@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

   ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 29  Σεπτεμβρίου2021, Ωρες 10:00-15:00 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ...

Επιπλέον σεμινάρια