Εσωτερικός Ελεγχος Δήμων & ΝΠΔΔ

Εσωτερικός Ελεγχος Δήμων & ΝΠΔΔ

 ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΤΩΝ ΝΠΔΔ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ LIVE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει μέσω πρακτικών παραδειγμάτων την εφαρμογή και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου όπως ορίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους & στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου, που απασχολούνται σε ΟΤΑ & ΝΠΔΔ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΖΩΙΤΣΑΣ Καθηγητής Ελεγκτικής
Εσωτερικός Ελεγκτής
Πρώην Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Researcher on Audit Risk Model Ph.D.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Άρθρα που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία :
1o Μέρος:
Άρθρο 1 Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Έννοια
Άρθρο 5 Δομικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 6 Διάρθρωση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου: αρμοδιότητες και ρόλοι
Άρθρο 7 Ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 8 Επιτροπή Ελέγχου
Άρθρο 9 Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 10 Στόχοι και αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 11 Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 12 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών
Άρθρο 13 Ετήσια Έκθεση με Γνώμη του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 14 Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 15 Στάδια έργων
Άρθρο 16 Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 17 Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας
Άρθρο 18 Πρόσβαση εσωτερικών ελεγκτών
Άρθρο 19 Ορισμός εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 20 Εσωτερικοί ελεγκτές και απάτη
Άρθρο 21 Χρήση προτύπων και βέλτιστων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου
Άρθρο 22 Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
Ερωτήσεις – Απαντήσεις
2o Μέρος: Παρουσίαση εξειδικευμένης Εφαρμογής Λογισμικού για την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου των Δήμων, των ΝΠΔΔ που ανήκουν σε αυτούς καθώς και των ΔΕΥΑ.
 Πότε αυτές καθίστανται υποχρεωτικές (τροπ. Άρθρου 54 ν. 4412/2016)

 

  • Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 210 5200124..

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ...

Επιπλέον σεμινάρια