Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο της κατάρτισης Δημοσίων Συμβάσεων

Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο της κατάρτισης Δημοσίων Συμβάσεων

NEO  ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝAΡΙΟ

Τετάρτη 20  Οκτωβρίου 2021, 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

·       Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΥΑ 98979 ΕΞ/2021 (ΦΕΚ 3766/Β/13.08.2021)

·       ΚΑΤΑΡΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 60967ΕΞ/2020 (ΦΕΚ 2425/Β/17.06.2021) &

·       ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ

  • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19
  • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

Σκοπός του σεμιναρίου
Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και συνεχείς καθυστερήσεις, επίκειται η οριστική, πλέον, εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης των Δημοσίων Συμβάσεων (30/09/2021) και η πλήρης συμμόρφωση προς τις ενωσιακές  απαιτήσεις.

Το σεμινάριο στοχεύει στη σφαιρική και πλήρη ενημέρωση των εμπλεκομένων στις ως άνω διαδικασίες τιμολογήσεως, κατά τρόπο  σαφή και λεπτομερή, με παρουσίαση των αναγκαίων πρακτικών υποδειγμάτων, ώστε να καταστούν απολύτως κατανοητές οι άμεσα επερχόμενες υποχρεωτικές μεταβολές, να διευκολυνθεί η  ταχεία προσαρμογή προς αυτές και να επιτευχθεί η ανεμπόδιστη  αλλά και  ορθή   εφαρμογή τους.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικούντες και στελέχη των αρμοδίων τμημάτων: α) Οικονομικών Φορέων και β) Δημοσίων Υπηρεσιών, του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ Α’ & Β βαθμού, νομικών τους προσώπων υπαγομένων στις διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων και γ) Συμβούλους των ανωτέρω (Νομικούς, Δικηγόρους, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, Τεχνικούς, Μηχανικούς Πληροφορικής κ.ά.) και σε κάθε ενδιαφερόμενο και δραστηριοποιούμενο στο  συγκεκριμένο αντικείμενο, υπό την ιδιότητα του αναθέτοντος ή του υποψηφίου αναδόχου.

Η εισηγήτρια μας
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, Μεταπτυχιακός  τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων  και αρθρογράφος της  μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ  Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

I. Εισαγωγή

Χρήσιμοι Ορισμοί

Θεσμικό  εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο: η υποχρεωτική εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τις διατάξεις της Οδηγίας/Ε.Ε./2014/55 και οι αλλεπάλληλες αναβολές

Οι συναφείς διατάξεις των ν. 4601/2019 & 4727/2020

 

ΙΙ.  Αντικείμενο ρύθμισης και εφαρμοστικό πεδίο

Στόχοι της κοινής ενωσιακής μορφής τιμολόγησης

Ενίσχυση της δυνατότητος  λογιστικών ελέγχων,  αύξηση της διαφάνειας, αναπτυξιακή πολιτική κ.ά.

Καθιέρωση  κοινού λεξιλογίου κατά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μεταξύ κρατών-μελών, προς διασφάλιση  της συνοχής, της σαφήνειας και της ασφάλειας δικαίου  στα πλαίσια των Δημοσίων Συμβάσεων.

Παράθεση των βασικών όρων που  συμπεριλαμβάνονται στην Οδηγία  2014/55/Ε.Ε. και στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.

Η αναγκαστική αυτοματοποίηση, στο άμεσο μέλλον και άλλων διαδικασιών, με δευτερογενή αποτελέσματα :

 -ηλεκτρονικές παραγγελίες

 -ηλεκτρονικές πληρωμές

  –ηλεκτρονική αρχειοθέτηση  (end-to-end, e- procurement)

Αδυναμία χρήσεως λοιπών τύπων εθνικών   ηλεκτρονικών τιμολογίων, λόγω μη συμβατότητος και διαλειτουργικότητος.

 

III. Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές  – οι  οδηγίες του οργανισμού OPEN-PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line)

Ο Εθνικός Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και η αναγκαία προσαρμογή του προς α)  το ευρωπαϊκό πρότυπο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 149 ν. 4601/2019  και β)  τους επιχειρησιακούς κανόνες  PEPPOL CIUS (Pan-European Public Procurement Online Core Invoice Usage Specification)

Πεδία του μορφοτύπου, περιεχόμενο και τρόπος συμπλήρωσης, ώστε να καλύπτονται  με πληρότητα οι ενωσιακές  απαιτήσεις  τιμολογήσεως των Δημοσίων Συμβάσεων

H ειδικώς χρησιμοποιουμένη «αρχιτεκτονική»  κατανεμημένου δικτύου “eDelivery”

Οι υποχρεωτικοί κανόνες «συμμόρφωσης» του Δικτύου  και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας των συναφών  πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών τόπων

Η  απαραίτητη διασφάλιση και  νόμιμη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  (GDPR)

Κανόνες και  πρότυπα διαλειτουργικότητος

Ανταλλαγή πληροφοριών εντός Δικτύου, προδιαγραφές και απαιτήσεις του Εκτελεστικού Κανονισμού  (ΕΕ) eIDAS

 

ΙV.  Εφαρμοστικό στάδιο – διασταυρώσεις – έλεγχοι

Το Δίκτυο διακίνησης του Η.Τ. & η επιχειρησιακή του λειτουργία

Η αναγκαία διασύνδεση με το ΟΠΣ του Δημοσίου

Το μητρώο Αναθετουσών Αρχών για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Οι Πάροχοι Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

To  εθνικό (ενιαίο) Σημείο Πρόσβασης του Κέντρου Διαλειτουργικότητος της ΓΓΠΣΔΔ: o σημαίνων  ρόλος του ως προς την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Πραγματοποιούμενοι έλεγχοι επί του τιμολογίου

Χαρακτηρισμός τιμολογίου ως «απορριπτέου»

Έλεγχος  δομής, εγκυρότητος, συμβατότητος κ.ά.

Αποδεκτό τιμολόγιο  και προώθηση στον αποδέκτη μέσω διαδικτύου

Παραλαβή μέσω των ως άνω συστημάτων, χρονοσήμανση, αποστολή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων.

Έναρξη προθεσμιών των οικείων διατάξεων  του ν. 4152/2013.

Τεχνική αδυναμία παραλαβής  μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και  χρήση του υποσυστήματος ΕΔΗΤ

Δρομολόγηση  “push” και / ή “pull”.

Ασυμφωνία ηλεκτρονικού τιμολογίου και όρων της συμβάσεως.

Η έκδοση πιστωτικού ηλεκτρονικού τιμολογίου

Μοναδικός αριθμός ηλεκτρονικού τιμολογίου  και χρήση αυτού ως δικαιολογητικού δαπάνης.

Πληρωμή & ολοκλήρωση διαδικασίας.

Διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών τιμολογίων προς προβλεπόμενους  ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Χρόνος  και τόπος  φύλαξης των ηλεκτρονικών τιμολογίων και των δεδομένων πιστοποιήσεως αυτών .

Αποθήκευση «οπτικοποιημένης» μορφής του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

Ποια μορφή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου θεωρείται  κατά τον νόμο ως «πρωτότυπο»

Υποχρεωτική (καταληκτική)  έναρξη ισχύος  της ηλεκτρονικής τιμολογήσεως και των αναγκαίων προσαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων.

 

  1. Εφαρμοζόμενες διατάξεις και διαδικασίες τιμολόγησης κατά την μεταβατική περίοδο (μέχρι 30/09/2021)

 

VΙ.  Πρακτικά θέματα, συζήτηση, επίλυση αποριών, πρότυπα -υποδείγματα.

 

  • Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr στο τηλέφωνα: 210 5200124.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    NEO  ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝAΡΙΟ Τετάρτη 20  Οκτωβρίου 2021, 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ...