Η Διαχείριση Ηλεκτρονικών Εγγράφων και η Ψηφιακή Υπογραφή

Η Διαχείριση Ηλεκτρονικών Εγγράφων και η Ψηφιακή Υπογραφή

ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 27 &  Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 10:00-14:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος οροφος

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   ΚΑΙ  Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

 • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ
  COVID-19
 • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο, μέσα από την λεπτομερή, πλήρη και σφαιρική ανάλυση των  νέων διατάξεων, επιδιώκει την εμβάθυνση στον θεσμό της ψηφιακής διακυβέρνησης, η οποία στοχεύει στην δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επικοινωνία και την συναλλαγή μεταξύ Δημοσίου, πολιτών και επιχειρήσεων, ώστε να παράσχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και κατευθύνσεις, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, για την ευχερέστερη άσκηση των δικαιωµάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι, κυρίως, του Δημοσίου αλλά και των ιδιωτών, με παράλληλη άρση προγενεστέρων εµποδίων για την ταχεία, αποτελεσµατική και εξ’ αποστάσεως  πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες και πληροφορίες.

Συγχρόνως, ο χρήστης των νέων διαδικασιών, έχοντας σαφή και τεκμηριωμένη εικόνα των αναλυομένων εφαρμογών ψηφιακής διακυβέρνησης, οδηγείται στην  εµπέδωση σχέσεως εµπιστοσύνης τόσο με τον δημόσιο, όσο και με τον ιδιωτικό τομέα, ως προς τις αντίστοιχα ακολουθούμενες ηλεκτρονικές και αδιάβλητες διαδικασίες και την διαφάνεια ως προς αυτές, κατά την εν λόγω βελτίωση, καθιέρωση και επέκταση των επικαιροποιημένων ψηφιακών εφαρµογών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικούντες και στελέχη της Κεντρικής Κυβερνήσεως, των ΟΤΑ,   οντοτήτων του στενού και του ευρυτέρου δημοσίου τομέως, του ιδιωτικού τομέως, Νομικούς, Οικονομικούς και Τεχνικούς Συμβούλους αυτών, Δικηγόρους, διοικητικούς υπαλλήλους αυτών  και σε κάθε φυσικό πρόσωπο με δραστηριότητα, κυρίως επαγγελματική αλλά και ατομική, που απαιτεί την ορθή, απρόσκοπτη, ταχεία και επιτυχή χρήση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών και των ευεργετημάτων τους.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ
Πτυχιούχος Μαθηματικός Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Βρυξελλών με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική Υπογραφή, Msc in Applied Computer Science, τ.Systems Manager ΥΠΕΘΟ, Εκπαιδευτής πληροφορικής με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, Μεταπτυχιακός  τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων  και αρθρογράφος της  μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ  Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ι. Εισαγωγή
 Χρήσιμοι ορισμοί
 Ανάλυση του νέου θεσμικού πλαισίου και των εκτελεστικών Κ.Υ.Α.
 Γενικές αρχές Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του Δημοσίου Τομέως κατά το άρθρο 5 Κώδικος Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999): επέκταση του δικαιώματος και στα τηρούμενα ηλεκτρονικά έγγραφα
 Καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) πολιτών ως αριθμού υποχρεωτικής επαληθεύσεως της ταυτότητος φυσικών προσώπων
 Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα κτήσεως, σχηματισμός του ΠΑ, χρήση κ.λπ

ΙΙ. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα και η διαχείριση αυτών
 Γενικές διατάξεις και πεδίον εφαρμογής
 Ανάλυση των εννοιών και διαδικασιών για την επιτυχή εφαρμογή της διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων από ένα φορέα.

Ειδικότερα εξετάζονται ζητήματα όπως:
• Γενικά περί Διαχείρισης αρχείων,
• Ηλεκτρονικό αρχείο και Ψηφιοποίηση Εγγράφων,
• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
• Ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων
• Βήματα υπογραφής σε Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
• Ψηφιακή Υπογραφή σε έγγραφα PDFκαι MS-Office (εκτός συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων).
 Η έκδοση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Εγγράφων
 Μορφές των Η.Δ.Ε.
 Η διαχείριση των Η.Δ.Ε.
 Το κύρος και η αποδεικτική ισχύς των Η.Δ.Ε.
 Η νέα Εγκύκλιος του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την «απομακρυσμένη» Ψηφιακή Υπογραφή
• Παρουσίαση των οντοτήτων που λαμβάνουν μέρος στο νέο σύστημα απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής
• Ανάλυση διαδικασιών
• Οδηγίες για την υλοποίηση ενός συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων.
ΙΙΙ. Τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα – Η ηλεκτρονική υπογραφή
 Τα Ηλεκτρονικά Ιδιωτικά Έγγραφα: προϋποθέσεις αποδοχής και ισχύος έναντι του Δημοσίου και οντοτήτων του Ιδιωτικού Τομέως
 Ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο και εθνική νομοθεσία που διέπουν την ηλεκτρονική υπογραφή.
 Ψηφιακή υπογραφή και ισοδυναμία της με την «φυσική».
 Σκοπιμότης και λόγοι που οδήγησαν στην καθιέρωσή της.
 Παράμετροι-βάσεις για την εφαρμογή της:
– Οικονομική παράμετρος
– Περιβαλλοντική παράμετρος
– Διοικητική παράμετρος
 Προϋποθέσεις για την αποδοχή της εξομοίωσής της με την ιδιόχειρη υπογραφή

 Ο Κανονισμός ΕIDAS 910/2014 και το ολοκληρωμένο διασυνοριακό πλαίσιο που αυτός έθεσε για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών.
 Η κατάργηση του Π.Δ. 150/2001
 Η ηλεκτρονική υπογραφή
 Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
 Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή
 Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα
 Ο εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και η αναγνώρισή του από την Ε.Ε.Τ.Τ.
 Εταιρική/επιχειρηματική χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής και νομιμοποιούμενος να αποκτήσει αυτήν για λογαριασμό της επιχείρησης.
 Έλεγχοι εγκυρότητος – επικυρώσεις
 Ζητήματα κατά την χρήση της ψηφιακής υπογραφής στις Τραπεζικές συναλλαγές και διαδικασίες.
 Δικονομικές ρυθμίσεις ως προς τα ηλεκτρονικά έγγραφα

ΙV. Παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών
 Κανόνες παροχής
 Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
 Ταυτοποίηση για την έκδοση διαπιστευτηρίων
 Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
 Αιτήσεις φυσικών προσώπων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων
 Προσδιορισμός χρόνου παραλαβής και υπολογισμός προθεσμιών καταθέσεως
 Αυτοματοποιημένη παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
 Ηλεκτρονικές πληρωμές

V. Υπηρεσίες εμπιστοσύνης
 Υπηρεσίες εμπιστοσύνης, πέραν των ως άνω (προβλεπομένων στον Κανονισμό eIDAS), που ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία.
 Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων
 Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης
 Χρήση σε διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται η τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών.
 Πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης και εγγύηση της ακριβείας των πιστοποιητικών που εκδίδουν.
 Ευθύνη παρόχων

VI. Συζήτηση, επίλυση αποριών, πρακτικά θέματα και υποδείγματα

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 2105200106, 2110131885 και το email: sales@oikonomotexniki.gr.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

  ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 27 &  Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 10:00-14:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος οροφος Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...