Η διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου βάση των κινδύνων (RISK BASED AUDIT)

Η διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου βάση των κινδύνων (RISK BASED AUDIT)

 ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 04 & Tρίτη 05 Ιουλίου 2022, Ωρες 16:00-20:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(RISK BASED AUDIT)

-Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων & ελέγχων COSOERM

– Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων

(CPEs:10h)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ LIVE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Σύμφωνα με τους εποπτικούς φορείς, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν ελεγκτικές προσεγγίσεις με βάση τους κινδύνους για τον καθορισμό των αντίστοιχων σχεδίων εργασίας και δράσεων τους.

Επιπλέον, τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα 2010 & 2201) υποδεικνύουν ότι το Σχέδιο Δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να βασίζεται σε μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση κινδύνων, η οποία θα διεξάγεται τουλάχιστον ετήσια. Επίσης οι επιτόπιοι έλεγχοι θα πρέπει να σχεδιάζονται σωστά και τεκμηριωμένα ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι της υπό έλεγχο περιοχής έχουν επισκοπηθεί. Το πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου  και διαχείρισης κινδύνων COSO – ERM είναι το πιο σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο προσέγγισης και αξιολόγησης των κινδύνων μιας εταιρείας και η υιοθέτησή του αποτελεί μείζονα πρόκληση καθώς το προφίλ  των κινδύνων  εξελίσσεται συνεχώς.

Επιπλέον, η προσέγγιση του ελέγχου έχει αλλάξει δραματικά την τελευταία δεκαετία, έτσι ώστε, αντί μόνο για έλεγχο των διαδικασιών και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, μεγάλη έμφαση δίδεται στις προσεγγίσεις του ελέγχου βάσει κινδύνων (Risk Based Audit). Για να συμβαδίσουν με τις σύγχρονες τάσεις, οι Εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να υιοθετήσουν την προσέγγιση του ελέγχου βάσει των κινδύνων. Εξάλλου, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις σπανίως έχουν υπερβολική δυνατότητα ελέγχων, οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα καταλάβουν πώς να αξιολογούν συστηματικά όλους τους τύπους κινδύνων με τη χρήση παγκοσμίως αποδεκτών πρακτικών και θα συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, θα κατανοήσουν τις τεχνικές αυτό-αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και θα μάθουν πώς να οργανώνουν και να διενεργούν ελέγχους με βάση τους  κινδύνους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη και στο προσωπικό Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Units), σε στελέχη που ασχολούνται αποκλειστικά με την αποτίμηση των κινδύνων και την αξιολόγηση της επάρκειας των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, στους Εξωτερικούς Ελεγκτές, στα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και σε Διευθυντικά στελέχη που ασχολούνται με τους κινδύνους ή τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου.

EΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

CIA, CFSA, CCSA, CFE

Πρώην ανώτερο τραπεζικό στέλεχος που σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου & Διαχείρισης Κινδύνων. Έχει πλέον των 30 χρόνων εμπειρίας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο και σε θυγατρικές εταιρίες τραπεζών, καθώς και εκτεταμένη επιμόρφωση σε θέματα βέλτιστων πρακτικών διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου, Risk Assessment, καθιέρωση και αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Risk Management και Quality Assessment Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Είναι Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική (MBA in Banking). Είναι επίσης Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CFSA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης (CFE) και κάτοχος της Πιστοποίησης της διαδικασίας αυτo-αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (CCSA).  Είναι επίσης εγκεκριμένος αξιολογητής Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Accredited Valuator for the External Quality Assessment (EQA) of the Internal Audit Activity) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και συνεργάτης αυτού, έχοντας διενεργήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό Εξωτερικών Αξιολογήσεων Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (EQA) σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και σεμιναρίων ως εισηγητής σε θεσμικούς, πανεπιστημιακούς και επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και οι εισηγήσεις του παρακινούν τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν όλες τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές εσωτερικού ελέγχου.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΕΕΕ) την περίοδο 2002 – 2008, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και μέλος της ομάδας εργασίας που προετοίμασε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Ορισμός των κινδύνων
 • Το πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου COSO – ERM
 • Σύγκριση του πλαισίου COSO με το  COSO – ERM
 • Παράγοντες των κινδύνων (εσωτερικό περιβάλλον, καθορισμός στόχων, καθορισμός κινδύνων, αποτίμηση κινδύνων, ενέργειες για την αντιμετώπιση του κινδύνου, δραστηριότητες ελέγχου, πληροφόρηση και επικοινωνία, διαχείριση των κινδύνων
 • Είδη κινδύνων
 • Μέθοδοι καθορισμού των κινδύνων
 • Παράγοντες αποτίμησης κινδύνων
 • Μικτοί και καθαροί κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι που μπορεί να αναλάβει η επιχείρηση (Risk Appetite)
 • Εφαρμόζοντας το μοντέλο COSO – ERM
 • Παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος
 • Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην εφαρμογή του μοντέλου COSO – ERM
 • Τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού ελέγχου για τον έλεγχο με βάση τους κινδύνους
 • Διαδικασίες σύνταξης του καταλόγου κινδύνων
 • Βασικές κατηγορίες κινδύνων
 • Βασικές αρχές των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
 • Τεχνικές αυτο-αξιολόγησης των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Control Self Assessment)
 • Σύνταξη του Καταλόγου κινδύνων(Risk Register) και του χάρτη κινδύνων(Risk Map)
 • Σύνταξη ετήσιου προγράμματος ελέγχων
 • Διενέργεια ελέγχων με βάση τους κινδύνους
 • Η Έκθεση ελέγχου με βάση τους κινδύνους
 • Επάρκεια γνώσεων και δεξιότητες του Εσωτερικού Ελεγκτή για τη διενέργεια ελέγχου με βάση τους κινδύνους

 

 • Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail euromark@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 210 5200106..

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Virtual Training

   ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 04 & Tρίτη 05 Ιουλίου 2022, Ωρες 16:00-20:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Η...

Επιπλέον σεμινάρια