• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Η εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα GDPR

Η εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα GDPR

ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Παρασκευή 24 Μαϊου 2019, Ωρες  16:00 – 21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Η εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – GDPR  (Yποχρέωση από 25/05/2018)  κατά την επεξεργασία των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Εργαζομένων και οι υποχρεώσεις του Εργοδότη για την προστασία τους στο πλαίσιο της απασχόλησης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία και ενημέρωση όσων ασχολούνται με την επεξεργασία, συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση και άλλη χρήση, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως μετά τις πρόσφατες οδηγίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις σχετικές αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού, Νομικής Υπηρεσίας, Διεύθυνση πληροφορικής και σε όσους εμπλέκονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απασχολούνται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Α’ & Β’ βαθμού, Δημόσιο και εταιρείες ευρύτερου δημόσιου τομέα,

Εισηγητής:
Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Μεταπτυχιακός  τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (πιστοποιημένο μέλος  ΑSSO DPO Ιταλίας). Νομικός  σύμβουλος Α.Ε

Δηλώσεις/Συμμετοχές: Μπογιάρη Μαρίνα τηλ: 210 5284325, 2111844277 e-mail: perif@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

  • • Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σύντομη επισκόπηση του περιεχομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και των θεμελιωδών Αρχών του. • Το Δημόσιο ως Εργοδότης. • Το Δημόσιο και οι φορείς του στον ρόλο α)του Υπευθύνου Επεξεργασίας και β) του Εκτελούντος Επεξεργασία. • Κατηγορίες προστατευομένων (εργαζομένων). Ορισμοί. • Η γενική υποχρέωση σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως είδους εργασιακής σχέσεως. • Ειδικώς επί ατομικών συμβάσεων που συνάπτονται προς αποφυγή της καταχρηστικής παρέμβασης ιδιωτών-εργολάβων. • Το καθεστώς των μετακλητών υπαλλήλων , των μετατασσομένων , των προσλαμβανομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου για κάλυψη πρόσκαιρων ή απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, των δημοσίων υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα ή εκείνων που οι θέσεις τους καταργούνται. • Όροι , προϋποθέσεις και κριτήρια σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. • Ανάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Εκτελούντα Επεξεργασία και υποχρεώσεις αυτού. • Προβλήματα κατά την επεξεργασία λόγω της σχέσεως εξαρτήσεως μεταξύ Δημοσίου (και φορέων του) και εργαζομένων . Κατηγορίες και χαρακτηρισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που οι πρώτοι τηρούν και επεξεργάζονται για τους δευτέρους. • Δεδομένα απλά και ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα). • Αναγκαία τηρούμενα δεδομένα και περιττά. Η σημασία της διάκρισης , του εντοπισμού τους και η απαραίτητη επιλογή και ελαχιστοποίηση αυτών. • Ο σαφής καθορισμός του σκοπού συλλογής και επεξεργασίας και του χρόνου τήρησης. • Η αναγκαιότητα λήψης ειδικών μέτρων προς διαφύλαξη της αξιοπρέπειας , των εννόμων συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων. • Η διάκριση μεταξύ συγκατάθεσης του εργαζομένου για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και της σύμβασης απασχόλησης. • Η δυνατότης ανάκλησης της συγκατάθεσης χωρίς αρνητικές επιπτώσεις. • Πότε επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 9 του Κανονισμού. • Ειδικώς ως προς την συλλογή δεδομένων υγείας. • Κατ’ εξαίρεσιν επεξεργασία γενετικών και βιομετρικών δεδομένων , προϋποθέσεις και παρεχόμενες εγγυήσεις. • Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν ποινικές διώξεις , μέτρα ασφαλείας και καταδίκες εργαζομένων . • Ειδικές περιπτώσεις συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εντός των χώρων εργασίας μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεως. • Η χρήση ειδικών μεθόδων επιτήρησης και παρακολούθησης (γεωεντοπισμού κ.λπ). • Πότε θεωρείται επιτρεπτή η συλλογή και επεξεργασία π.δ. που αφορούν την χρήση εκ μέρους του εργαζομένου μέσων επικοινωνίας στον χώρο της εργασίας ή σε σχέση με αυτήν ( τηλεφωνίας, e-mail, διαδικτύου κ.λπ). Αυστηροί όροι που τίθενται στο Δημόσιο - εργοδότη προς ενημέρωση των εργαζομένων.
  • • Ο ειδικός Κανονισμός χρήσης επικοινωνιακών μέσων και μέσων ηλεκτρονικής επεξεργασίας . • Τα δικαιώματα των εργαζομένων. Λεπτομερής αναφορά και ανάλυση του περιεχομένου τους. Ο τρόπος άσκησης αυτών. • Εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατόν να παρακαμφθούν τα σχετικά δικαιώματα και οι ελευθερίες των εργαζομένων. Η εφαρμογή των Αρχών της Αναλογικότητας και της Επικουρικότητας. • Η υποχρέωση διορισμού στο Δημόσιο Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Η ιδιόμορφη εργασιακή σχέση DPO/Υπευθύνου Επεξεργασίας ( Δημοσίου ως Εργοδότη). • Περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατόν, λόγω υψηλού κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζομένων, να απαιτηθεί η εκπόνηση Έκθεσης Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA). • H υποχρέωση του Δημοσίου/Υπευθ. Επεξεργασίας για ενημέρωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν υπάρξει περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων εργαζομένου. Ακριβείς ενέργειες και προθεσμίες. • Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπαλλήλων που υπηρετούν σε τρίτες χώρες (Διπλωματικών Υπαλλήλων, Υπαλλήλων αποσπασμένων σε Διεθνείς Οργανισμούς κλπ) και επεξεργασία αυτών. Απαραίτητα μέτρα και εγγυήσεις. Εντοπισμός της κατά τόπον αρμοδίας Εποπτικής Αρχής. • Κυρώσεις επιβαλλόμενες στο Δημόσιο ως Υπ. Επεξεργασίας ή Εκτελούντα αυτήν. • Νομολογία • Πρακτικά παραδείγματα – case studies. • Απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που απασχολούν εκπροσώπους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και εν γένει των φορέων του Δημοσίου και εργαζομένους σε αυτούς

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια