ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΕΣΩΤ.& ΔΙΟΙΚ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΕΣΩΤ.& ΔΙΟΙΚ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023
Ωρες 10:00 – 15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε προμηθευτές και παρόχους εν γένει, ψηφιακού περιεχομένου και/ή ψηφιακών υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), στελέχη και συμβούλους αυτών (Νομικούς, Τεχνικούς, Οικονομικούς, ΙΤs κ.λπ.), Δικηγόρους, Ασκουμένους Δικηγόρους , Τεχνικούς Πληροφορικής και σε κάθε ενδιαφερόμενο να εμβαθύνει, με επάρκεια και πληρότητα, στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο στοχεύει στη λεπτομερή και σε βάθος ανάλυση των νέων διατάξεων, μέσω των οποίων, κατ’ επιταγή της Ε.Ε., επιδιώκεται η εξισορρόπηση μεταξύ της επίτευξης υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και προωθήσεως της ανταγωνιστικότητος των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια πραγματική και συνεκτική ψηφιακή ενιαία αγορά, αυξάνοντας την ασφάλεια δικαίου και μειώνοντας, συγχρόνως, το κόστος των διασυνοριακών ψηφιακών συναλλαγών.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Συντ. Δικηγόρος, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας. Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας. Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ι. Εισαγωγή

Σκοπός και αντικείμενο της ενσωματώσεως της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 στην ελληνική έννομη τάξη
Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο και ανάγκη για θέσπιση ενιαίων και εναρμονισμένων κανόνων, ως προς τις συμβάσεις παροχής ψηφιακού περιεχομένου και/ή ψηφιακών υπηρεσιών και τις απαιτήσεις για την ομαλή λειτουργία αυτών
Πεδίο εφαρμογής
Χρήσιμοι ορισμοί

ΙΙ. Η Σύμβαση Παροχής Ψηφιακού Περιεχομένου ή Ψηφιακής Υπηρεσίας

Υποχρεώσεις του παρόχου (προμηθευτού), αντικειμενική ευθύνη αυτού επί μη εκπληρώσεως αυτών και βάρος αποδείξεως
Η διαθεσιμότητα του ψηφιακού περιεχομένου ή μέσου καταλλήλου για την προσπέλαση ή μεταφόρτωση
Η διαθεσιμότητα της ψηφιακής υπηρεσίας προς τον λήπτη αυτής
Τα δικαιώματα του λήπτη, επί μη εκπληρώσεως
Η «ανταπόκριση» στη σύμβαση: υποκειμενικές και αντικειμενικές απαιτήσεις
Ελλείψεις ως προς την ανταπόκριση και τεκμήριο προϋπάρξεως αυτών εις βάρος του προμηθευτή
Συμβάσεις με διαρκή παροχή ή εκτελεστέες διαδοχικώς και συναφείς υποχρεωτικές ενημερώσεις προς τον λήπτη (ασφαλείας κ.ά.)
Πλημμελής ενσωμάτωση ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας στο αντίστοιχο περιβάλλον του λήπτη, με υπαιτιότητα του προμηθευτή

Περιορισμός, ολικός ή μερικός, της χρήσεως του ψηφιακού περιεχομένου ή της υπηρεσίας, εξ αιτίας προσβολής δικαιώματος τρίτου (διανοητικής ιδιοκτησίας κ.λπ)
Πότε δεν συντρέχει ευθύνη του προμηθευτή
Τα δικαιώματα του λήπτη επί ελλείψεων ως προς την ανταπόκριση
Αποκατάσταση της ανταπόκρισης
Μείωση ανταλλάγματος
Καταγγελία και λύση της συμβάσεως – υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτήν
Αξίωση αποζημιώσεως
Η τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας: προϋποθέσεις, διαδικασία, προθεσμίες, συνέπειες κ.λπ
Η παραγραφή των δικαιωμάτων του λήπτη
Διαδοχικές συμβάσεις παροχής ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας: ευθύνη του τελικού προμηθευτή, έναρξη παραγραφής των δικαιωμάτων του κατά προηγουμένου προμηθευτή και δικαίωμα αναγωγής.

ΙΙΙ. Διοικητικές κυρώσεις και δικαστική επίλυση των συναφών διαφορών
Αρμόδια Διοικητική Αρχή και λοιπά νομιμοποιούμενα Όργανα του Δημοσίου
Άσκηση Συλλογικής Αγωγής: αρμοδιότητα καθ’ ύλην και κατά τόπο, προϋποθέσεις, περιεχόμενο , αιτητικό, εφαρμοστέο δίκαιο κ.ά.
Λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού, δέσμευση ελαττωματικών και επικινδύνων προϊόντων κ.λπ
Χρηματική ικανοποίηση και αποκατάσταση προκληθείσης ζημίας

IV. Συζήτηση, επίλυση αποριών, πρακτικά ζητήματα και υποδείγματα

  • Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε στο email sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 211 0131883

  • Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ηλεκτρονικά το εκπαιδευτικό υλικό & τη βεβαίωση συμμετοχής.

  • Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στην ALPHA BANK: 123 00 2320 00 4448, GR 66 0140 1230 1230 0232 0004 448

  • Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή όταν υπάρχει έγγραφη ενημέρωση 5 τουλάχιστον ημερών πριν από την έναρξη του σεμιναρίου

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Unique Training

    ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 Ωρες 10:00 – 15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ...

Συχνές ερωτήσεις