ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΕΣΩΤ.& ΔΙΟΙΚ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΕΣΩΤ.& ΔΙΟΙΚ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΕΣΩΤ.& ΔΙΟΙΚ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΔΑΔ/Φ58/939/ΟΙΚ.3131/2022, ΦΕΚ: ΥΠ’ ΑΡ. 1040/Β/2022 &
ΕΓΚΥΚΛ. ΕΑΔ ΔΙΔΑΔ/Φ69/207/ΟΙΚ.8955/2022

Ι. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “e-peitharxika.gr”

ΙΙ. Η ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (Ε.Δ.Ε.) ΚΑΙ
Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (Π.Ε.) ΕΠΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΤΑ

ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τρίτη 20 & Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2023
Ωρες 10:00 – 14:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε
στελέχη και υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ (Α & Β βαθμού),
στελέχη που πλαισιώνουν και συγκροτούν τα αρμόδια Πειθαρχικά Όργανα,
Νομικούς συμβούλους των δημοσίων υπηρεσιών, φορέων και οντοτήτων, Δικηγόρους, ασκουμένους δικηγόρους και σε κάθε ενδιαφερόμενο
που επιθυμεί να εμβαθύνει στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο με πληρότητα, σαφήνεια και αποτελεσματικά.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου η λεπτομερής και σε βάθος ανάλυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την διενέργεια των Προκαταρκτικών Ερευνών και των Ε.Δ.Ε., στα πλαίσια της λειτουργίας του συνόλου των φορέων του Δημοσίου, παρέχοντας και/ή βελτιώνοντας τις ειδικές γνώσεις που είναι αναγκαίες στα ασκούντα τα συγκεκριμένα ελεγκτικά-ανακριτικά καθήκοντα στελέχη τους, ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτά με επάρκεια και επιτυχώς.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Συντ. Δικηγόρος, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας. Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ι. Εισαγωγή
Θεσμικό πλαίσιο
Χρήσιμοι ορισμοί
Σκοπός της Ε.Δ.Ε και κάθε συναφούς ανακριτικής διαδικασίας
Διακρίσεις Ε.Δ.Ε.:
α) προσωπική (personal sworn administrative examination),
β) ομαδική (group sworn administrative examination)

ΙΙ. Οργάνωση και εξέλιξη της διαδικασίας
Α. Έννοια και περιεχόμενο της Προκαταρκτικής Εξετάσεως
Διενέργεια και εξέλιξη αυτής
Η προστασία της ανωνυμίας των υπαλλήλων

Β. Η διαπίστωση της ανάγκης διενεργείας Ε.Δ.Ε
Υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις περί διαπράξεως παραπτώματος
Η ανάθεση διεξαγωγής της ΕΔΕ – Τεχνικές διενεργείας
Η επιλογή του διενεργούντος την ΕΔΕ ή την Προκαταρκτική Εξέταση: αναγκαία προσόντα, κατά τις αρχές της ανακριτικής επιστήμης
Η οφειλομένη αντικειμενικότης του ανακριτικού οργάνου και η υποχρέωση για ενέργειες απαλλαγμένες από προκαταλήψεις και υποκειμενικές επιρροές
Μυστικότης της διαδικασίας και δυνατότης επεκτάσεως και σε άλλα παραπτώματα
Ο προσωπο-κεντρικός χαρακτήρας της ανακριτικής διαδικασίας
Δικαιώματα του καθ’ού η Ε.Δ.Ε.
Υποχρεωτική κλήση και εξέταση ανωμοτί του υπαλλήλου στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη του πειθαρχικού παραπτώματος
Μη προσέλευση του διωκομένου ή άρνησή του να εξετασθεί: συνέπειες για την περαιτέρω πρόοδο της ανακρίσεως
Εντοπισμός και κλήτευση των ουσιωδών μαρτύρων
Μεταχείριση μαρτύρων που επιθυμούν – πλην φοβούνται- να καταθέσουν
Αντιμετώπιση απροθύμων και/ή εχθρικών μαρτύρων
Το δικαίωμα προσβάσεως στα έγγραφα
Αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη
ΙΙΙ. Ολοκλήρωση της διαδικασίας
α. Περάτωση χωρίς πειθαρχική δίωξη – αρχειοθέτηση
β. Διαπίστωση ανάγκης διενεργείας συμπληρωματικής ΕΔΕ
γ. Περάτωση με πειθαρχική δίωξη

Η αρχή “ne bis in idem”
Υποβολή αιτιολογημένης εκθέσεως εκ μέρους του διενεργήσαντος την Ε.Δ.Ε οργάνου: η αιτιολογία ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας
Περιεχόμενο της εκθέσεως: ιστορικό, διαπιστώσεις του πειθαρχικού οργάνου, εκτιμήσεις εγγράφων και εν γένει αποδεικτικού υλικού, συσχετισμός στοιχείων, σχολιασμός αυτών, εξαγωγή συμπερασμάτων, χαρακτηρισμός των διαπιστωθέντων πειθαρχικών παραπτωμάτων κ.λπ
Ενέργειες του πειθαρχικώς Προϊσταμένου, μετά την περιέλευση της εκθέσεως Ε.Δ.Ε. σε αυτόν
Tα μέσα αμύνης του πειθαρχικώς διωκομένου συνεπεία Ε.Δ.Ε.

IV. H Βάση Δεδομένων e-peitharxika
Σκοπός της χρήσεως της νέας ηλεκτρονικής βάσεως
Αρμόδια Όργανα τηρήσεως – παρακολουθήσεως – επικαιροποιήσεως
Πεδίον εφαρμογής: Δημόσιοι Φορείς υποχρεωτικώς υπαγόμενοι και Φορείς εξαιρούμενοι
Καταχωρούμενα και τηρούμενα στοιχεία – χρόνος τηρήσεως
Δικαιούμενοι προσβάσεως
Όροι και προϋποθέσεις συμμορφώσεως προς τον Κανονισμό GDPR και τον ν. 4624/2019
Χρονοδιάγραμμα
α) ενάρξεως λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσεως και
β) σταδιακής ολοκληρώσεως αυτής
Προβλεπόμενες κυρώσεις και εν γένει συνέπειες, οι οποίες κυρώσεις μπορεί να φτάσουν μέχρι και οριστική παύση, επί παραβάσεως–παραλείψεως των ως άνω υποχρεώσεων

V. Συζήτηση, επίλυση αποριών, χρήσιμες συμβουλές για την Προκαταρκτική Εξέταση, την ΕΔΕ και την εν λόγω ανακριτική διαδικασία – συναφή υποδείγματα.

  • Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr στα τηλέφωνα: 211 0131883.
  • Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ηλεκτρονικά το εκπαιδευτικό υλικό & τη βεβαίωση συμμετοχής.
  • Κατά τη διάρκεια της διά ζώσης παρακολούθησης του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks.
  • Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 13900455943 ΙΒΑΝ: GR 4201101390000013900455943 ή ALPHA BANK IBAN: GR8501401150115002002042300 μέχρι και 3 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο υπ’ όψιν λογιστηρίου).

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΕΣΩΤ.& ΔΙΟΙΚ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΔΑΔ/Φ58/939/ΟΙΚ.3131/2022, ΦΕΚ: ΥΠ’ ΑΡ. 1040/Β/2022 & ΕΓΚΥΚΛ. ΕΑΔ ΔΙΔΑΔ/Φ69/207/ΟΙΚ.8955/2022...

Συχνές ερωτήσεις