• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Μητρώα Συντελεστών Παραγωγής Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων (ΦΕΚ 112/Α/03.07.2019)

Μητρώα Συντελεστών Παραγωγής Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων (ΦΕΚ 112/Α/03.07.2019)

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου  2019, Ωρες 09:30-14:30,
Κεντρικό Ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη

Μητρώα Συντελεστών Παραγωγής Δημόσιων & Ιδιωτικών Εργων, Μελετών, Τεχνικών και  Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών & Εργων Παραχώρησης (Σύμφωνα με το πολυαναμενόμενο Π.Δ.  71/2019  – ΦΕΚ 112/Α/03.07.2019)

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ταχύτερη και πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων κυρίως Μηχανικών,  Τεχνικών-Μελετητών- Κατασκευαστικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Αναθετουσών Αρχών & Φορέων, Οικονομικών Φορέων αλλά και  των εμμέσως εμπλεκομένων (δημοσίων υπαλλήλων, συμβούλων διοίκησης και διαχείρισης έργων  κ.ά)  για τα εξειδικευόμενα μέσω του ως άνω Π.Δ. επί μέρους ζητήματα τήρησης και λειτουργίας των νεοσύστατων  Μητρώων, τόσον ως  επαγγελματικών μητρώων όσο και ως επισήμων καταλόγων  και για την επίδρασή τους στην διαδικασία αναθέσεως,  σύναψης και υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων και έργων (αλλά  και ιδιωτικών) , σύμφωνα πλέον με τις  πραγματικές συνθήκες  και απαιτήσεις της «αγοράς», ώστε να αποφεύγονται αδικαιολόγητοι αποκλεισμοί.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται

 1. στο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμοί), στους ΟΤΑ (Α & Β Βαθμού)
 2. σε ελεύθερους επαγγελματίες –φυσικά πρόσωπα (μηχανικούς, μηχανολόγους, αρχιτέκτονες, τοπογράφους, μελετητές, κατασκευαστές τεχνικούς κ.ά),
 3. σε εταιρείες τεχνικές, μελετητικές, κατασκευαστικές, εργοληπτικές, ενεργειακές, περιβαλλοντικές, Κοινοπραξίες Τεχνικών Έργων, επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο συγκεκριμένο τομέα
 4. σε νομικούς, δικηγόρους με εξειδίκευση-ενασχόληση στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων & Έργων,
 5. σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες που ασχολούνται με την διοίκηση και διαχείριση δημοσίων έργων.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

I. Κατηγορίες Μητρώων
• Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.)
• Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)
• Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)
• Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.)
• Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΜΕ.Ε.Δ.Ε.)
• Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.)
• Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης-Διαχείρισης έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.)

II. Εγγραφή & Εξέλιξη
• Προϋποθέσεις, δικαιούμενοι, δικαιολογητικά , αρμοδία υπηρεσία ανά Μητρώο.
• Βαθμίδες κατατάξεως, αποκτώμενες ιδιότητες, χορηγούμενες πιστοποιήσεις και περιεχόμενο αυτών ανά κατηγορία.
• Αντιστοιχήσεις κατηγοριών – ειδικοτήτων.
• Δικαιώματα ειδικώς αποκτώμενα από Δημοσίους Υπαλλήλους.
• Αναθεώρηση πτυχίων, βεβαιώσεων και λοιπών πιστοποιήσεων.
• Προαγωγή σε ανώτερη βαθμίδα, προσθήκη κατηγορίας , επεκτάσεις , περιορισμοί κ.ά.
• Εγγραφή ειδικών κατηγοριών δικαιούχων – νομοθετικό πλαίσιο, προϋποθέσεις, διαδικασία.
• Διαγραφή από Μητρώο: Προσωρινή , οριστική , λόγοι , διαδικασία , ενδεχομένη επανεγγραφή.

III. Ιδιαίτερα ζητήματα ν. 4412/2016 (όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα).
• Διάρθρωση σε δύο τμήματα του Μητρώου Μελετητών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων:
o Επαγγελματικό Μητρώο παρ.2 άρθρου 75 ν.4412/2016
o Επίσημος Κατάλογος Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων άρθρου 83 ν. 4412/2016
• Περιορισμοί ως προς την στελέχωση των Μελετητικών Επιχειρήσεων
• Ειδικά αποδεικτικά στοιχεία και υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
• Πειθαρχική δίωξη σε περίπτωση εικονικής συμμετοχής.
• Καταλληλότητα Οικονομικών Φορέων για άσκηση επαγγελματικής
• δραστηριότητος (άρθρα 73-83 ν. 4412/2016)
• Αντιστοιχία τάξης κατάταξης – εκτιμωμένης αξίας δημοσίων συμβάσεων
• Στήριξη σε ικανότητα τρίτων
• Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

IV. Oι επί μέρους ειδικές Επιτροπές Μητρώου.
• Συγκρότηση μιας εκάστης, ιδιότητες και προσόντα μελών, θητεία, αρμοδιότητες, κανόνες λειτουργίας, συνεδριάσεις.

V. Αιτήσεις θεραπείας κατά απορριπτικών αποφάσεων των Επιτροπών, προθεσμίες, διαδικασία υποβολής και συζητήσεως.

ληροφορίες/συμμετοχές: τηλ 210-5222016, sales@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

  ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου  2019, Ωρες 09:30-14:30, Κεντρικό Ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη Μητρώα Συντελεστών Παραγωγής Δημόσιων & Ιδιωτικών...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια