• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Νέος Νόμος 4605/2019 για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Νέος Νόμος 4605/2019 για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-15:30, Κεντρικό Ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη

Ν.4605/2019 φεκ 52Α/01.04.2019
(ν.4605/2019, 4608/2019, 4609/2019, 4610/2019)

για τις συμβασεις

όπως τροποποιει το ν.4412/2016

ανατροπη των εως σήμερα ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χρήσιμα Υποδείγματα και Οδηγίες-ΕΕΕΣ (ESPD)/ΤΕΥΔ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  • Σε υπαλλήλους των αναθετουσών αρχών που ασχολούνται με το χειρισμό δημοσίων συμβάσεων δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ).
  • Σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων των επιχειρήσεων και σε ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με δημόσιες συμβάσεις (Δικηγόρους, Μηχανικούς, Οικονομολόγους κλπ.).

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Η πρόσφατη επικαιροποίηση και αναμόρφωση των διατάξεων , ως προς το καθεστώς σύναψης και εκτέλεσης. Στόχος και επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
• Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου α) συμφωνιών –πλαισίων και εκτελεστικών αυτών πράξεων και β) αρχικής και επί μέρους συμβάσεων. Κριτήρια & όρια. Απαλλασσόμενες περιπτώσεις τροποποιητικών συμβάσεων.
• Είδη εγγυήσεων παρεχομένων υποχρεωτικώς από τους προσφέροντες στις αναθέτουσες αρχές. Ύψος και υπολογισμός αυτών , προϋποθέσεις επιστροφής, χρονική διάρκεια, λόγοι καταπτώσεως, εξαιρέσεις.
• Συμβάσεις προμηθειών: Tεχνική προσφορά και δήλωση καταγωγής του τελικού προϊόντος εκ μέρους του προσφέροντος. Προϋποθέσεις για την σχετική απαίτηση της αναθέτουσας αρχής.
• Επιβολή προσθέτων ποινικών ρητρών επί πλημμελούς εφαρμογής των όρων της συμβάσεως.
• Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: συγκρότηση, σύνθεση, όριο εκτιμωμένης αξίας για την εξαίρεση και την ανάθεση της σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου στον Προϊστάμενο της αρμοδίας Υπηρεσίας.
• Εξαιρέσεις από την υποχρέωση εφαρμογής των κανόνων επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
• Νέες ρυθμίσεις ως προς τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα , προς αποφυγήν αποκλεισμού. Ελλείψεις, συμπληρώσεις, προθεσμίες.
• Δυνατότης κατακυρώσεως μερικής ή ολικής. Έννομα αποτελέσματα της αποφάσεως περί κατακυρώσεως . Περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτά δεν επέρχονται.
• Κατ’ εξαίρεση διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων α) άνω και β) κάτω των ορίων για κοινωνικές και λοιπές ειδικές υπηρεσίες.
• Νέα ποσοστά κρατήσεων , επιβαλλόμενα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
• Αποκλεισμός από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων εξωχωρίων εταιρειών με έδρα σε φορολογικά μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με προνομιούχο φορολογικό καθεστώς. Εξαιρέσεις.
• Ενστάσεις κατά πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής και ενστάσεις κατά της διακήρυξης. Διαδικασία, προθεσμίες.
• Προσφυγή κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων για λόγους νομιμότητας και ουσίας.
• Υπαγωγή στα Διοικητικά Εφετεία των διαφορών επί συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.
• Χρήσιμα Υποδείγματα και Οδηγίες – ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
1. Άρθρο 33:Δυναμικά συστήματα αγορών
2. Άρθρο 38:Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
3. Άρθρο 39:Συμφωνίες-πλαίσιο
4. Άρθρο 72:Εγγυήσεις
5. Άρθρο 79Α:Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης
6. Άρθρο 80:Αποδεικτικά μέσα
7. Άρθρο 92:Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
8. Άρθρο 94:Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
9. Άρθρο 100:Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
10. Άρθρο 101:Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία
11. Άρθρο 103:Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
12. Άρθρο 105:Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
13. Άρθρο 107:Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
14. Άρθρο 111:Πεδίο εφαρμογής
15. Άρθρο 117:Συνοπτικός διαγωνισμός
16. Άρθρο 119:Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
17. Άρθρο 121:Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων
18. Άρθρο 127:Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο
19. Άρθρο 132: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
20. Άρθρο 200:Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
21. Άρθρο 205:Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
22. Άρθρο 218:Ποινικές ρήτρες 23. Άρθρο 219:Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών
24. Άρθρο 221:Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
25. Άρθρο 222:Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
26. Άρθρο 270:Δυναμικά συστήματα αγορών
27. Άρθρο 273:Συμφωνίες-πλαίσιο
28. Άρθρο 302:Εγγυήσεις
29. Άρθρο 315:Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας
30. Άρθρο 316:Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης
31. Άρθρο 318:Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
32. Άρθρο 331:Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων
33. Άρθρο 337:Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
34. Άρθρο 364:Ανασταλτικό αποτέλεσμα
35. Άρθρο 365:Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής
36. Άρθρο 367:Διαδικασία λήψης απόφασης συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ
37. Άρθρο 368:Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης
38. Άρθρο 372:Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης
39. Άρθρο 376:Μεταβατικές διατάξεις
40. Άρθρο 377:Καταργούμενες διατάξεις
41. Άρθρο 379:Έναρξη ισχύος

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

42. Άρθρο 32Α
43. Άρθρο 109Α: Διαδικασία ανάθεσης
44. Άρθρο 205Α: Δικαστική Επίλυση Διαφορών
45. Άρθρο 221Α: Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων
46. Άρθρο 269Α
47. Άρθρο 320Α: Διαδικασία ανάθεσης
48. Άρθρο 333Α:Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Δικαστική Προστασία

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-15:30, Κεντρικό Ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη Ν.4605/2019 φεκ 52Α/01.04.2019 (ν.4605/2019, 4608/2019,...

Επιπλέον σεμινάρια