• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Νέος Νόμος 4605/2019 για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Νέος Νόμος 4605/2019 για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πέμπτη 13  Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-15:30, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Ν.4605/2019 φεκ 52Α/01.04.2019
(ν.4605/2019, 4608/2019, 4609/2019, 4610/2019)

για τις συμβασεις

όπως τροποποιει το ν.4412/2016

ανατροπη των εως σήμερα ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χρήσιμα Υποδείγματα και Οδηγίες-ΕΕΕΣ (ESPD)/ΤΕΥΔ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  • Σε υπαλλήλους των αναθετουσών αρχών που ασχολούνται με το χειρισμό δημοσίων συμβάσεων δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ).
  • Σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων των επιχειρήσεων και σε ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με δημόσιες συμβάσεις (Δικηγόρους, Μηχανικούς, Οικονομολόγους κλπ.).

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Η πρόσφατη επικαιροποίηση και αναμόρφωση των διατάξεων , ως προς το καθεστώς σύναψης και εκτέλεσης. Στόχος και επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
• Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου α) συμφωνιών –πλαισίων και εκτελεστικών αυτών πράξεων και β) αρχικής και επί μέρους συμβάσεων. Κριτήρια & όρια. Απαλλασσόμενες περιπτώσεις τροποποιητικών συμβάσεων.
• Είδη εγγυήσεων παρεχομένων υποχρεωτικώς από τους προσφέροντες στις αναθέτουσες αρχές. Ύψος και υπολογισμός αυτών , προϋποθέσεις επιστροφής, χρονική διάρκεια, λόγοι καταπτώσεως, εξαιρέσεις.
• Συμβάσεις προμηθειών: Tεχνική προσφορά και δήλωση καταγωγής του τελικού προϊόντος εκ μέρους του προσφέροντος. Προϋποθέσεις για την σχετική απαίτηση της αναθέτουσας αρχής.
• Επιβολή προσθέτων ποινικών ρητρών επί πλημμελούς εφαρμογής των όρων της συμβάσεως.
• Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: συγκρότηση, σύνθεση, όριο εκτιμωμένης αξίας για την εξαίρεση και την ανάθεση της σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου στον Προϊστάμενο της αρμοδίας Υπηρεσίας.
• Εξαιρέσεις από την υποχρέωση εφαρμογής των κανόνων επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
• Νέες ρυθμίσεις ως προς τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα , προς αποφυγήν αποκλεισμού. Ελλείψεις, συμπληρώσεις, προθεσμίες.
• Δυνατότης κατακυρώσεως μερικής ή ολικής. Έννομα αποτελέσματα της αποφάσεως περί κατακυρώσεως . Περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτά δεν επέρχονται.
• Κατ’ εξαίρεση διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων α) άνω και β) κάτω των ορίων για κοινωνικές και λοιπές ειδικές υπηρεσίες.
• Νέα ποσοστά κρατήσεων , επιβαλλόμενα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
• Αποκλεισμός από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων εξωχωρίων εταιρειών με έδρα σε φορολογικά μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με προνομιούχο φορολογικό καθεστώς. Εξαιρέσεις.
• Ενστάσεις κατά πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής και ενστάσεις κατά της διακήρυξης. Διαδικασία, προθεσμίες.
• Προσφυγή κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων για λόγους νομιμότητας και ουσίας.
• Υπαγωγή στα Διοικητικά Εφετεία των διαφορών επί συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.
• Χρήσιμα Υποδείγματα και Οδηγίες – ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
1. Άρθρο 33:Δυναμικά συστήματα αγορών
2. Άρθρο 38:Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
3. Άρθρο 39:Συμφωνίες-πλαίσιο
4. Άρθρο 72:Εγγυήσεις
5. Άρθρο 79Α:Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης
6. Άρθρο 80:Αποδεικτικά μέσα
7. Άρθρο 92:Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
8. Άρθρο 94:Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
9. Άρθρο 100:Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
10. Άρθρο 101:Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία
11. Άρθρο 103:Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
12. Άρθρο 105:Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
13. Άρθρο 107:Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
14. Άρθρο 111:Πεδίο εφαρμογής
15. Άρθρο 117:Συνοπτικός διαγωνισμός
16. Άρθρο 119:Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
17. Άρθρο 121:Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων
18. Άρθρο 127:Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο
19. Άρθρο 132: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
20. Άρθρο 200:Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
21. Άρθρο 205:Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
22. Άρθρο 218:Ποινικές ρήτρες 23. Άρθρο 219:Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών
24. Άρθρο 221:Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
25. Άρθρο 222:Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
26. Άρθρο 270:Δυναμικά συστήματα αγορών
27. Άρθρο 273:Συμφωνίες-πλαίσιο
28. Άρθρο 302:Εγγυήσεις
29. Άρθρο 315:Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας
30. Άρθρο 316:Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης
31. Άρθρο 318:Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
32. Άρθρο 331:Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων
33. Άρθρο 337:Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
34. Άρθρο 364:Ανασταλτικό αποτέλεσμα
35. Άρθρο 365:Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής
36. Άρθρο 367:Διαδικασία λήψης απόφασης συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ
37. Άρθρο 368:Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης
38. Άρθρο 372:Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης
39. Άρθρο 376:Μεταβατικές διατάξεις
40. Άρθρο 377:Καταργούμενες διατάξεις
41. Άρθρο 379:Έναρξη ισχύος

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

42. Άρθρο 32Α
43. Άρθρο 109Α: Διαδικασία ανάθεσης
44. Άρθρο 205Α: Δικαστική Επίλυση Διαφορών
45. Άρθρο 221Α: Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων
46. Άρθρο 269Α
47. Άρθρο 320Α: Διαδικασία ανάθεσης
48. Άρθρο 333Α:Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Δικαστική Προστασία

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πέμπτη 13  Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-15:30, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Ν.4605/2019 φεκ...

Επιπλέον σεμινάρια