Νέος Πτωχευτικός Κώδικας και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας (Ν. 4738/2020)

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας (Ν. 4738/2020)

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 18 &  Τρίτη 19  Οκτωβρίου2021, Ωρες 16:00-20:00

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ  ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4738/2020  (ΦΕΚ 207/Α/27.10.2020)

ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ  KATA THN NEA  ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Ν.4738/2020,ΦΕΚ 207/Α/27.10.2020)

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ, ΣΥΝΔΙΚΟΣ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

ΣΚΟΠΟΣ
Με τον εξεταζόμενο νέο πτωχευτικό νόμο επήλθαν ριζικές μεταβολές στο προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, εισάγοντας καινοτόμες παρεμβάσεις, που επηρεάζουν καθοριστικά όλους τους εμπλεκομένους στο συγκεκριμένο πεδίο και εκσυγχρονίζουν το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο, απλοποιώντας χρονοβόρες διαδικασίες, παρέχοντας δυνατότητες εξυγιάνσεως σε επιχειρήσεις αλλά και πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το σεμινάριο στοχεύει στην λεπτομερή και σε βάθος ανάλυση των εν λόγω διατάξεων, ώστε να καταστεί εφικτό στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν τον εντοπισμό των διαφορών και ομοιοτήτων με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, την πλήρη κατανόηση και εξοικείωση με τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις και την επιτυχή εφαρμογή τους στις επί μέρους συναφείς διαδικασίες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγορικές εταιρίες, ελεύθερους επαγγελματίες Δικηγόρους & ασκούμενους Δικηγόρους

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΝΩΡΗΣ
Απόφοιτος Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Η ειδίκευση του στο Προπτωχευτικό και Πτωχευτικό Δίκαιο αλλά και η πληθώρα των θετικών εκβάσεων των υποθέσεων που χειρίζεται σε ένα φάσμα εμπορικού και οικονομικού ποινικού Δικαίου τον έχουν καθιερώσει ως έναν εκ των πρωτοπόρων και καινοτόμων δικηγόρων της Ελλάδας. Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων εναρμονιζόμενος με τις διεθνείς τάσεις και με συνεχή έρευνα παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες στο σύνολο των εντολέων του.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ι. Εισαγωγή
Χρήσιμοι ορισμοί
Πεδίον εφαρμογής

ΙΙ. Αφερεγγυότης και πρόληψη αυτής
Έγκαιρη προειδοποίηση του οφειλέτη – μηχανισμός πρόληψης
Επίπεδα κινδύνου αφερεγγυότητος
Υπαγωγή του ενδιαφερομένου οφειλέτη στον συγκεκριμένο μηχανισμό
Διαδικασία
Ο “εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών”
Εξωδικαστική αναδιάρθρωση
Συνέπειες
Δικαίωμα διαμεσολαβήσεως
Τήρηση & ολοκλήρωση της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως
Αθέτηση από τον οφειλέτη – καταγγελία από τον χρηματοδοτικό φορέα
Κανόνες και περιορισμοί στις συμβάσεις αναδιαρθρώσεως οφειλών με το Δημόσιο
και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφαλίσεως
Επιδότηση καταβολής δόσεων

ΙΙΙ. Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγιάνσεως
Σκοπός
Αρμόδιο Δικαστήριο
Η συμφωνία εξυγιάνσεως: περιεχόμενο, τύπος, ισχύς
Τα αποτελέσματα της συμφωνίας

ΙV. H Πτώχευση
Σκοπός
Υποκειμενικές – αντικειμενικές προϋποθέσεις
Το Πτωχευτικό Δικαστήριο και τα λοιπά όργανα της Πτωχεύσεως
Η πτωχευτική διαδικασία στο σύνολό της
Αίτηση πτωχεύσεως και αίτηση ανακλήσεως
Η πτωχευτική ανακοπή
Οι συνέπειες της Πτωχεύσεως
Ο Πτωχευτικός Συμβιβασμός
Εξέλεγξη των πιστώσεων και εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη
Οι «Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου»
Η περάτωση της Πτωχεύσεως και η παύση εργασιών της
Ειδικές ποινικές και δικονομικές διατάξεις

V. Οι «ευάλωτοι οφειλέτες»
Ευάλωτοι οφειλέτες και κυρία κατοικία αυτών
Οι Φορείς απόκτησης και επαναμίσθωσης κατοικιών.
Η μίσθωση προς τον ευάλωτο οφειλέτη και η δυνατότης επαναγοράς
Στεγαστικό επίδομα και υποχρεώσεις του οφειλέτη.

Ι. Εισαγωγή
Ορισμοί
Θεσμικό πλαίσιο

ΙΙ. Πτωχευτικό Δικαστήριο, Εισηγητής – Δικαστής, Σύνδικος
Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότης του Πτωχευτικού Δικαστηρίου
Διαδικασία – υπαγόμενες υποθέσεις
Κυρία και πρόσθετη παρέμβαση
Προθεσμίες προσδιορισμού και κλητεύσεως
Ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αναίρεση: λόγοι ασκήσεως, εξαιρέσεις, προθεσμίες κ.ά.
Ορισμός Εισηγητών-Δικαστών: προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής
Καθήκοντα (γενικά και ανακριτικά)
Εκδιδόμενες διατάξεις και δικαίωμα προσφυγής κατ’ αυτών
Επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτη
Ο Σύνδικος: ιδιώτης, ποιός προτείνει αυτόν, δυνατότης ασκήσεως παρεμβάσεως εκ μέρους πιστωτή/πιστωτών
Κωλύματα διορισμού του Συνδίκου
Ακαταλληλότης προτεινομένου και δικαιώματα Πτωχευτικού Δικαστηρίου
Αντικατάσταση Συνδίκου – διαδικασία
Καθήκοντα, πεδίο συνεργασίας με Εισηγητή και Πτωχευτικό Δικαστήριο, αντιμισθία κ.ά. Πρόσληψη, υπό προϋποθέσεις, εξειδικευμένων προσώπων, προς υποστήριξη του Συνδίκου κατά την άσκηση των καθηκόντων του
Νομιμοποίηση του Συνδίκου προς υποβολήν εγκλήσεων για αδικήματα διαπραχθέντα κατά του οφειλέτου

ΙΙΙ. Η Συνέλευση των Πιστωτών
Συγκρότηση, δικαιούμενοι συμμετοχής
Σύγκληση, προθεσμίες, δημοσιοποίηση
Συμμετοχή, απαρτία, πλειοψηφία κατά την λήψη αποφάσεων
ΙV. Αρμόδια Όργανα επί πτωχεύσεων «μικρού αντικειμένου» (άρθρο 78 ν. 4738/2020)
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως
Χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητος
Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Πτωχευτικό Δικαστήριο
Ορισμός Εισηγητού
Διορισμός Συνδίκου
Άσκηση παρεμβάσεων και λοιπές διαδικασίες
Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων του Πτωχευτικού Δικαστηρίου

 

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 5200106, 2155052008 και στα e-mail: education@oikonomotexniki.gr, seminar@oikonomotexniki.gr


Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Νομικό Γραφείο

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 18 &  Τρίτη 19  Οκτωβρίου2021, Ωρες 16:00-20:00 Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ  ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ο ΝΕΟΣ...

Επιπλέον σεμινάρια