• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Οι Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις (e-Procurement)

Οι Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις (e-Procurement)

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-15:30

Κεντρικό Ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη

Οι Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις (e-Procurement) μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (ν.4605/2019, 4608/2019, 4609/2019, 4610/2019)

  • ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η λεπτομερής και εμπεριστατωμένη  ανάλυση του αντικειμένου,  των τεχνικών, του τρόπου λειτουργίας, των χρησι-μοποιουμένων εργαλείων και του συνόλου των διεργασιών που συνδέονται με τα ηλεκτρονικά μέσα σύναψης συμβάσεων και τις συγκεντρωτικές διαδικασίες τους, όπως  διαμορφώνονται  μετά τις πρόσφατες  ως άνω  τροποποιήσεις  του Ν.4412/2016.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Φορείς  του ιδιωτικού τομέα, στελέχη, υπαλλήλους, νομικούς και τεχνικούς συμβούλους τους που συμμετέχουν ή ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις και τις διαγωνιστικές διαδικασίες τους.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών (ΔΣΑ – άρθρο 33 ν.4412/2016 & άρθρο 34 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ): ορισμός, λειτουργία, εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία, χρήση.
• Πλαίσιο επικοινωνίας
• Κανόνες κλειστής διαδικασίας – προκήρυξη και διάρκεια ισχύος του ΔΣΑ. Δυνατότητες συμμετοχής.
• Εφαρμοστέα κριτήρια σε περίπτωση διαχωρισμού σε κατηγορίες αγαθών , έργων και/ή υπηρεσιών.
• Προθεσμίες εφαρμοζόμενες κατά παρέκκλιση του άρθρου 28 ν. 4412/2016.
• Περιεχόμενο προκήρυξης και σύμβασης.
• Ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της συμβάσεως (άρθρο 67 ν. 4412/2016).
• Προθεσμίες αξιολόγησης – ενδεχόμενες παρατάσεις.
• Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη συμβάσεως.
• Ανάθεση – κριτήρια.
• Πότε επιτρέπεται πλέον ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί συμβάσεων ΔΣΑ.
• Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: αντικείμενο, εξαιρέσεις, στοιχεία προσφορών, περιεχόμενο προκήρυξης ή πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
• Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί επί συμβάσεων Δυναμικών Συστημάτων Αγορών.
• Πρόσκληση μόνον των υποβαλλόντων παραδεκτές προσφορές – προθεσμίες.
• Στάδια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών – υποχρέωση παροχής συγκεκριμένων πληροφοριών εκ μέρους των Αναθετουσών Αρχών.
• Προβλεπόμενοι τρόποι περατώσεως της διαδικασίας – ανάθεση.
• Προσφορές υπό μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου.
• Περιεχόμενο προκήρυξης ή πρόσκλησης – τεχνικές προδιαγραφές – μορφότυπος.
• Συμφωνίες – πλαίσιο και επικαιροποίηση καταλόγων.
• Σύμβαση βάσει Δυναμικού Συστήματος Αγορών και προσφορά υπό μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου.
• Συζήτηση, πρακτικά παραδείγματα
• Υποδείγματα
1. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο ΔΣΑ
2. Υποβολή προσφοράς σε πρόσκληση για συγκεκριμένη σύμβαση
4. Επιβεβαίωση συμμετοχής
5. Προετοιμασία και υποβολή προσφοράς

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-15:30 Κεντρικό Ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη Οι Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις (e-Procurement) μετά...

Επιπλέον σεμινάρια