• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Οι λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης

Οι λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης

NEO  ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝAΡΙΟ

Δευτέρα 14  Ιουνίου 2021, 10:00-14:00

Οι λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης

LIVE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

ΣΚΟΠΟΣ
Οι λόγοι αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις αποτελούν βασικό εργαλείο για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της συμβατικής δραστηριότητας των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων. Αυτή η σημασία μαζί με την ανάγκη γνώσης και αναφοράς σε άλλους κλάδους, π.χ. ποινικό, εργατικό δίκαιο κ. ά., θέτουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρμογή των λόγων αποκλεισμού.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και νομικούς παραστάτες του δημοσίου τομέα που διεξάγουν διαγωνισμούς, όσο και στελέχη και δικηγόρους οικονομικών φορέων για την ορθή κατάστρωση των προσφορών και την λήψη προληπτικών ενεργειών για την αποφυγή συνδρομής λόγω αποκλεισμού.

Μεθοδολογία Παρουσίασης για on-line παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ
Δικηγόρος, εξειδικευμένος σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο και τη Φιλοσοφία του Δικαίου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 Συστηματική θέση των διατάξεων για τους λόγους αποκλεισμού στο Βιβλίο Ι και στο Βιβλίο ΙΙ Ν. 4412/2016.
 Οι λόγοι αποκλεισμού στο πλαίσιο των κανόνων ποιοτικής επιλογής οικονομικών φορέων.
 Υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού.
 Προαιρετικοί λόγοι αποκλεισμού.
 Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού.
 Ο κύκλος των ελεγχόμενων προσώπων για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού (νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ιδίως επί ανωνύμων εταιρειών, δανείζοντες εμπειρία, υπεργολάβοι).
 Το δικαίωμα ανταπόδειξης και τα μέτρα αυτοκάθαρσης.
 Η απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και ο κρίσιμος χρόνος μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.
 Η διαδικασία εκτίμησης της συνδρομής λόγων αποκλεισμού και των μέτρων αυτοκάθαρσης.
 Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από τις εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες ανάθεσης – Ιδίως εγγυήσεις εκ του δικαίου των διοικητικών κυρώσεων.
 Διαφορές που γεννώνται από την απόρριψη προσφοράς λόγω συνδρομής λόγου αποκλεισμού.

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 5200106, 2155052008 και στα e-mail: education@oikonomotexniki.gr, seminar@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Νομικό Γραφείο

    NEO  ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝAΡΙΟ Δευτέρα 14  Ιουνίου 2021, 10:00-14:00 Οι λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης LIVE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ...