Ολες οι αλλαγές στη Φορολογία Φυσικών & Νομικών Προσώπων – Δηλώσεις Φορολογίας

Ολες οι αλλαγές στη Φορολογία Φυσικών & Νομικών Προσώπων – Δηλώσεις Φορολογίας

 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 10   & Τετάρτη 11  Μαίου 2022, Ωρες 16:00 – 20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και στελέχη λογιστηρίων, επιχειρήσεων και οργανισμών. Ενδιαφέρει άμεσα Λογιστικά γραφεία και ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Λογιστής, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, τ. Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου. Λειτουργεί ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων άνω των 25 ετών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ. Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων άνω των 25.000 ωρών

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Συντ. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη
Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας,
Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας,
Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων και αρθρογράφος της μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως
«ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική
Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής
ΕΤΒΑ Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική
εμπειρία.

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
A.Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις τελευταίες αλλαγές στη φορολογία
εισοδήματος των φυσικών και Νομικών προσώπων και οντοτήτων.
Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά:
1. Στην έννοια της φορολογικής κατοικίας και στη μεταβολή αυτής.
2. Στις εναλλακτικές φορολογήσεις εισοδημάτων σύμφωνα με τα άρθρα 5Α,5Β και 5Γ του
Ν4172/2013.
3. Στη κλίμακα φορολόγησης μισθωτών, συνταξιούχων επιχειρηματικής δραστηριότητας για το
έτος 2021.
4. e-πληρωμές. Αναφορά στις δαπάνες ,στους τρόπους πληρωμής, στο ποσό που πρέπει να
καλυφθεί, στις ποινές με παραδείγματα και εφαρμογές.
5. Στις μειώσεις φόρου λόγω δωρεών, στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και
στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
6. Στις προσαυξημένες εκπτώσεις για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους
εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος.
7. Στης προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2021 και 2022
8. Στον νέο πίνακα των φορολογικών αποσβέσεων και στις αλλαγές στις προβλέψεις για
αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων.
9. Στους συντελεστές φορολόγησης κερδών των Νομικών προσώπων και Οντοτήτων
10. Στους συντελεστές υπολογισμού προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις καθώς
και τα Νομικά πρόσωπα και Οντότητες.
11. Στις απαλλαγές υπό όρους του φόρου υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής ΝΠ της
ημεδαπής.
12. Στο άρθρο περί φορολόγησης των νομικών προσώπων κατά την έξοδο από την χώρα και
στις μειώσεις από το φορολογητέο εισόδημα των επενδυτικών αγγέλων.
13. Στα κίνητρα για τις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.
14. Στις αλλαγές των εντύπων Ε1,Ε2,Ε3 και Ν για το φορολογικό έτος 2021 σύμφωνα με τις πιο
πάνω τροποποιήσεις του Κ.Φ.Ε (4172/2013
B. Θα γίνει λεπτομερής ανάλυση των διατάξεων και της διαδικασίας εξετάσεως και
εκδικάσεως, αντιστοίχως, τόσο της Ενδικοφανούς όσο και της Διοικητικής Προσφυγής
των φορολογουμένων, κατά των Πράξεων των Φορολογικών Αρχών, με πρακτικά
παραδείγματα και πρόσφατη πλούσια νομολογία.
Συγκεκριμένα εξετάζονται τα κατωτέρω θέματα:
I.Η Ενδικοφανής Προσφυγή του άρθρου 63 ν.4174/2013: πεδίον εφαρμογής, υπόχρεοι,
αρμοδία προς εξέταση Αρχή
 Περιεχόμενο αιτήματος, εφαρμοζόμενες διατάξεις, προθεσμία ασκήσεως της Ε.Π.
 Ενδικοφανής Προσφυγή μετά ή άνευ αιτήματος αναστολής πληρωμής του
υποχρεωτικώς καταβλητέου ποσού
 Ποσοστό εφ’ άπαξ καταβολής, κατά περίπτωση – προθεσμία
 Συνέπειες μη καταβολής

 Πλήρης αναστολή και τεκμηρίωση των λόγων χορηγήσεως αυτής
 Διαδικασία εξετάσεως της Ενδικοφανούς Προσφυγής – πραγματικά και νομικά
ζητήματα που ερευνώνται
 Περιπτώσεις προσκλήσεως προς τον υπόχρεο για υποβολή περαιτέρω εγγράφων
απόψεων ή ακροάσεως αυτού
 Επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών – διενέργεια προσθέτων ελεγκτικών
επαληθεύσεων – συγκέντρωση λοιπών αναγκαίων πληροφοριών κ.λπ
 Τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και προστασία προσωπικών δεδομένων
 Υποβολή γραπτών ερωτημάτων εκ μέρους της Δ.Ε.Δ. προς εμπλεκόμενες αρμόδιες
Υπηρεσίες
 Προθεσμία εκδόσεως της αποφάσεως και ενδεχομένη αναστολή αυτής
 Τεκμήριο απορρίψεως , επί παρόδου απράκτου της προθεσμίας
 Περιεχόμενο αποφάσεως – ειδική αιτιολόγηση επί αποφάσεως ακυρωτικής της
προσβαλλομένης πράξεως
 Η απόφαση της Δ.Ε.Δ. ως εκτελεστός τίτλος
ΙΙ. Η Διοικητική Προσφυγή : αρμόδιο κατά τόπον και καθ’ ύλην Δικαστήριο
 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
 Περαιτέρω αναστολή καταβολής μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής αποφάσεως
 Υπολογισμός τόκων επί αναστολής και λήψη λοιπών μέτρων κατά την διάρκειά της
 

 (10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, oikonomikotmima@oikonomotexniki.gr και στα τηλ: 2105200106, 211-0131884

 

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

     ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 10   & Τετάρτη 11  Μαίου 2022, Ωρες 16:00 – 20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια