Ο Νέος Νόμος για την προστασία της Εργασίας – Παρενόχληση και Ασκηση Βίας

Ο Νέος Νόμος για την προστασία της Εργασίας – Παρενόχληση και Ασκηση Βίας

NEO   ΕΠΙΚΑΙΡΟ  ΣΕΜΙΝAΡΙΟ

Παρασκευή 03  Δεκεμβρίου 2021, 15:00-20:00, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
(ν. 4808/2021, ΦΕΚ 101/Α/2021 & Υ.Α. 82063/2021)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19
  • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικήσεις και στελέχη επιχειρήσεων (υπευθύνους Ανθρωπίνου
Δυναμικού, Διοικητικού, Νομικού & Οικονομικού Τμήματος, Ιατρούς Εργασίας κ.λπ), Δικηγόρους,
Ασκουμένους Δικηγόρους, Συμβούλους Επιχειρήσεων και σε κάθε ενδιαφερόμενο να εμβαθύνει στο
εν λόγω γνωστικό αντικείμενο με πληρότητα, σαφήνεια και αποτελεσματικότητα.

ΣΚΟΠΟΣ
Mε τις εξεταζόμενες διατάξεις, αναγνωρίζεται ευθέως το δικαίωμα όλων των εργαζομένων για έναν
εργασιακό χώρο απαλλαγμένο από την βία και την παρενόχληση, πράξεις που συνιστούν σαφή
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γεγονός που επηρεάζει την ψυχική και σωματική
υγεία και την αξιοπρέπειά τους ως θιγομένων προσώπων, ενώ, συγχρόνως, αποτελούν απειλή και
για το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον, την ηρεμία και την ομαλή λειτουργία του.
Το σεμινάριο στοχεύει στην σφαιρική και σε βάθος ανάλυση των νέων ρυθμίσεων, αναλύοντας
λεπτομερώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών (εργοδότη –
εργαζομένου- λοιπών εργαζομένων – συλλογικών /συνδικαλιστικών φορέων κ.ά.), αναδεικνύοντας
την σπουδαιότητα μιας νέας εργασιακής νοοτροπίας , βασιζομένης στον αμοιβαίο σεβασμό και την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και εφαρμογής υποχρεώσεων θεσπίσεως αναγκαίων πολιτικών, που
διευκολύνουν την πρόληψή και την καταστολή τους.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη
Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας,
Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική
και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων και
αρθρογράφος της μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Σύμβαση 190/2019 της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (ΙLO) για την εξάλειψη της βίας και της
παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας (108 η Συνδιάσκεψη Γενεύης/21.06.2019)
 Το εθνικό μας δίκαιο και η νομοθεσία λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε.
 Χρήσιμοι ορισμοί
ΙΙ. Σκοπός και μέσα υλοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου
 Πρόληψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση των μορφών ασκήσεως βίας και παρενόχλησης στο
εργασιακό περιβάλλον
 Πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων: ο στενός και ο ευρύτερος προστατευόμενος χώρος εργασίας
 Η προστασία των εργαζομένων , υπό προϋποθέσεις, κατά τις μετακινήσεις, ταξίδια, εκπαίδευση και
λοιπές εκδηλώσεις σχετιζόμενες με την εργασία τους
 Η προστασία κατά τις επικοινωνίες , συμπεριλαμβανομένων όσων πραγματοποιούνται μέσω
τεχνολογιών πληροφορικής και συναφών χρήσεων
 Υποχρεώσεις εργοδότη, νομίμου εκπροσώπου του και/ή ασκούντος εξουσία αντ’ αυτού
 Παραλαβή, διαχείριση και διερεύνηση καταγγελιών και αναφορών εργαζομένων
 Συνδρομή και παροχή πρόσβασης προς αρμόδιες διοικητικές, δικαστικές και λοιπές Αρχές
 Πληροφόρηση εργαζομένων επί συναφών πιθανών κινδύνων, μέτρων πρόληψης και προστασίας
 Ανάρτιση στον χώρο εργασίας προσβάσιμης έγγραφης και/ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης
/καθοδήγησης, ως προς τις διαδικασίες ασκήσεως των σχετικών δικαιωμάτων εκ μέρους των εργαζομένων
 Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, πρόληψη αυτών και τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 3850/2010
 Η τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 3850/2010 και η προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις
για την καταπολέμιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της
σεξουαλικής παρενόχλησης
 Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας στο κρίσιμο ζήτημα της βίας και της παρενόχλησης
ΙΙΙ. Οι Ενδοεπιχειρησιακές Πολιτικές
α. H Πολιτική πρόληψης και καταπολέμησης της βίας και παρενόχλησης
Εργοδότες/επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταρτίσουν και δημοσιοποιήσουν αυτήν
Περιεχόμενο της ως άνω Πολιτικής:
 Εκτίμηση κινδύνου
 Προσδιορισμός μέτρων πρόληψης
 Προσδιορισμός μέτρων ελέγχου και περιορισμού των κινδύνων
 Λήψη μέτρων περαιτέρω παρακολούθησης συναφών ανεπιθύμητων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς
 Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού
 Πληροφορίες προς τους εργαζομένους ως προς τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδίων και της
εργοδοσίας , αλλά και την διαδικασία ασκήσεως αυτών
 Ορισμός προσώπου αναφοράς και καθοδήγησης («συνδέσμου»)
 Ειδικός τρόπος υποστήριξης εργαζομένων -θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
β. Πολιτική για την διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών
 Υπόχρεες επιχειρήσεις/εργοδότες
 Περιεχόμενο – διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών
 Κανόνες διασφάλισης της προστασίας του θύματος/εργαζομένου και σεβασμού της αξιοπρεπείας
αυτού
 Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών
 Εφαρμογή των διατάξεων περί εχεμυθείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR &
ν. 4624/2019)
 Απαγόρευση αντιποίνων και περαιτέρω θυματοποίησης του θιγομένου προσώπου
 Περιγραφή συνεπειών επί διαπιστώσεως παραβιάσεων
 Συνεργασία με τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας, εφ’ όσον ζητηθεί
 c. Δυνατότης εντάξεως των ως άνω Πολιτικών (κατόπιν σχετικών συλλογικών διαπραγματεύσεων) σε
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Γενικό Κανονισμό Εργασίας
 Ειδικές προβλέψεις ως προς τα πειθαρχικά παραπτώματα, την πειθαρχική διαδικασία και τις
πειθαρχικές ποινές
ΙV. Διοικητικές και Δικαστικές συνέπειες & κυρώσεις επί παραβιάσεων των διατάξεων περί
απαγορεύσεως βίας και παρενόχλησης εργαζομένων
 Η προσφυγή των θιγομένων (πέραν της καταγγελίας) ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και του
Συνηγόρου του Πολίτη : διαδικασία – εφαρμοζόμενες διατάξεις, οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της
ως άνω Υπηρεσίας
 Ειδική μέριμνα της Επιθεώρησης Εργασίας για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους εργοδότες
 Λαμβανόμενα εκ μέρους του εργοδότη μέτρα κατά του καταγγελλομένου
 Δικαίωμα του θιγομένου να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο : χρονικά όρια, προϋποθέσεις,
τεκμηρίωση κινδύνου

 Ιδιαίτερη (επιβαρυντική) αντιμετώπιση σε περίπτωση κατά την οποία δράστης είναι ο εργοδότης
 Η συναφής παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 19 ν.
4808/2021 , παρ.2 περ.α’)
 Η τήρηση των τροποποιηθεισών διατάξεων του ν. 3996/2011
 Κανόνες χρονικής επισπεύσεως της συζητήσεως , προσδιορισμός συζητήσεως κατά προτεραιότητα και
προθεσμία εκδόσεως αποφάσεως
 Επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσα
 Λήψη προσωρινών μέτρων διαρκείας εφ’ όσον πιθανολογείται επικείμενος κίνδυνος για την ζωή , την
υγεία ή την ασφάλεια εργαζομένου
 Επιβαλλόμενες , κατά περίπτωση, διοικητικές κυρώσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας
 Κυρώσεις επί υποτροπής
 Η περαιτέρω δικαστική αξίωση του θιγομένου προσώπου για πλήρη αποζημίωση της θετικής &
αποθετικής ζημίας και της ηθικής του βλάβης.
 Όροι και προϋποθέσεις προσφυγής νομικών προσώπων, ενώσεων προσώπων και συνδικαλιστικών
οργανώσεων για λογαριασμό του θιγομένου
 Άμεση προστασία του θιγομένου εργαζομένου: καθιέρωση δικονομικού κανόνος περί αντιστροφής του
βάρους αποδείξεως
 Eνίσχυση του μηχανισμού συμμόρφωσης: σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος, υπό τον Γενικό Επιθεωρητή
ΣΕΠΕ, προς παρακολούθηση, έλεγχο και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών βίας και
παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο
 Σύσταση, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση Μητρώου Εργοδοτών , κατά των οποίων επιβάλλονται
συναφείς διοικητικές/δικαστικές κυρώσεις
 V. Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4604/2019 – Ε.Σ.Ι.Φ. και προωθούμενες δράσεις – επιβράβευση
συμμόρφωσης επιχειρήσεων
 Η σύσταση συλλογικού συμβουλευτικού -γνωμοδοτικού οργάνου υπό την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο
Ισότητας των Φύλων» (ΕΣΙΦ) και η ανάθεση σε αυτό , μεταξύ άλλων, συμβουλευτικού ρόλου ως προς την
υιοθέτηση πολιτικών και δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην
εργασία.
 Η επιβράβευση επιχειρήσεων για δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητος των
φύλων και την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία
 Η απονομή εκ μέρους του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων του «Σήματος Ισότητος»: βασικές
προϋποθέσεις και κριτήρια, ειδικώς ως προς την κατάρτιση και εφαρμογή πολιτικών πρόληψης βίας και
αποτροπής της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας κ.λπ.
 Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων/εργοδοτών ως προς την διατηρησιμότητα και επικαιροποίηση του ως
άνω σήματος
VI. Συζήτηση, επίλυση αποριών, πρακτικά θέματα και χορήγηση προτύπων υποδειγμάτων Πολιτικής α) για
την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και β) για την διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών

 

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 5200106, 211 0131884  και στο e-mail: euromark@oikonomotexniki.gr,

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    NEO   ΕΠΙΚΑΙΡΟ  ΣΕΜΙΝAΡΙΟ Παρασκευή 03  Δεκεμβρίου 2021, 15:00-20:00, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...