Ο Νέος Νόμος 4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών

Ο Νέος Νόμος 4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών

 ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 , Ωρες 10:00-15:00, 

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4782/2021 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ,
ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣ
EΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016
 

  • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ
    COVID-19
  • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΤΟΧΟΣ
To σεμινάριο στοχεύει στην ολοκληρωμένη, λεπτομερή και σε βάθος ανάλυση των λειτουργιών όλων των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία  διαγωνιστικών διαδικασιών, παρακολουθώντας κάθε αναγκαίο στάδιο και «βήμα» τους, ώστε οι εμπλεκόμενοι να είναι σε θέση να τις ενεργοποιούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, να τις παρακολουθούν καθ’ όλη την πορεία τους  με πληρότητα και επάρκεια, χωρίς κίνδυνο βλαπτικών και ζημιογόνων παραλείψεων και να επιτυγχάνουν με ευχέρεια το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη και υπαλλήλους Αναθετουσών Αρχών Αναθετόντων και Οικονομικών Φορέων, Νομικούς  – Τεχνικούς και Οικονομικούς  Συμβούλους τους, Δικηγόρους  και σε κάθε εν γένει εμπλεκόμενο στον συγκεκριμένο τομέα, με ενασχόληση μόνιμη ή περιστασιακή, που άπτεται της προετοιμασίας, συμμετοχής, κατάρτισης και/ή σύναψης, παρακολούθησης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων  όλων των κατηγοριών, σε εθνικό ή ευρωενωσιακό επίπεδο.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, Μεταπτυχιακός  τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων  και αρθρογράφος της  μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ  Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ι. Εισαγωγή
 Σκοπός της μεταρρυθμίσεως
 Κύρια προβλήματα που επιδιώκεται να επιλυθούν με την διευρυμένη τροποποίηση του ν.4412/2016
 Απλοποιήσεις διαδικασιών και χρονικές συντμήσεις
 Προστιθέμενοι ορισμοί και μεταβολές στους προϊσχύοντες

ΙΙ. Προκαταρκτικές, διαγωνιστικές και λοιπές διαδικασίες
 Αντικατάσταση του άρθρου 32 Α’ : προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση
 Συμβάσεις ‘ήσσονος αξίας’
 Αντικατάσταση άρθρου 118 ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση)

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 34 ν. 4412/2016 και η νέα μορφή του
 Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών, Συστήματα Ηλεκτρονικών Καταλόγων (ΣΗΚ – e-marketplace)
και ανάθεση σχετικών συμβάσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 Διαδικασία κατάρτισης Μητρώου Προεπιλεγμένων Οικονομικών Φορέων – αντικειμενικά κριτήρια εγγραφής – όρια συμβατικής αξίας κ.λπ
 Πότε καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ . Οι ειδικοί κανόνες που διέπουν την λειτουργία του – Πολιτική Ασφαλείας , χρονοσήμανση, αδυναμία λειτουργίας λόγω ανωτέρας βίας και συναφή μέτρα προς διασφάλιση της νομιμότητος
 ΚΗΜΔΗΣ: καταχωρίσεις, περιεχόμενο , προθεσμίες ισχύος , αποδεικτική δύναμη και νέοι κανόνες που διέπουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΚΑΑ) και προγραμματισμός Δημοσίων Συμβάσεων – αντικατάσταση του άρθρου 41 ν. 4412/2016
 Σύναψη Συβάσεων με Αναθέτουσες Αρχές από διαφορετικά κράτη-μέλη : συμβατική μορφή , ευθύνη εκάστης Αρχής, εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, διαχείριση, επιμερισμός των υπό ανάθεση έργων, υπηρεσιών και/ή προμηθειών κ.λπ
 Τεχνική επάρκεια Αναθετουσών Αρχών στις συμβάσεις έργων και μελετών
 Η συγκρότηση και η τήρηση του φακέλου της Δημοσίας Συμβάσεως
 Ελάχιστο περιεχόμενο φακέλου – τήρηση φακέλου επί αναθέσεως μέσω ΕΣΗΔΗΣ – επικαιροποιήσεις, περίοδος διατηρήσεως
 Ο φάκελος Δημοσίας Συμβάσεως Έργου και οι τρείς (3) υποφάκελοι αυτού
 Το ιδιαίτερο περιεχόμενο του φακέλου επί συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών
 Οι Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις : κανόνες , μέσα διεξαγωγής, διάρκεια κ.ά. (αντικατάσταση των άρθρων 46-47 ν. 4412/2016)
 Διασφάλιση, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, των καταλλήλων μέτρων προς αποτροπή στρεβλώσεως του ανταγωνισμού
 Οι βασικές προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας συνάψεως Δημοσίας Συμβάσεως: ωριμότης, επάρκεια προϋπολογισμού, προγραμματικός σχεδιασμός, πρόδρομες εργασίες, μελέτες κλπ
 Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (τροπ. άρθρου 50 ν.4412/2016)
 Ανάλυση του περιεχομένου των εγγράφων της συμβάσεως , μετά την τροποποίηση του άρθρου 53 ν. 4412/2016
 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές , ο ρόλος και ο τρόπος διατυπώσεως αυτών
 Οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές επί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών.
 Πότε αυτές καθίστανται υποχρεωτικές (τροπ. Άρθρου 54 ν. 4412/2016)

 Υπεργολαβία, έλεγχος τεχνικής ικανότητος υπεργολάβου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής και κήρυξη της προσφοράς ως «απαράδεκτης»
 Το νέο καθεστώς δημοσιεύσεων σε εθνικό επίπεδο
 Οι Εγγυήσεις και οι σημαντικές μεταβολές ως προς αυτές . Ανάλυση του νέου άρθρου 72 του ν. 4412/2016
 Λόγοι αποκλεισμού: αντικατάσταση των άρθρων 73 & 74 ν. 4412/2016
 Η στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων , το ΕΕΕΣ , η προκαταρκτική απόδειξη της μη υπάρξεως λόγων αποκλεισμού, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά εκ μέρους των Οικονομικών Φορέων και η απ’ ευθείας κτήση στοιχείων εκ μέρους των Αναθετουσών Αρχών μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
 Η εξειδίκευση των προσκομιζομένων δικαιολογητικών
 Τα κριτήρια αναθέσεως των Δημοσίων Συμβάσεων και η αντικατάσταση του άρθρου 86 ν. 4412/2016
 Η «κοστολόγηση» του «κύκλου ζωής»
 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, πρόσκληση παροχής εξηγήσεων , περιεχόμενο και αξιολόγηση αυτών ως δεσμευτικών συμφωνιών μη δυναμένων να μεταβληθούν.
 Προσφορές ισότιμες και ισοδύναμες και διαδικασία επιλογής μεταξύ αυτών
 Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (τροποποίησης άρθρου 92 ν. 4412/2016 και καταργούμενες διατάξεις).

ΙΙΙ. H Προσφορά
 Υποφάκελλοι και περιεχόμενο αυτών
 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
 Χρόνος ισχύος των προσφορών
 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες συνάψεως Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών (τροποποίηση του άρθρου 100 ν. 4412/2016)
 Αντιστροφή σταδίων αξιολογήσεως στην ανοικτή διαδικασία (τροποποίηση άρθρου 101 ν. 4412/2016)
 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (αντικατάσταση του άρθρου 102 ν. 4412/2016)
 Η πρόσκληση του «προσωρινού αναδόχου» προς υποβολή δικαιολογητικών , μετά την τροποποίηση του άρθρου 103 ν. 4412/2016
 Χρόνος κρίσεως της συνδρομής των όρων συμμετοχής και τυχόν οψιγενείς μεταβολές (αντικατάσταση του άρθρου 104 ν. 4412/2016

ΙV. Kκατακύρωση – Σύναψη της Συμβάσεως
 Αντικατάσταση του άρθρου 105 ν. 4412/2016

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 211 – 0131885.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 , Ωρες 10:00-15:00,  Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4782/2021 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ,...

Επιπλέον σεμινάρια