Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Κ.Η.&Ε.Σ.) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Κ.Η.&Ε.Σ.) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

NEO ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 19 & Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 10:00-14:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Κ.Η.&Ε.Σ.)
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
To σεμινάριο στοχεύει στην σφαιρική και ολοκληρωμένη παρουσίαση του εξεταζόμενου νέου κώδικα και των αρχών και αξιών που ενσωματώνονται σε αυτόν, μέσω των οποίων επιδιώκεται η θωράκιση του εργασιακού περιβάλλοντος των δημοσίων υπαλλήλων, η οριοθέτηση του πλαισίου των καθηκόντων τους και η δέσμευση της δημοσίας διοικήσεως για την εφαρμογή κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, που ενισχύουν την χρηστή διακυβέρνηση και την εν γένει λειτουργία του κράτους δικαίου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικήσεις, στελέχη και υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, συμβούλους αυτών (Ανθρωπίνου Δυναμικού, Νομικούς κ.ά.), Δικηγόρους, Ασκούμενους Δικηγόρους και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εμβαθύνει στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με πληρότητα, σαφήνεια και αποτελεσματικά.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ
Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) από το 2019 μέχρι και τον Ιούλιο 2022 όπου τοποθετήθηκε σε αντίστοιχη διοικητική θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Με παραπάνω από 20 έτη υπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Σώμα Επιθεωρήσεως Ελεγκτών Δημόσιας Διοικήσεως, τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ο.Ο.Σ.Α. κ.ά.
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) του Πανεπιστήμιου του Bristol (Η.Β.) και υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., με θέμα διατριβής: «Εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα και δημοκρατική λογοδοσία».
Κάτοχος των επαγγελματικών πιστοποιήσεων Certified Internal Auditor (CIA) και Certified Government Auditing Professional (CGAP) του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA USA) και Certified Fraud Examiner (CFE) της Ένωσης Πιστοποιημένων Ερευνητών κατά της Απάτης (ACFE USA).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ
Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), από τον Ιούλιο του 2022. Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ΕΑΔ, από το 2019.
Έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Ε.Κ.Π.Α. και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ είναι επί πλέον, κάτοχος Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ι. Εισαγωγή
• Εθνικό, Ενωσιακό και Διεθνές θεσμικό πλαίσιο
• Η δέσμευση της Διοικήσεως ως προς τις ηθικές αξίες που πρέπει να διαπνέουν τους υπαλλήλους της
• Η προσαρμογή του ΚΗ&ΕΣ στις διεθνείς σύγχρονες καλές πρακτικές, με γνώμονα τις ηθικές αξίες (value based)
• Τα νέα δεδομένα και προκλήσεις ,που ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά την κατάρτιση του νέου Κώδικα Ηθικής & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς (ΚΗ & ΕΣ).

ΙΙ. Σκοπός, εφαρμοζόμενες αρχές & αξίες, πεδίο εφαρμογής
• Η άμεση ανάγκη για θωράκιση του εργασιακού περιβάλλοντος και οριοθέτηση του πλαισίου, εντός του οποίου ο δημόσιος υπάλληλος δρα και λειτουργεί
• Οι θεμελιώδεις αξίες που συνιστούν την βάση της «χρηστής» διοικήσεως
• Ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, ως βασικό εργαλείο δεσμεύσεως των ιδίων των δημοσίων υπαλλήλων, για την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου, αλλά και των αρχών που διέπουν τις δράσεις τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
• Η πρωταρχική υποχρέωση του δημοσίου υπαλλήλου για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, με τήρηση προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς
• Η απαίτηση για εγκαθίδρυση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, που προωθεί την συνεργασία, την εμπιστοσύνη, την ακεραιότητα και την αξιοκρατία, ενισχύοντας τις σχέσεις με τους πολίτες

ΙΙΙ. Ο επαγγελματισμός του Δ.Υ.
• Η σημασία της επαγγελματικής συμπεριφοράς του Δ.Υ. για την διασφάλιση του κύρους των υπηρεσιών και του φορέα τους
• Οφειλόμενες ενέργειες συνδεόμενες με την επαγγελματική συνείδηση του Δ.Υ.
• Η μέριμνα των Δ.Υ. για βελτίωση και συνεχή επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ως κριτήριο επαρκείας των επαγγελματικών ιδιοτήτων τους
• Η χρήση, με την δέουσα επιμέλεια και προσοχή, των περιουσιακών στοιχείων του Φορέα τους (υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ψηφιακών μέσων & εργαλείων κ.ά.).
• Η προστασία του περιβάλλοντος: χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ανακύκλωση, εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενεργείας, προαγωγή «πράσινης ανάπτυξης» κ.λπ
• Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δ.Υ. επί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας)
• Ήθος κατά την συμπεριφορά έναντι συναδέλφων και πολιτών
ΙV. Οι ειδικές υποχρεώσεις των Προϊσταμένων (ανεξαρτήτως επιπέδου θέσεως ευθύνης)
• Oι αρχές του σεβασμού και της ίσης μεταχείρισης των υφισταμένων
• Δημιουργία ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος και πνεύματος συνεργασίας – ορθολογική επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων
• Εξασφάλιση εργασιακών συνθηκών , απαλλαγμένων από φαινόμενα εκφοβισμού και/ή παρενοχλήσεως
• Ο υποστηρικτικός και συμβουλευτικός ρόλος του Προϊσταμένου
• Κατάλληλος χειρισμός ζητημάτων συγκρούσεως συμφερόντων
• Αντιμετώπιση ηθικών διλημμάτων
• Ενθάρρυνση των υφισταμένων για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
• Δίκαιη κατανομή των εργασιακών βαρών
• Αξιοκρατική και αμερόληπτη αξιολόγηση των υφισταμένων, με γνώμονα την βελτίωση των ατομικών τους επιδόσεων
• Προαγωγή των ψηφιακών ικανοτήτων και της χρήσεως νέων συστημάτων τεχνολογίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
• Υποστηρικτικές ενέργειες και τήρηση των ειδικών διατάξεων, επί εφαρμογής τηλεργασίας
• Ευθύνη, ως προς την τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφαλείας
• Παρότρυνση των υφισταμένων για συμμετοχή σε κοινωνικές και εθελοντικές δραστηριότητες

V. Eποπτεία
• Η προβλεπομένη υποχρεωτικότης τηρήσεως του ΚΗ&ΕΣ
• Αρμοδιότης ως προς την άσκηση της ανωτάτης εποπτείας τηρήσεως του ΚΗ&ΕΣ
• Παραβιάσεις και πειθαρχικά παραπτώματα
• Παραβιάσεις που συνιστούν ποινικά αδικήματα
• Η «συμπληρωματικότης» και η «επικουρικότης» του ΚΗ&ΕΣ έναντι του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

VI. Ηθικά και δεοντολογικά διλήμματα κατά την άσκηση των καθηκόντων των Δ.Υ.
• Συνήθη ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα
• Πεδία εντοπισμού τους
• Μεθοδολογία διαχειρίσεως και αντιμετωπίσεως
• Η λήψη της ορθής αποφάσεως

VII. Συζήτηση, επίλυση αποριών, πρακτικά θέματα

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales1@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 210 8828972.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    NEO ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 19 & Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 10:00-14:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF Ο ΝΕΟΣ...

Συχνές ερωτήσεις

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales1@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 210 8828972.
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 50500330221 716 - GR 8701720500005050030221716 ή ALPHA BANK: 123-002320001458 - GR92 01401230123002320001458 μέχρι και 3 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.