Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4782/2021 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣEΩΝ

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4782/2021 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣEΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Δευτέρα 23 & Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4782/2021 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ,
ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣEΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
To σεμινάριο στοχεύει στην ολοκληρωμένη, λεπτομερή και σε βάθος ανάλυση των λειτουργιών όλων των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία διαγωνιστικών διαδικασιών, παρακολουθώντας κάθε αναγκαίο στάδιο και «βήμα» τους, ώστε οι εμπλεκόμενοι να είναι σε θέση να τις ενεργοποιούν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, να τις παρακολουθούν καθ’ όλη την πορεία τους με πληρότητα και επάρκεια, χωρίς κίνδυνο βλαπτικών και ζημιογόνων παραλείψεων και να επιτυγχάνουν με ευχέρεια το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη και υπαλλήλους Αναθετουσών Αρχών Αναθετόντων και Οικονομικών Φορέων, Νομικούς – Τεχνικούς και Οικονομικούς Συμβούλους τους, Δικηγόρους και σε κάθε εν γένει εμπλεκόμενο στον συγκεκριμένο τομέα, με ενασχόληση μόνιμη ή περιστασιακή, που άπτεται της προετοιμασίας, συμμετοχής, κατάρτισης και / ή σύναψης, παρακολούθησης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων όλων των κατηγοριών, σε εθνικό ή ευρωενωσιακό επίπεδο.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Συντ. Δικηγόρος, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας. Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας. Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ι. Εισαγωγή
• Σκοπός της μεταρρυθμίσεως
• Κύρια προβλήματα που επιδιώκεται να επιλυθούν με την διευρυμένη τροποποίηση του ν.4412/2016
• Απλοποιήσεις διαδικασιών και χρονικές συντμήσεις
• Προστιθέμενοι ορισμοί και μεταβολές στους προϊσχύοντες

ΙΙ. Προκαταρκτικές, διαγωνιστικές και λοιπές διαδικασίες
• Αντικατάσταση του άρθρου 32 Α’ : προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση
• Συμβάσεις ‘ήσσονος αξίας’
• Αντικατάσταση άρθρου 118 ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση)

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 34 ν. 4412/2016 και η νέα μορφή του
• Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών, Συστήματα Ηλεκτρονικών Καταλόγων (ΣΗΚ – e-marketplace)
και ανάθεση σχετικών συμβάσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ
• Διαδικασία κατάρτισης Μητρώου Προεπιλεγμένων Οικονομικών Φορέων – αντικειμενικά κριτήρια εγγραφής – όρια συμβατικής αξίας κ.λπ
• Πότε καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ . Οι ειδικοί κανόνες που διέπουν την λειτουργία του – Πολιτική Ασφαλείας, χρονοσήμανση, αδυναμία λειτουργίας λόγω ανωτέρας βίας και συναφή μέτρα προς διασφάλιση της νομιμότητος
• ΚΗΜΔΗΣ: καταχωρίσεις, περιεχόμενο, προθεσμίες ισχύος, αποδεικτική δύναμη και νέοι κανόνες που διέπουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΚΑΑ) και προγραμματισμός Δημοσίων Συμβάσεων – αντικατάσταση του άρθρου 41 ν. 4412/2016
• Σύναψη Συβάσεων με Αναθέτουσες Αρχές από διαφορετικά κράτη-μέλη : συμβατική μορφή , ευθύνη εκάστης Αρχής, εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, διαχείριση, επιμερισμός των υπό ανάθεση έργων, υπηρεσιών και/ή προμηθειών κ.λπ
• Τεχνική επάρκεια Αναθετουσών Αρχών στις συμβάσεις έργων και μελετών
• Η συγκρότηση και η τήρηση του φακέλου της Δημοσίας Συμβάσεως
• Ελάχιστο περιεχόμενο φακέλου – τήρηση φακέλου επί αναθέσεως μέσω ΕΣΗΔΗΣ – επικαιροποιήσεις, περίοδος διατηρήσεως
• Ο φάκελος Δημοσίας Συμβάσεως Έργου και οι τρείς (3) υποφάκελοι αυτού
• Το ιδιαίτερο περιεχόμενο του φακέλου επί συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών
• Οι Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις : κανόνες , μέσα διεξαγωγής, διάρκεια κ.ά. (αντικατάσταση των άρθρων 46-47 ν. 4412/2016)
• Διασφάλιση, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, των καταλλήλων μέτρων προς αποτροπή στρεβλώσεως του ανταγωνισμού
• Οι βασικές προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας συνάψεως Δημοσίας Συμβάσεως: ωριμότης, επάρκεια προϋπολογισμού, προγραμματικός σχεδιασμός, πρόδρομες εργασίες, μελέτες κλπ
• Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (τροπ. άρθρου 50 ν.4412/2016)
• Ανάλυση του περιεχομένου των εγγράφων της συμβάσεως , μετά την τροποποίηση του άρθρου 53 ν. 4412/2016
• Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ο ρόλος και ο τρόπος διατυπώσεως αυτών
• Οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές επί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών.
• Πότε αυτές καθίστανται υποχρεωτικές (τροπ. Άρθρου 54 ν. 4412/2016)
• Υπεργολαβία, έλεγχος τεχνικής ικανότητος υπεργολάβου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής και κήρυξη της προσφοράς ως «απαράδεκτης»
• Το νέο καθεστώς δημοσιεύσεων σε εθνικό επίπεδο

• Οι Εγγυήσεις και οι σημαντικές μεταβολές ως προς αυτές. Ανάλυση του νέου άρθρου 72 του ν. 4412/2016
• Λόγοι αποκλεισμού: αντικατάσταση των άρθρων 73 & 74 ν. 4412/2016
• Η στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων, το ΕΕΕΣ, η προκαταρκτική απόδειξη της μη υπάρξεως λόγων αποκλεισμού, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά εκ μέρους των Οικονομικών Φορέων και η απ’ ευθείας κτήση στοιχείων εκ μέρους των Αναθετουσών Αρχών μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
• Η εξειδίκευση των προσκομιζομένων δικαιολογητικών
• Τα κριτήρια αναθέσεως των Δημοσίων Συμβάσεων και η αντικατάσταση του άρθρου 86 ν. 4412/2016
• Η «κοστολόγηση» του «κύκλου ζωής»
• Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, πρόσκληση παροχής εξηγήσεων, περιεχόμενο και αξιολόγηση αυτών ως δεσμευτικών συμφωνιών μη δυναμένων να μεταβληθούν.
• Προσφορές ισότιμες και ισοδύναμες και διαδικασία επιλογής μεταξύ αυτών
• Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (τροποποίησης άρθρου 92 ν. 4412/2016 και καταργούμενες διατάξεις).

ΙΙΙ. H Προσφορά
• Υποφάκελλοι και περιεχόμενο αυτών
• Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
• Χρόνος ισχύος των προσφορών
• Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες συνάψεως Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών (τροποποίηση του άρθρου 100 ν. 4412/2016)
• Αντιστροφή σταδίων αξιολογήσεως στην ανοικτή διαδικασία (τροποποίηση άρθρου 101 ν. 4412/2016)
• Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (αντικατάσταση του άρθρου 102 ν. 4412/2016)
• Η πρόσκληση του «προσωρινού αναδόχου» προς υποβολή δικαιολογητικών , μετά την τροποποίηση του άρθρου 103 ν. 4412/2016
• Χρόνος κρίσεως της συνδρομής των όρων συμμετοχής και τυχόν οψιγενείς μεταβολές (αντικατάσταση του άρθρου 104 ν. 4412/2016
ΙV. Kκατακύρωση – Σύναψη της Συμβάσεως
• Αντικατάσταση του άρθρου 105 ν. 4412/2016

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr στα τηλέφωνα: 210 5200124.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δευτέρα 23 & Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF...

Συχνές ερωτήσεις

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr στα τηλέφωνα: 210 5200124
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 040 / 472897 - 17 – ΙΒΑΝ: GR 88 0110 0400 0000 0404 7289 717/ ALPHA BANK IBAN: GR66 0140 1230 1230 0232 0001 247.
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.