Ο προσυμβατικός έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων -Τροποποιήσεις του Ν.4700/2020

Ο προσυμβατικός έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων -Τροποποιήσεις του Ν.4700/2020

 ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 , Ωρες 10:00-15:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος  Οροφος

Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4700/2020
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ν. 4820/2021
ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  (ΦΕΚ 130/Α/23.07.2021)

  • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ
    COVID-19
  • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΤΟΧΟΣ
Mε τις εξεταζόμενες νέες διατάξεις  επέρχονται, μεταξύ άλλων,  σημαντικές τροποποιήσεις στον ν. 4700/2020, που αποβλέπουν ,κυρίως, στην κάλυψη προγενεστέρων κενών και παραλείψεων, την επιτάχυνση των  προδικαστικών ελέγχων επί των σχεδίων δημοσίων συμβάσεων, την επικαιροποίηση των μέσων διενεργείας των ελέγχων και την προσαρμογή τους με τις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις, αλλά και στην καθιέρωση υποχρεωτικών ηλεκτρονικών διαδικασιών, τόσο για το Δικαστήριο όσο και για τους Διαδίκους.

Το σεμινάριο θέτει ως στόχο την εκτενή και εμπεριστατωμένη παρουσίαση αυτών των μεταβολών, ώστε να καταστούν σαφείς και κατανοητές στους συμμετέχοντες, προσβλέποντας στην πλήρη και αποτελεσματική χρήση  των  συναφών διατάξεων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικήσεις και αρμόδια στελέχη Αναθετουσών Αρχών – Αναθετόντων Φορέων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων  –  Οικονομικών Φορέων, Νομικούς Συμβούλους αυτών και σε κάθε ενδιαφερόμενο να εμβαθύνει στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο  , με ακρίβεια και πληρότητα, προσαρμοζόμενος στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, Μεταπτυχιακός  τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων  και αρθρογράφος της  μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ  Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ι. Εισαγωγή
Χρήσιμοι ορισμοί – Πεδίο εφαρμογής – Θεσμικό πλαίσιο
ΙΙ. Η διενέργεια του Προσυμβατικού Ελέγχου
α. Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο
Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητος ανά κατηγορία δημοσίας συμβάσεως και συναφώς προϋπολογιζόμενη δαπάνη – Συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενες από Ενωσιακούς Πόρους – Εξαιρέσεις από τον προσυμβατικό έλεγχο – Συμβάσεις αναθέσεως δημοσίας υπηρεσίας, προς εκτέλεση δρομολογίων θαλασσίων ενδομεταφορών και ιδιαιτερότητες κατά την διαδικασία ελέγχου
β. Διαδικασία ασκήσεως του προσυμβατικού ελέγχου
Υποβολή φακέλου στα Αρμόδια Κλιμάκια ή στον Επίτροπο ,κατά περίπτωση
Περιεχόμενο – στοιχεία φακέλου
Σύσταση , κατόπιν αποφάσεως της Ολομελείας, Κλιμακίων που απαιτούνται σε περίπτωση ανάγκης επιτάχυνσης του ελέγχου , επί σχεδίων συμβάσεων που αφορούν την Εθνική Άμυνα , την Δημοσία Ασφάλεια και/ή την Δημοσία Υγεία
Απ’ ευθείας εισαγωγή ,ενώπιον της μείζονος Ολομελείας, σημαντικών υποθέσεων, εξ αντικειμένου ή συνεπεία σπουδαίου λόγου
Τακτική προθεσμία ολοκληρώσεως του ελέγχου – έλλειψη στοιχείων και δυνατότης συμπληρώσεως εκ μέρους του υποχρέου
Προσυμβατικός έλεγχος διενεργούμενος ηλεκτρονικά, μέσω ΕΣΗΔΗΣ : προϋποθέσεις, δημοσιότης κ.λπ
Τα ειδικά ερωτηματολόγια ελέγχου – τι καταγράφεται προς έλεγχο
΄Εκδοση και άμεση κοινοποίηση της Οριστικής Πράξεως Ελέγχου προς όλους τους υποψηφίους – μέσα κοινοποίησης
Επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων επί παραλείψεως κοινοποιήσεων
Συνέπειες επί μη ασκήσεως οφειλομένου προσυμβατικού ελέγχου
ΙΙΙ. Διαφορές που πηγάζουν από τον προσυμβατικό έλεγχο
Προβλεπόμενες προσφυγές
Περιεχόμενο των δικογράφων και ακυρότης αυτών
Μη αναστολή προθεσμιών , ως προς την άσκηση των κατωτέρω προσφυγών, κατά την διάρκεια των δικαστικών διακοπών.
Προδικασία συζητήσεως: υποχρέωση προαπόδειξης εκ μέρους των διαδίκων
Η δυνατότης της ΕΑΑΔΗΣΥ να συνεπικουρεί το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την διαδικασία (“amicus curiae”)
Α. Άσκηση προσφυγής ανακλήσεως
Νομιμοποιούμενοι προς υποβολή, προθεσμία, αρμοδία Υπηρεσία
Λόγοι ασκήσεως
Κοινοποιήσεις και ενδεχόμενες γνωστοποιήσεις, κατόπιν διαταγής του Προέδρου του Τμήματος
Δικαίωμα παρεμβάσεως – προθεσμία
Β. Άσκηση προσφυγής αναθεωρήσεως
Κατά ποίων αποφάσεων δικαιολογείται
Λόγοι, αποκλειστική προθεσμία ασκήσεως, κοινοποιήσεις – γνωστοποιήσεις κ.λπ
Η εφαρμογή της Αρχής “Νe bis in idem”
Χρόνος εκδικάσεως – έκτακτη σύγκληση Ολομελείας επί κατεπείγοντος
Η άρση αμφισβητήσεως ή αμφιβολίας , επί εκδόσεως αντιθέτων πράξεων μεταξύ των Κλιμακίων Προσυμβατικού Ελέγχου.
IV. Συζήτηση, επίλυση αποριών, πρακτικά ζητήματα

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 211 – 0131885.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 , Ωρες 10:00-15:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος  Οροφος Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ...

Επιπλέον σεμινάρια