• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 18 & Τρίτη 19  Νοεμβρίου 2019 ,  Ωρες 17:30 – 21:30,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Πρακτικά Παραδείγματα σε βιβλία υποθετικής εταιρείας.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλυθούν οι κυριότερες διαφορές ΔΠΧΑ με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και να προετοιμαστούν οι απαραίτητες λογιστικές προσαρμογές με πρακτικά παραδείγματα στα βιβλία μιας υποθετικής εταιρείας. Στη συνέχεια θα προετοιμαστούν οι οικονομικές της καταστάσεις βάσει τα ΔΠΧΑ καθώς και οι σημαντικές γνωστοποιήσειςις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους & στελέχη οικονομικών διευθύνσεων επιχειρήσεων & Οργανισμών

EΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΜΑΡΙΕΛΑ ΜΥΛΩΝΑ
MBA, ACCA. IFRS Senior Consultant Eurobank Ergasias. Με πάνω από 15 χρόνια επαγγελματική εμπειρία, εκ των οποίων ως ελεγκτής στην εταιρεία PWC και 10 χρόνια στο τραπεζικό τομέα στην τράπεζα Eurobank Ergasias, ως σύμβουλος στο τμήμα Λογιστικές Πολιτικές Ομίλου, αρμόδιο για την εφαρμογή των καινούργιων ΔΠΧΑ, την λογιστικοποίηση περίπλοκων συναλλαγών και καινούργιων προϊόντων καθώς και την καθοδήγηση και εποπτεία των θυγατρικών του εξωτερικού σε θέματα εφαρμογής των ΔΠΧΑ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α) Επισκόπηση των βασικών διαφορών ΕΛΠ-ΔΠΧΑ
 2 επιπλέον οικονομικές καταστάσεις καθώς και επεξηγηματικές σημειώσεις
 Διαφορετική αναγνώριση αποσβέσεων, αποτίμηση αποθεμάτων, αναπροσαρμογή παγίων, εξόδων πολυετούς απόσβεσης και κόστος δανεισμού
 Διαφορές ως προς την λογιστικοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων
 Έλλειψη κανόνων στα ΕΛΠ ως προς την αναβαλλόμενη φορολογία
 Διαφορές στον υπολογισμού φόρου εισοδήματος και των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
 Χρηματοοικονομικές μισθώσεις, κρατικές επιχορηγήσεις στοιχείων ενεργητικού & συμμετοχές.

Β) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ): επισκόπηση των βασικών κατηγοριών προτύπων με πρακτικά παραδείγματα για προσαρμογές στα βιβλία της Άλφα ΑΕ
 ΔΛΠ 2 Αποθέματα, ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια, ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων, ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία και ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού
 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα & ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση
 ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες & ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις
 ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία & ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζόμενους
 ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος
 ΔΛΠ 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού & ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις.
 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη & ΔΛΠ 7 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών.
 ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις & ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και σύντομη περιγραφή άλλων προτύπων και ερμηνειών.

Γ) Προετοιμασία ΔΠΧΑ οικονομικών καταστάσεων της Άλφα ΑΕ
 Προετοιμασία ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
 Προετοιμασία κατάσταση ταμειακών ροών & μεταβολών χρηματοοικονομικής θέσης
 Προετοιμασία επεξηγηματικών σημειώσεων.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Βογιατζόγλου Αριάδνη τηλ:  : 210 5284328 e-mail: vogiatzoglou@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 18 & Τρίτη 19  Νοεμβρίου 2019 ,  Ωρες 17:30 – 21:30,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια