• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) των εργαζομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) των εργαζομένων

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 18 & Τρίτη 19  Νοεμβρίου 2019, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) των εργαζομένων όπως ορίζει ο Ν.4624/2019.  Υποχρεώσεις και διακαιώματα.

  • GDPR  και ειδικά συμπληρωματικά μέτρα του  Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29.08.2019)  για τις εργασιακές σχέσεις
  • Κατάρτιση & τήρηση του αναγκαίου εσωτερικού κανονισμού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Υπόδειγμα

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η λεπτομερής και σε βάθος  ενημέρωση των συμμετεχόντων ως προς τις διατάξεις του εθνικού νόμου, που συμπληρώνουν τον GDPR και οριοθετούν τα μέτρα εφαρμογής του στο πεδίο των  εργασιακών σχέσεων, ώστε να κάνουν ορθή και αποτελεσματική χρήση των δικαιωμάτων τους, με παράλληλη ισόρροπη διασφάλιση των δικαιωμάτων  των εργαζομένων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε

  • Υπεύθυνους & στελέχη τμήματος προσωπικού, οικονομικών υπηρεσιών οργανισμών & φορέων δημοσίου & ευρύτερου τομέα, ΟΤΑ (Α’ & Β’ Βαθμού),
  • Νομικούς & οικονομικούς συμβούλους των αντίστοιχων οργανισμών & φορέων.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.
• Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του Δημοσίου ως εργοδότη.
• Η εθνική διάταξη ως προς την «ρήτρα ανοίγματος» της παρ. 1 του άρθρου 88 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
Η αντίστοιχη προσαρμογή και εφαρμογή της στον δημόσιο τομέα.
• Η νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων.
• Δεδομένα επεξεργαζόμενα πριν την κατάρτιση (προσυμβατικό στάδιο), κατά την διάρκεια ισχύος και μετά την λήξη της εργασιακής συμβάσεως.
• Επεξεργασία διενεργούμενη κατά την επιλογή προσωπικού, διενέργεια εξετάσεων, αξιολογήσεων ή συναφών πράξεων για την εκτίμηση των προσόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του.
• Προϋποθέσεις για την ως άνω επεξεργασία, ενημέρωση υπαλλήλων για τα αποτελέσματα,
• Πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους των δημοσίων υπαλλήλων: πρόσωπα νομιμοποιούμενα προς τούτο .
• Προσωπικά δεδομένα δημοσίου υπαλλήλου και πειθαρχικές διαδικασίες.
• Περιπτώσεις υποχρεώσεως διαγραφής – καταστροφής εκ μέρους της δημοσίας Αρχής ορισμένων ,συναφών με τα ως άνω ,δεδομένων.
• Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (πρώην «ευαίσθητων», κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 9 GDPR: πότε είναι επιτρεπτή, ποιών δικαιωμάτων την άσκηση καλύπτει και/ή την εκπλήρωση ποιών νομίμων υποχρεώσεων αφορά.
• Εξαιρετικές περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εργαζομένου, (βιομετρικών, γενετικών κ.ά).
• Επιτρεπτό ή μη της χρήσεως συστημάτων καταγραφής και επιτήρησης στον χώρο εργασίας αλλά και εκτός αυτού (γεωεντοπισμού κ.ά.).
• Δυνατότης ειδικών – τομεακών ρυθμίσεων.
• Αναγκαιότητα για τη διενέργεια ορισμένων επεξεργασιών: στάθμιση και εξισορρόπηση μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων του εργαζομένου και συμφερόντων του Υ.Ε. («ήπια ισορροπία», άρθρο 27 νέου νόμου). • Ειδικοί κανόνες, εφαρμοζόμενοι για την διασφάλιση της προστασίας και των ελευθεριών των εργαζομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης.
• H αναγκαία, πλέον, λήψη μέτρων καταλλήλων και ειδικών, για την διαφύλαξη της αξιοπρεπείας των εργαζομένων, των εννόμων συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.
• Η σημασία της εφαρμογής της αρχής της διαφάνειας κατά την επεξεργασία αλλά και τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς λοιπές δημόσιες , διοικητικές και δικαστικές Αρχές.
• Ειδικά μέτρα και υποχρεώσεις σε περίπτωση διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων στο Δημόσιο.
• Χειρόγραφη επεξεργασία ή καταγραφή προσωπικών δεδομένων – προστασία, αρχειοθέτηση και / ή καταστροφή.
• Η κατ’ εξαίρεση παρεχομένη συγκατάθεση του εργαζομένου, ως νομική βάση επεξεργασίας. Ελεύθερη επιλογή ή μη; Περιπτώσεις ανεκτού, τρόπος παροχής και περιεχόμενο αυτής, ώστε να θεωρηθεί σύννομη και εκμεταλλεύσιμη. Συναφή δικαιώματα του εργαζομένου και υποχρεώσεις του Υ.Ε..
• Χρήση εφαρμογών υπολογιστικού νέφους (cloud) κατά την εργασία στο Δημόσιο. Διασφάλιση αναγκαίου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και περιορισμοί.
• -Προϋποθέσεις υποχρέωσης της δημοσίας υπηρεσίας για τήρηση Αρχείου Δραστηριοτήτων και διενέργεια DPIA .
• Ο νέο-εισαγόμενος ειδικός Κανονισμός Χρήσης Επικοινωνιακών Μέσων & Μέσων Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στους χώρους ή για τους σκοπούς της εργασίας ή μέσων που έχουν διατεθεί σε αυτούς από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

• Περιεχόμενο και Υπόδειγμα
Η υποχρεωτική, πλέον, εκ μέρους του εργοδότη έγγραφη και ατομική ενημέρωση των εργαζομένων για την χρήση των δεδομένων τους, τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία τους και ό,τι συναφές προς αυτήν.

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
ΕΥΗ ΛΕΚΚΟΥ 210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 18 & Τρίτη 19  Νοεμβρίου 2019, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Προστασία...

Επιπλέον σεμινάρια