Συμβάσεις Leasing σε Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα

Συμβάσεις Leasing σε Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα

ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 25 &   Πέμπτη 26 Μαίου2022, Ωρες 12:00-16:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος οροφος

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  LEASING  ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ & ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΑΥΤΕΣ

 • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ
  COVID-19
 • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο στοχεύει  στην λεπτομερής και σε βάθος ανάλυση των διατάξεων που διέπουν τον ιδιόρρυθμο θεσμό του leasing”, θεσμό που συνιστά έναν από τους σημαντικότερους και πλέον ευέλικτους μηχανισμούς για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών, τόσο ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και φορέων του Δημοσίου, την πραγματοποίηση επιχειρηματικών επενδύσεων και την εξυπηρέτηση της παραγωγικής διαδικασίας. Μέσω της ανάπτυξης των ως άνω θεμάτων  θα καταστούν πλήρως κατανοητοί οι κανόνες που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση της χρηματοδοτικής συμβάσεως, το περιεχόμενο και η λειτουργία αυτής, τα αντλούμενα από την χρήση της οφέλη, αλλά και οι κίνδυνοι και τα κρίσιμα σημεία αυτής, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και  επιμελείς χειρισμούς.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικήσεις και  αρμόδια στελέχη  ιδιωτικών επιχειρήσεων, φορέων του Δημοσίου και ΟΤΑ, συμβούλους αυτών (Νομικούς, Οικονομικούς, Φοροτεχνικούς κ.ά.), Δικηγόρους, Ασκουμένους Δικηγόρους, Λογιστές και σε κάθε ενδιαφερόμενο  να εμβαθύνει στον εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, με επάρκεια, πληρότητα και αποτελεσματικά.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, Μεταπτυχιακός  τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων  και αρθρογράφος της  μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ  Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Λογιστής, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, τ. Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου. Λειτουργεί ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων άνω των 25 ετών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ, ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ. Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και επαγγελματιών, άνω των 25.000 ωρών

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ι.  Eισαγωγή

Γενικά Χαρακτηριστικά

Θεσμικό πλαίσιο (Εθνικό , Ενωσιακό & Διεθνές)

Χρήσιμοι Ορισμοί

 

ΙΙ. Η  Χρηματοδοτική Σύμβαση : περιεχόμενο, μορφές, λειτουργία

Ti χρηματοδοτείται μέσω leasing

Η τυπική  σύμβαση leasing:  συμβαλλόμενοι , σκοπός , αντικείμενο, μίσθωμα,  διάρκεια, καταχώρηση , δικαιώματα & υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.

Η καταγγελία της συμβάσεως leasing: προϋποθέσεις νομιμότητος, κύρος και συνέπειες της ασκήσεως αυτής.

Ο υπολογισμός των μισθωμάτων:

-χρηματοδοτική  μίσθωση με γνώμονα την προβλεπομένη υπολειμματική αξία του μισθίου στην λήξη της συμβάσεως (full payout leasenon payout lease)

– χρηματοδοτική μίσθωση με προκαταβολή μέρους των συνολικών πληρωμών (upfront lease)

Leasing με μετάθεση κινδύνων και κεφαλαιακών αποδόσεων:

-κεφαλαιακή ή χρηματοδοτική μίσθωση (capital or finance leasing)

– λειτουργική  μίσθωση (operating leasing)

Λοιπές κατηγορίες χρηματοδοτικών συμβάσεων:

 • Άμεση χρηματοδοτική μίσθωση (direct leasing)
 • Πώληση και ταυτόχρονη χρηματοδοτική μίσθωση (sale and lease back)
 • Συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση ( leveraged leases)
 • Xρηματοδοτική μίσθωση σε συνεργασία με τους προμηθευτές (vendor leasing)
 • Χρηματοδοτική μίσθωση σε συνεργασία με μεσίτες ακινήτων (lease brokers)
 • Χρηματοδοτική μίσθωση κατά παραγγελία (tailormade ή custom leasing)
 • Διασυνοριακή χρηματοδοτική μίσθωση (crossborder leasing)
 • Χρηματοδοτική μίσθωση με παροχή υπηρεσιών (leasing with provision of services)
 • Διακεκριμένη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης (masterlease line)
 • Kοινοπρακτική χρηματοδοτική μίσθωση (jointventure leasing)

Το θεωρητικό και το πρακτικό υπόβαθρο του θεσμού  του leasing

-Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, κίνδυνοι

-Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα  ειδικώς για Δημόσιο – ΟΤΑ

-Δημόσιες Συμβάσεις με αντικείμενο  leasing

-Το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις συμβάσεις leasing/Δημοσίου  / OTA

 

ΙΙΙ. Φορολογικά & Λογιστικά Θέματα  & Συναφείς  Χειρισμοί

Λογιστική βάση:

-Λογιστική αντιμετώπιση από πλευράς μισθωτή

-Λογιστική αντιμετώπιση από πλευράς εκμισθωτή

Φορολογική βάση:

Φορολογική αντιμετώπιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης – φορολογία μισθωμάτων και μισθίων κλπ

-Φοροαπαλλαγές – εκπτώσεις –  ελαφρύνσεις  & φορολογικά κίνητρα

-Φορολογικός χειρισμός σε περίπτωση πωλήσεως περιουσιακού στοιχείου με επαναμίσθωση  leasing

-Διαφορά μεταξύ Λογιστικής & Φορολογικής Βάσεως

-Γνωμοδοτήσεις ΣΛΟΤ

 

ΙV. Συζήτηση, επίλυση αποριών,  πρακτικά ζητήματα και υποδείγματα

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 2105200106, 2110131885 και το email: sales@oikonomotexniki.gr.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

  ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 25 &   Πέμπτη 26 Μαίου2022, Ωρες 12:00-16:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος οροφος ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  LEASING  ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ...