Τεύχη Δημοπράτησης

Τεύχη Δημοπράτησης

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 16  & Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα

Τεύχη Δημοπράτησης

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 01/09/2021

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς κλπ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα που αναλαμβάνουν ή έχουν την ευθύνη εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΙΝΑ
ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΚΑΞΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΕΠ Νομικός, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1η ημέρα:
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
• Διακήρυξη έργων χαμηλότερης τιμής κάτω των ορίων
• Διακήρυξη έργων χαμηλότερης τιμής άνω των ορίων
• Διακήρυξη έργων (μελετοκατασκευής) χαμηλότερης τιμής κάτω των ορίων με βάση την τιμή
• Διακήρυξη έργων (μελετοκατασκευής) χαμηλότερης τιμής κάτω των ορίων με βάση την τιμή
• Διακήρυξη έργων μελετοκατασκευής μονάδας Επεξεργασίας απορριμμάτων
• Διακήρυξη μελετών βέλτιστης τιμής κάτω των ορίων
• Διακήρυξη μελετών βέλτιστης τιμής άνω των ορίων
• Διακήρυξη μελετών χαμηλότερης τιμής κάτω των ορίων
• Διακήρυξη μελετών χαμηλότερης τιμής άνω των ορίων
• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έργων
• Διαφορές στις διαδικασίες ηλεκτρονικών δημόσιων διαγωνισμών
• Αλλαγές στις επιτροπές διαγωνισμού
• Αλλαγές στην κατάθεση των δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατά την ηλεκτρονική υποβολή και κατά την έντυπη μορφή.
• Αλλαγές στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής και στην εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 2η ημέρα:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
• Υπόδειγμα διακήρυξης προμηθειών
• Υπόδειγμα διακήρυξης προμηθειών (Συμφωνία – πλαίσιο)
• Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
• Αποδεικτικά μέσα για προμήθειες
• Δηλώσεις αποκλεισμού / σχέδιο
• Συμφωνητικό προμήθειας / υπόδειγμα
• Δήλωση ακεραιότητας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Υπόδειγμα διακήρυξης υπηρεσιών
• Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
• Αποδεικτικά μέσα για υπηρεσίες
• Δηλώσεις αποκλεισμού / σχέδιο
• Συμφωνητικό για παροχή υπηρεσιών/υπόδειγμα
• Δήλωση ακεραιότητας
Διακήρυξη: Δυναμικό σύστημα αγοράς (ΔΣΑ) μεταφοράς μαθητών από Περιφέρειες άνω των ορίων

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE

 

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 2108828972 και 210131883

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 16  & Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα Τεύχη Δημοπράτησης ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ...

Επιπλέον σεμινάρια