• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Ανάθεση των Δημόσιων Εργων

Ανάθεση των Δημόσιων Εργων

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 24 & Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Ανάθεση των Δημόσιων Εργων. Η διαδικασία ανάθεσης, τεύχη δημοπράτησης, διαδικασία δημοπράτησης, προυπολογισμός. Ολες οι αλλαγές σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που αποτελούν αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς δημοσίων συμβάσεων έργων, καθώς και σε εργοληπτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων ή ακόμα και σε νομικούς συμβούλους, δικηγόρους που ασχολούνται με τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
ΛΙΑΡΟΣΤΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ,
Δικηγόρος LLM Δημοσίου Δικαίου με μεγάλη εμπειρία στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, Συντάκτρια και διαχειρίστρια του νομικού περιοδικού για τα δημόσια έργα και το περιβάλλον ΝΟ.ΔΕ.ΠΕ. (Νομολογία Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος).

ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Α΄β στην ΕΥΔΕ/ΚΥΛΥ του ΥΠΟΜΕΔΙ, με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και εμπειρία στα δημόσια έργα από το 1990 έως το 2000 στον Ιδιωτικό Τομέα και από το 2000 έως σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
• Υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
• Αρχές εφαρμοζόμενες στις δημόσιες συμβάσεις
• Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία
• Συγκρούσεις συμφερόντων για τις αναθέτουσες αρχές. Ποια πρόσωπα αφορά η σύγκρουση συμφερόντων
• Επιλογή των διαδικασιών (ανοιχτή, κλειστή, διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συμφωνία – πλαίσιο και δυναμικά συστήματα αγορών). Συνοπτικός διαγωνισμός και απευθείας ανάθεση για τις συμβάσεις κάτω των ορίων. Μεικτές Συμβάσεις.
• Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης άνω και κάτω των ορίων
• Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο για συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων. ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ.
• Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων. Υποχρεωτική εκ του νόμου η αιτιολόγηση των πράξεων των αναθετουσών αρχών

2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
• Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης. Τι περιλαμβάνει ο φάκελος δημόσιας σύμβασης. Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίου στη προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
• Επάρκεια προϋπολογισμού και ωριμότητα σύμβασης
• Μελέτη – κατασκευή. Προβλήματα κατά το προηγούμενο καθεστώς, περιορισμός της σχετικής διαδικασίας.
• Περιεχόμενο εγγράφων σύμβασης – Ζητήματα που έχουν προβληματίσει τη θεωρία και τη νομολογία.
• Τεχνικές Προδιαγραφές. Τι εξασφαλίζουν και τι δεν δικαιολογείται να περιλαμβάνουν.
• Εναλλακτικές προσφορές. Δέσμια αρμοδιότητα ή διακριτική ευχέρεια
• Υπεργολαβία. Διάκριση από δάνεια εμπειρία

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
• Εγγυήσεις. Υποχρέωση ή μη υποβολής εγγύησης συμμετοχής ανάλογα με τη διαδικασία. Ποσοστά εγγυήσεων. Περιεχόμενο εγγυήσεων.
• Λόγοι αποκλεισμού υποχρεωτικοί και δυνητικοί. Μέτρα εξυγίανσης. Κύρωση αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις
• Κριτήρια Επιλογής γενικώς και ειδικώς στις συμβάσεις δημοσίων έργων
• Δάνεια εμπειρία. Δυνατότητα αντικατάστασης τρίτου παρόχου

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• ΕΕΕΣ (φύση, υπογραφή, σκοπός)
• Αποδεικτικά μέσα. Ο υποψήφιος ή ο προσωρινός μειοδότης; Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος προσφοράς. Αλλοδαπά έγγραφα
• Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Αντιστοιχία πιστοποιητικών και ισοδυναμία

5. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
• Κριτήρια Ανάθεσης και στάθμιση κριτηρίων. Βαθμολόγηση. Εφαρμογή γενικών αρχών. Οικονομικές προσφορές άνω και κάτω των ορίων
• Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Ζητήματα που έχουν ανακύψει.
• Χρόνος υποβολής και ισχύος προσφορών

6. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
• Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων. Ενιαίο στάδιο
• Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών υποψηφίου. Πρόσφατη νομολογία

• Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Διαφοροποίηση ως προς την υποβολή δικαιολογητικών βάσει του αρ. 102 (συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών)
• Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
• Ματαίωση διαδικασίας
• Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων

7. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
• Πεδίο εφαρμογής για συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων. Προστασία κατά την ανάθεση συμβάσεων που αφορά στις συμβάσεις αμφότερων των βιβλίων (Ι και ΙΙ) του νόμου
• Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΠΠ 39/2017
• Δικαίωμα άσκησης προδικαστικής προσφυγής και παρέμβασης. Απόψεις αναθέτουσας αρχής. Προθεσμία. Παράβολο. Προθεσμίες για τη λήψη απόφασης
• Ανασταλτικό αποτέλεσμα
• Προσωρινά μέτρα κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος ή και αυτεπαγγέλτως
• Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης. Διαδικασία. Δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. Αναδρομική ισχύς ακυρότητας σύμβασης.
• Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης
• Αξίωση αποζημίωσης

8. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
• Προληπτικός όχι κατασταλτικός έλεγχος νομιμότητας των μεγάλης οικονομικής αξίας συμβάσεων έργων από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
• Πότε διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος από το ΕΣ. Όριο υπαγωγής των συγχρηματοδοτούμενων έργων
• Έκταση ελέγχου (δημοσιότητα, τήρηση των γενικών αρχών, εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου, νομιμότητα αποκλεισμού διαγωνιζομένων, χρηματοδότηση, νομιμότητα όρων τευχών δημοπράτησης)
• Τι περιλαμβάνει ο φάκελος που αποστέλλεται προς έλεγχο στο ΕΣ. Δυνατότητα συμπλήρωσης στοιχείων και παράταση χρόνου ελέγχου κατά 15 μέρες.
• Αιτήσεις ανάκλησης Πράξεων Κλιμακίου ή Επιτρόπου. Έννομο συμφέρον και προθεσμία
• Αιτήσεις Αναθεώρησης ενώπιον του Τμήματος Μείζονος (7μελούς) Σύνθεσης. Έννομο Συμφέρον. Προθεσμία. Νομολογία
• Προθεσμίες ολοκλήρωσης ελέγχου για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα
• Δεσμευτικότητα πράξεων ΕΣ για τις ελεγχόμενες αναθέτουσες αρχές, δυνατή η προσβολή της νέας πράξης των τελευταίων στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. Δεδικασμένο δικαστηρίων δεσμεύει τα όργανα του ΕΣ κατά τον προσυμβατικό έλεγχο συμβάσεων.
• ΕΣ και ΕΑΑΔΗΣΥ

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
ΕΥΗ ΛΕΚΚΟΥ 210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 24 & Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Ανάθεση των Δημόσιων...

Επιπλέον σεμινάρια