ANTI-MONEY LAUNDERING βασισμένο μόνο σε Case Studies

ANTI-MONEY LAUNDERING βασισμένο μόνο σε Case Studies

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, Ώρες διεξαγωγής: 15:00 – 20:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος όροφος, αίθουσες εκπαίδεσης Ομίλου MF

ANTI-MONEY LAUNDERING βασισμένο μόνο σε Case Studies

  • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19
  • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 
Σκοπός
Έχοντας ήδη αποκτήσει τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για τα ισχύοντα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέματα ΞΧ/ΧΤ, στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η περαιτέρω εξειδίκευση των στελεχών των επιχειρήσεων του κλάδου της Κεφαλαιαγοράς σε θέματα που σχετίζονται με την αναγνώριση, εντοπισμό και κατηγοριοποίηση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ στον κλάδο και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών στη βάση ανάπτυξης πολιτικών με βάση τον κίνδυνο (Risk Based Approach (RBA)).

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη τραπεζών, ιδρυμάτων πληρωμών και εταιρειών κυρίως εισηγμένων που έχουν στην ευθύνη τους τη μεταφορά χρήματος προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Η εισηγήτρια μας
ΛΗΔΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ MSc, CAMS, Αξιολογήτρια της FATF
Έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει λάβει πιστοποιήσεις στα γνωστικά αντικείμενα «Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» και «Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης». Τα τελευταία έτη έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων από την Ένωση Πιστοποιημένων Ειδικών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [Association of Anti-money Laundering Specialists (ACAMS)] και έχει λάβει σχετική πιστοποίηση εξειδίκευσης (CAMS / Certified Anti-Money Laundering Specialist). Κατά τα τελευταία 6 έτη εργάστηκε ως υποδιευθύντρια στην εποπτική αρχή των τυχερών παιγνίων με ειδικότερα αντικείμενα την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και στη συνέχεια στο Υπουργείο Οικονομικών, στην παρακολούθηση και ενσωμάτωση των Διεθνών Προτύπων και Οδηγιών και στον συντονισμό της κανονιστικής συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα και στο ΕΚΟΜΕ/ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων και στην παροχή οικονομικών κινήτρων. Από το 2014 συμμετέχει ανελλιπώς σε εθνικές και διεθνείς ομάδες εργασίας στα σχετικά αντικείμενα ενώ από το 2019 είναι πιστοποιημένη Αξιολογήτρια του Οργανισμού Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) και συμμετέχει ενεργά σε αξιολογήσεις χωρών μελών στο πλαίσιο του 4ου κύκλου αξιολογήσεων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το σεμινάριο αυτό θα εξειδικεύσει α) τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα διεθνή πρότυπα στον τομέα ΞΧ/ΧΤ και β) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική έννομη τάξη και τους ειδικότερους τομεακούς κανονισμούς των αρμοδίων εποπτικών αρχών, ειδικά στον τομέα της Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, θα εξετασθούν και θα αναλυθούν πραγματικές υποθέσεις (case studies) από τη διεθνή βιβλιογραφία που σχετίστηκαν με τον κλάδο και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εντοπίσουν τις σχετικές τυπολογίες, τις μεθόδους ΞΧ που ακολουθήθηκαν και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ενώ παράλληλα θα διερευνηθούν πιθανές λύσεις και διορθωτικές ενέργειες που θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί από τις υπό εξέταση εταιρείες.

Στη συνέχεια, θα γίνει ανάλυση βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη πολιτικών με βάση τον κίνδυνο (πελατών, προϊόντων/υπηρεσιών, διαμεσολαβητών, συναλλαγών κλπ) ειδικά στον τομέα της Κεφαλαιαγοράς, και θα λάβει χώρα ανοιχτή συζήτηση για προβληματισμούς και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες κατά την εφαρμογή των πολιτικών αυτών ή την ενσωμάτωση αλλαγών.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 350€ (6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

  • Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email perif@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 2111844277, 2110131884 Μαρίνα Μπογιάρη


Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Νομικό Γραφείο

    ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, Ώρες διεξαγωγής: 15:00 – 20:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος όροφος, αίθουσες εκπαίδεσης Ομίλου MF...

Επιπλέον σεμινάρια