• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Brexit. Eπείγοντα ζητήματα, ανάλυση του νέου νόμου

Brexit. Eπείγοντα ζητήματα, ανάλυση του νέου νόμου

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 10- Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020,
Ωρες 09:30- 14:30, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Brexit. Eπείγοντα ζητήματα, επιλυόμενα  σε Εθνικό Επίπεδο ως προς την επερχόμενη οριστική έξοδο (31-01-2020) από την Ε.Ε. Ανάλυση και επεξήγηση του νέου νόμου.

ΣΚΟΠΟΣ
H  επίτευξη  άμεσης, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων  για τα ληφθέντα, σε εθνικό επίπεδο και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε., νέα μέτρα αντιμετώπισης της μεταβατικής περιόδου του BREXIT (31/01- 31/12/2020), που αποβλέπουν α) στην διασφάλιση εντός Ελλάδος της σταθερότητος του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και της προστασίας των εμπλεκομένων επενδυτών, ασφαλιζομένων, αντασφαλιζομένων κ.ά.,   θέτοντας  ως προς αυτά τους αναγκαίους ειδικούς κανόνες και β) στην κατεπείγουσα επίλυση προσωπικών, επαγγελματικών, εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών ζητημάτων που προκύπτουν και αφορούν Βρετανούς πολίτες, ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν κάθε διακινδύνευση και βλαπτική μεταβολή των συναφών δικαιωμάτων τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Νομικούς Συμβούλους, οικονομικά και διοικητικά στελέχη Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Φορέων, Αντασφαλιστικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, αγγλικών θυγατρικών εταιριών στην Ελλάδα, στελέχη και υπαλλήλους Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων, ΟΤΑ αμφοτέρων των βαθμών και εν γένει σε όσους έχουν ως ενασχόληση τα αντικείμενα που ρυθμίζονται με τις ως άνω διατάξεις

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ι. Ρυθμίσεις κατεπείγουσες, που διασφαλίζουν την σταθερότητα του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και την προστασία των επενδυτών
– Προϋποθέσεις και όροι συνέχισης της παροχής υπηρεσιών από οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέως, που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και/ή ασκούν δραστηριότητες εντός Ελλάδος , με εγκατάσταση σ’ αυτήν ή διασυνοριακά (Ιδρύματα και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα του Κανονισμού Ε.Ε. 2013/575).
– Επιτρεπόμενες δραστηριότητες: επενδυτικές, διενέργεια και διακανονισμός/εκκαθάριση συναλλαγών βάσει ειδικών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων, συμβάσεων – πλαισίου και συναφών, συμμετοχή σε «Τόπους Διαπραγμάτευσης» κατά τον ν. 4514/2018, συμμετοχή σε Κοινοπραξίες και Δημοπρασίες στην πρωτογενή αγορά, συμμετοχή στα Συστήματα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων/Διακανονισμού, Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο “TARGET2-GR”, Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων σε Λογιστική Μορφή, Συστήματα Εκκαθαρίσεων ΕΤΕΚ, Παραγώγων, ΕΧΑΕ, Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ, εν γένει Συστήματα νόμων 2789/2000, 2198/1994, 3606/2007, 3756/2009, 4261/2014, 4370/2016 κ.ά.
– Κατ’ εξαίρεσιν απαγορεύσεις και περιορισμοί. ΙΙ. Ρυθμίσεις επί μέρους θεμάτων
– Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Υπηρεσίες παρεχόμενες από επιχειρήσεις με έδρα στο Η.Β. και δραστηριοποίηση στην Ελλάδα, υπό καθεστώς εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
– Ειδικές υποχρεώσεις και μέριμνα για λεπτομερή ενημέρωση των πελατών/ασφαλισμένων /αντασφαλιζομένων ως προς το νέο εφαρμοζόμενο καθεστώς.
– Προβλεπόμενες παρεκκλίσεις, κατ’ εξαίρεσιν, ως προς τις Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις (UNDERWRITERS).
– Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4364/2016 για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.
– Απαιτήσεις ασφαλισμένων, κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τρίτων δικαιούχων αποζημιώσεως.
– Συνοπτική αναφορά στις διατάξεις τις εφαρμοζόμενες κατά την μεταβατική περίοδο (μέχρι 31/12/2020) επί Βρετανών Πολιτών εγκατεστημένων στην Ελλάδα και των μελών της οικογενείας τους (ακόμη και πολιτών Τρίτων Χωρών): ζητήματα εργασιακά, κοινωνικοασφαλιστικά, ασκήσεως επαγγέλματος, φορολογικά κ.λπ.
– Σχεδιασμός εθνικών μέτρων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε
– Άσκηση επιχειρηματικής τουριστικής δραστηριότητος από νομικά πρόσωπα με έδρα στο Η.Β. (τουριστικές δραστηριότητες ν. 4276/2014).
– Εφαρμογή των ειδικοτέρων ρυθμίσεων της «Συμφωνίας Αποχώρησης», όπως αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την 17η/10/2019, εφ’ όσον τεθεί σε ισχύ.
– Κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 123-128 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/26.03.2019.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής
Χατζηπαντελή Φωτεινή  τηλ: 210-5284327 e-mail: marketing@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 10- Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, Ωρες 09:30- 14:30, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Brexit....