Φορολογία Φυσικών & Νομικών Προσώπων – Δηλώσεις Φορολογίας

Φορολογία Φυσικών & Νομικών Προσώπων – Δηλώσεις Φορολογίας

 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 23 & Παρακευή 24  Σεπτεμβρίου 2021,  Ωρες 16:00 – 20:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και στελέχη λογιστηρίων, επιχειρήσεων και οργανισμών. Ενδιαφέρει άμεσα Λογιστικά γραφεία και ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Λογιστής, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, τ. Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου. Λειτουργεί ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων άνω των 25 ετών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ, ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ. Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και επαγγελματιών, άνω των 25.000 ωρών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ
Έχει εμπειρία 20 ετών ως φορολογικός και χρηματο-οικονομικός σύμβουλος με ενδελεχή εμπλοκή σε οργάνωση λογιστηρίων και σε θέματα φορο-λογιστικής συμμόρφωσης. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία και είναι πιστοποιημένος από μητρώο εκπαιδευτών ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ. Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου. Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ τάξης. Διατελεί οικονομικός Δ/ντής εμπορικού ομίλου. Αρθρογραφεί τακτικά σε έγκριτα επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΑ 1

Στην πρώτη ενότητα θα γίνει αναφορά σε όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει με τους τελευταίους νόμους στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

 1. Στα υποκαταστήματα των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στον τρόπο φορολόγησης τους.
 2. Στις χορηγήσεις προσαυξημένων εκπτώσεων – Δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζομένους και την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 22β)
 3. Στις χορηγήσεις προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης κατά τα έτη 2020 και 2021 (άρθρο 22γ Ν.4172/2013 και Ε 2033/2021)
 4. Στα ενδοομιλικά  μερίσματα και στη λογιστική – φορολογική τους αντιμετώπιση με παραδείγματα και εφαρμογές.
 5. Στους φορολογικούς συντελεστές για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες όπως ισχύουν από 01/01/2021
 6. Στις φορολογήσεις κατά την έξοδο των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (άρθρο 66α) Ν 4172/2013
 7. Στις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων (άρθρο 66β)Ν 4172/2013
 8. Στα κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (άρθρο 71στ)Ν 4172/2013
 9. Στα κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (άρθρο 71ζ). Ν 7172/2013
 10. Στα ειδικά θέματα του εντύπου Ν με παραδείγματα και εφαρμογές

 

ΗΜΕΡΑ 2

Στην δεύτερη ενότητα θα γίνει ενδελεχής ανάλυση σχετικά με την ορθή συμπλήρωση των εντύπων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Επίσης, θα γίνει ανάλυση με γνώμονα τα βασικά έντυπα (E1, E2, E3), την πλήρη παρουσίασή τους καθώς και την αρτιότερη δυνατή συμπλήρωσή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εισήγηση έχει κυρίως πρακτικό προσανατολισμό, εντούτοις δίνει έμφαση και στην νομικά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των εργασιών που πρέπει να γίνουν σχετικά με τις δηλώσεις φορολογίας φυσικών προσώπων.

Συγκεκριμένα κατά την εισήγηση θα αναλυθούν τα εξής:

1) Έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων E1

α) Πίνακας 1: Στοιχεία Φορολογούμενου

β) Πίνακας 2: Πληροφοριακά Στοιχεία Εκκαθάρισης

γ) Πίνακας 3: Μείωση Φόρου Λόγω Αναπηρίας

δ) Πίνακας 4: Φορολογούμενα Εισοδήματα & Μειώσεις

ε) Πίνακας 5: Προσδιορισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης

στ) Πίνακας 6: Πρόσθετα Ποσά Εισοδήματος & Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία

ζ) Πίνακας 7: Ποσά Δαπανών που Αφαιρούνται από το Συνολικό Εισόδημα ή από το Φόρο

η) Πίνακας 8: Στοιχεία Εξαρτώμενων Μελών Φορολογουμένων

θ) Πίνακας 9 & 10: Στοιχεία από το Φάκελο του Φορολογουμένου και IBAN λογαριασμοί

2) Έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων E

α) Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας

β) Συμπληρωματικά Στοιχεία Ακίνητης Περιουσίας (Εκμισθούμενα κτλ. Ακίνητα)

γ) Συμπληρωματικά Στοιχεία Ακίνητης Περιουσίας (Ακίνητη Περιουσία που το Φορολογικό Έτος είναι Ημιτελής ή Μεταβιβάστηκε ή Αποκτήθηκε από Αγορά-Κληρονομιά-Δωρεά-Γονική Παροχή κλπ.)

 

3) Έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων E3

α) Πίνακας α: Στοιχεία Φορολογούμενου

β) Πίνακας β: Πληροφοριακά Στοιχεία Επιχείρησης

γ) Πίνακας γ: Σύνολο Ενοικίων που Καταβλήθηκαν – Στοιχεία Αγροτικών Επιδοτήσεων & Ενισχύσεων που Εισπράχθηκαν κατά το Φορολογικό Έτος

δ) Πίνακας δ: Οικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων

ε) Πίνακας ε: Προσωρινών Διαφορών Μεταξύ  Φορολογικής Λογιστικής Βάσης

στ) Πίνακας στ: Προσδιορισμός Φορολογητέων Κερδών Ατομικών Επιχειρήσεων

ζ) Πίνακας ζ: Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες

η) Πίνακας η: Αναλυτική Κατάσταση Προσδιορισμού Καθαρών Κερδών Οικοδομικών Επιχειρήσεων

θ) Πίνακας ι: Περί Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

ι) Πίνακας Φορολογικής Αναμόρφωσης

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 2105200106, 211-0131884 / e-mail: oikonomikotmima@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

   ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 23 & Παρακευή 24  Σεπτεμβρίου 2021,  Ωρες 16:00 – 20:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια