• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Δημόσιες Συμβάσεις Εργων Προμηθειών και Υπηρεσιών

Δημόσιες Συμβάσεις Εργων Προμηθειών και Υπηρεσιών

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 29  & Τρίτη 3 0  Ιουνίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

Δημόσιες Συμβάσεις Εργων Προμηθειών και Υπηρεσιών

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλύψει με πληρότητα, σαφήνεια και επάρκεια όλα τα πεδία των δημοσίων συμβάσεων, παρέχοντας θεωρητικές γνώσεις σε συνδυασμό με ορθές κατευθύνσεις για την αποτελεσματική πρακτική  χρήση τους. Φιλοδοξεί να γίνει ο κατά το δυνατόν, ασφαλής οδηγός για το δικηγόρο, τον τεχνοκράτη, το µμηχανικό, τον επιχειρηματία, το δηµόσιο λειτουργό, τον υπάλληλο όταν βρίσκονται  αντιμέτωποι µε τα διάφορα ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο και χρειάζονται  επιμόρφωση επ’ αυτού ή εξ αρχής  κατάρτιση, όπως σε στελέχη και υπαλλήλους των Αναθετουσών Αρχών και Φορέων (∆ηµοσίου, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, ΝΠΙΔ  κ.ά.), σε  υπαλλήλους και στελέχη  Οικονομικών Φορέων που αναλαμβάνουν δηµόσιες συµβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, αλλά  και σε συνεργάτες  τους – στελέχη  των νομικών και τεχνικών υπηρεσιών ,  που κρίνουν αναγκαία  την  επικαιροποίηση του συγκεκριμένου  γνωστικού τους πεδίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ι. Εισαγωγή

Γενικοί κανόνες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Δικαιούμενοι συμμετοχής

Προβλεπόμενες  επί μέρους διαγωνιστικές διαδικασίες

 • Ανοικτή διαδικασία
 • Κλειστή διαδικασία
 • Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
 • Ανταγωνιστικός διάλογος
 • Σύμπραξη καινοτομίας
 • Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση
 • Συνοπτικός διαγωνισμός
 • Απευθείας ανάθεση
 • Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοηθείας

 

Ηλεκτρονικά μέσα σύναψης συμβάσεων

 • Δυναμικά συστήματα αγορών
 • Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
 • Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

ΙΙ. Επιλογή διαδικασίας – Ειδικοί κανόνες, τεχνικές, προθεσμίες και στάδια ανά διαγωνιστική διαδικασία

 • Συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων – τα προβλεπόμενα όρια της διετίας 01/01/2020-31/12/2021
 • Προκαταρκτικό στάδιο
 • Συγκρότηση & τήρηση φακέλου
 • Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις
 • Εξασφάλιση επαρκείας προϋπολογισμού
 • Ωριμότητα
 • Περιεχόμενο εγγράφων του φακέλου της σύμβασης
 • Τεχνικές προδιαγραφές
 • Σήματα & προστασία δικαιωμάτων.
 • Υποδιαίρεση σε τμήματα
 • Καθορισμός προθεσμιών
 • Ποινικές ρήτρες
 • Έναρξη της διαδικασίας
 • Προκαταρκτική προκήρυξη ή προκήρυξη  σε εθνικό και ευρωενωσιακό πεδίο
 • Δημοσιεύσεις, αναρτήσεις, γνωστοποιήσεις.
 • Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της συμβάσεως.
 • Προσκλήσεις προς υποψηφίους αναδόχους
 • Εγγυήσεις
 • Κριτήρια επιλογής & αναθέσεως
 • Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
 • Λόγοι αποκλεισμού
 • Στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων
 • Υπεργολαβίες
 • Υποβολή ΕΕΕΣ & αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 ν. 4412/2016
 • Πρότυπα διασφάλισης ποιότητος και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Αποσφράγιση προσφορών
 • Αξιολόγηση
 • Αντιστροφή σταδίων (ανοικτή διαδικασία)
 • Κοινοποίηση αποφάσεως
 • Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών – Προθεσμίες
 • Οψιγενείς μεταβολές
 • Προσυμβατικός έλεγχος
 • Κατακύρωση
 • Σύναψη συμβάσεως

 

ΙΙΙ.  Τα όργανα διενεργείας των  διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων

 • Όργανα γνωμοδοτικά-εισηγητικά, αξιολογητικά και όργανα λήψεως των αποφάσεων.
 • Συγκρότηση, σύνθεση, αριθμός μελών, ιδιότητες, θητεία, λειτουργία.
 • Αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις, ασυμβίβαστα, κωλύματα.
 1. IV. Έννομη Προστασία

Ενστάσεις, Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Δικαστική προστασία

 1. V. Πρακτικά θέματα & παραδείγματα, συζήτηση, επίλυση αποριών.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@virtualtraining.gr ή στα τηλ: 210 5284327 & 210 5284318

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

   ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 29  & Τρίτη 3 0  Ιουνίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF...

Επιπλέον σεμινάρια