• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

DPO VS COVID-19

DPO VS COVID-19

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Tρίτη 29 Ιουνίου 2021, Ωρες 10:00-16:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ DPO
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ GDPR ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΤΟΧΟΣ
To σεμινάριο  στοχεύει στην πλήρη και αποτελεσματική ενημέρωση  των  Διοικήσεων και των Υπευθύνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των  Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ιδιωτικών Φορέων ως προς τα κάτωθι, λεπτομερώς αναφερόμενα, θέματα που αντιμετωπίζονται κατά την παρούσα κρίσιμη περίοδο  της πανδημίας,  παρέχοντάς τους συγχρόνως τα αναγκαία γνωστικά και υλικά «εργαλεία» για την επιτυχή  προστασία των προσωπικών δεδομένων που αυτοί επεξεργάζονται, την εγγυημένη ασφάλειά τους και την αποφυγή ανεπιθύμητων περιστατικών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους Επεξεργασίας, Εκτελούντες Επεξεργασία και DPOs όλων των κατηγοριών, εκπροσώπους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα (στενού και ευρύτερου, ΟΤΑ, κλπ), πάσης φύσεως οντότητες, στελέχη και υπαλλήλους τους, Νομικούς, Οικονομικούς & Τεχνικούς Συμβούλους τους, Δικηγόρους και λοιπούς που, με τις ως άνω ιδιότητες, αποκτούν μερίδιο ευθύνης για την  προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων-φυσικών προσώπων και οφείλουν να εφαρμόσουν συνδυαστικά τα επιβαλλόμενα έκτακτα μέτρα με τις πάγιες Αρχές περί προστασίας και σεβασμού της ιδιωτικότητος.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ι. Υποχρεώσεις και καθήκοντα του DPO στα πλαίσια της προσπαθείας αποφυγής της διασποράς του Κορωναϊού –COVID 19
α. DPO που προσφέρει υπηρεσίες σε Δημοσία Αρχή:
– Παροχή συμβουλευτικών, ενημερωτικών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς υπαλλήλους και στελέχη, αδιάλειπτη παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019, τις Οδηγίες και Γνώμες της ΑΠΔΠΧ και του EDPB.
– Έλεγχος κάθε συγκεκριμένης πράξεως επεξεργασίας επί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, διενεργουμένης κατά την λήψη των θεσμοθετηθέντων εκτάκτων μέτρων, προς διαπίστωση της νόμιμης βάσης της, της αναγκαιότητος αυτής για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της υγείας, της αναλογικότητος και του προσήκοντος μέτρου της έναντι της οφειλομένης προς τα φυσικά πρόσωπα προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους.

β. DPO προσφέρων υπηρεσίες σε ιδιωτικό φορέα:
– Παροχή των οφειλομένων συμβουλευτικών, ενημερωτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών του προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τον τυχόν Εκτελούντα και το προσωπικό αυτών λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υποχρεωτική συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3850/2010 (άρθρα 42, 45 και 49), του GDPR και του ν.4624/2019.
– Διασφάλιση της εφαρμογής νομίμων βάσεων για κάθε επεξεργασία και αξιολόγηση των εκάστοτε συλλεγομένων και επεξεργαζομένων δεδομένων και πληροφοριών, ώστε να συνδέονται αποκλειστικώς και μόνον με τον επιδιωκόμενο σκοπό.
– Κατευθυντήριες οδηγίες προς τον Υ.Ε. & τον Ε.Ε., ώστε να τηρούνται εκ μέρους τους οι αρχές της αναλογικότητος, της ασφαλούς επεξεργασίας και της λήψεως των απαραιτήτων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, που εγγυώνται την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων, αλλά και οι αρχές της τηρήσεως του απορρήτου και της εμπιστευτικότητος.
– Συνεχείς επαφές και συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης κρίσεων, εφ’ όσον υπάρχει.
– Συνεργασία με στελέχη του φορέα για την άμεση εκπόνηση ειδικού κανονισμού λήψεως μέτρων ασφαλείας, λαμβανομένων προς προστασία της υγείας των εργαζομένων, των επισκεπτών, προμηθευτών κ.λπ, με καταγραφή και σαφή οριοθέτηση των σχετικών διαδικασιών, ώστε να αποφεύγεται κατά την εφαρμογή τους η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και να τηρούνται συγχρόνως οι διατάξεις των άρθρων 5 & 6 του GDPR. ΙΙ. Ειδικά θέματα ως προς την ανάθεση υπηρεσιών τηλεργασίας προς δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους.

– Συνεργασία με Υ.Ε., Ε.Ε. και HR, ώστε να δοθούν προς τους εξ αποστάσεως εργαζομένους ειδικές οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
– Κατάρτιση ειδικού εγγράφου ή προσυπογραφή ρήτρας εγγυήσεως εκ μέρους του εργαζομένου περί ασφαλούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτός διαχειρίζεται.
– Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων μεταξύ της εγκαταστάσεως του φορέα ή άλλης επαγγελματικής/ εξωτερικής προελεύσεως και της οικίας του εργαζομένου. Αξιολόγηση κινδύνων και λήψη αναγκαίων μέτρων.
– Ζητήματα ενημερώσεως των υποκειμένων των δεδομένων και παροχής εκ μέρους τους συγκαταθέσεως.
– Έλεγχος ευπαθείας των χρησιμοποιουμένων οικιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών, των προστατευτικών τους μέσων, της ασφαλούς διακινήσεως των προσωπικών δεδομένων κ.λπ.
– Ενδεχομένη αναγκαία απαγόρευση σύγχρησης και πρόσβασης στους οικιακούς υπολογιστές από άλλα μέλη της οικογενείας, προς αποφυγή κοινολογήσεως και/ή παραβιάσεως των επεξεργαζομένων προσωπικών δεδομένων.
– Συμβουλές για τακτικό back up, με αυστηρή προφύλαξή του από ενδεχομένους κινδύνους απωλείας, καταστροφής κ.λπ.
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες του DPO για λοιπά αναγκαία, κατά περίπτωση, προστατευτικά μέτρα και εκ μέρους του επαλήθευση ως προς την λήψη αυτών.

ΙΙΙ. DPO και επομένη της πανδημίας ημέρα.
– Κατάρτιση σχεδίου και έγκαιρος προγραμματισμός των άμεσα απαιτητών ενεργειών που οφείλει ο Υπεύθυνος Προστασίας να υλοποιήσει μετά την άρση των εκτάκτων μέτρων και μέχρι την επάνοδο στην πλήρη κανονικότητα.

ΙV. Συζήτηση, επίλυση αποριών, πρότυπα εγγράφων και πρακτικά υποδείγματα.

 

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email perif@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 211 1844277 Μαρίνα Μπογιάρη

 

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Tρίτη 29 Ιουνίου 2021, Ωρες 10:00-16:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΚΑΙ...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια