ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Εργων, Μελετών, Κατασκευών για Αναθέτουσες Αρχές

ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Εργων, Μελετών, Κατασκευών για Αναθέτουσες Αρχές

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ

Τετάρτη 20  Οκτωβρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

Δυνατότητα παρακολούθησης online μέσω της πλατφόρμας zoom

ΣΚΟΠΟΣ
Η ενημέρωση των Αναθετουσών Αρχών, Φορέων, για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων & Μελετών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Δημοσίου (Αναθέτουσες Αρχές), που υποχρεούνται στη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημοσίου τομέα που προκηρύσσουν τεχνικά έργα και μελέτες.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ειδικός επιστήμων, στέλεχος Αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης & λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Πιστοποιημένος εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων & φορέων του Δημοσίου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Έναρξη του προγράμματος
Γενική παρουσίαση της ηλεκτρονικής διαδικασίας
2. Εισαγωγή στις πλατφόρμες ΕΑΔΗΣΥ, Promitheus, e-TEYD-ESPD-ΕΕΕΣ
3. Γενικοί κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
4. Σχεδιασμός-Προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
5. Δημοσιότητα και Διαφάνεια 6. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής –Προαπόδειξη και αποδεικτικά μέσα
7. Κριτήρια aνάθεσης σύμβασης
8. Φάκελος προσφοράς -Στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας
9. Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
10. Πρακτική άσκηση με προετοιμασία μιας τουλάχιστον διαγωνιστικής διαδικασίας
11. Ερωτήσεις απορίες

 ( 6 εκπαιδευτικές ώρες)

Οι δηλώσεις συμμετοής στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 210 5200124

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ Τετάρτη 20  Οκτωβρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,...

Επιπλέον σεμινάρια