• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Εργων για Αναθέτουσες Αρχές

ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Εργων για Αναθέτουσες Αρχές

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, Ωρες 10:00-15:00

ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ
Η ενημέρωση των Αναθετουσών Αρχών, Φορέων, για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων & Μελετών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Δημοσίου (Αναθέτουσες Αρχές), που υποχρεούνται στη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημοσίου τομέα που προκηρύσσουν τεχνικά έργα και μελέτες.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ειδικός επιστήμων, στέλεχος Αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης & λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Πιστοποιημένος εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων & φορέων του Δημοσίου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Έναρξη του προγράμματος
Γενική παρουσίαση της ηλεκτρονικής διαδικασίας
2. Εισαγωγή στις πλατφόρμες ΕΑΔΗΣΥ, Promitheus, e-TEYD-ESPD-ΕΕΕΣ
3. Γενικοί κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
4. Σχεδιασμός-Προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
5. Δημοσιότητα και Διαφάνεια 6. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής –Προαπόδειξη και αποδεικτικά μέσα
7. Κριτήρια aνάθεσης σύμβασης
8. Φάκελος προσφοράς -Στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας
9. Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
10. Πρακτική άσκηση με προετοιμασία μιας τουλάχιστον διαγωνιστικής διαδικασίας
11. Ερωτήσεις απορίες

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  150€ ( 6 εκπαιδευτικές ώρες)

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στο τηλ: 211/0131885, 211/0131886.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, Ωρες 10:00-15:00 ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ...

Επιπλέον σεμινάρια