• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Εργων για Αναθέτουσες Αρχές

ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Εργων για Αναθέτουσες Αρχές

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ

Πέμπτη 21 Iανουαρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ eΕΕΕΣ/
eΤΕΥΔ
(Promitheus ESPDint) 
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ
Η ενημέρωση των Αναθετουσών Αρχών, Φορέων, για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων & Μελετών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Δημοσίου (Αναθέτουσες Αρχές), που υποχρεούνται στη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημοσίου τομέα που προκηρύσσουν τεχνικά έργα και μελέτες.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ειδικός επιστήμων, στέλεχος Αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης & λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Πιστοποιημένος εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων & φορέων του Δημοσίου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 Από τον Απρίλιο του 2019 η πλατφόρμα του ΕΕΕΣ αποσύρεται & αντικαθίσταται από την Ελληνική πλέον πλατφόρμα “Promitheus ESPDint” στην δ/νση: http://espdint.eprocurement.gov.gr
 Σε διαγωνιστικές διαδικασίες με αξία κάτω των ορίων της ΕΕ που διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα μπορούν πλέον οι αναθέτουσες αρχές αλλά και οι οικονομικοί φορείς να δημιουργούν και να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση του ΤΕΥΔ ηλεκτρονικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών “eΤΕΥΔ” της πλατφόρμας του “Promitheus ESPDint”
ΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ
• Παρουσίαση της νέας πλατφόρμας ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ – Διαφορές από την παλιά πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Η υποβολή ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας https://espdint.eprocurement.gov.gr/
• Παρουσίαση των δύο εναλλακτικών μορφών του νέου eΕΕΕΣ – eΤΕΥΔ:
1) Μορφή άμεσης χρήσης.
2) Μορφή που θα επικρατήσει μεσοπρόθεσμα. – Η διαλειτουργικότητα νέας πλατφόρμας ΕΕΣ (ESPD)/ΤΕΥΔ και η επαναχρησιμοποίηση από τους Οικονομικούς Φορείς
– Κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ και αναφορά στον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ESPD
– Μελλοντικές προβλεπόμενες βελτιώσεις του eΕΕΕΣ – eΤΕΥΔ: ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ – (Εικονικός Φάκελος Επιχείρησης Virtual Company Dossier)
• Διαδικασία υποβολής προσφορών με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  150€ ( 6 εκπαιδευτικές ώρες)

  • Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στο τηλ: 211/0131885, 211/0131886.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ Πέμπτη 21 Iανουαρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,...

Επιπλέον σεμινάρια