ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Εργων για Οικονομικούς Φορείς

ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Εργων για Οικονομικούς Φορείς

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 19  Οκτωβρίου 2021, Ωρες 15:00-20:00, Πανεπιστημμίου 58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
 ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων για την αποτελεσματική σχεδίαση, προγραμματισμό, σύνταξη προσφοράς την ηλεκτρονική υποβολή και παρακαολούθηση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο καθώς και η ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών για την αποτελεσματικότερη σχεδίαση, προγραμματισμό, την ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση δημοσίωνσυμβάσεων.
Το πρόγραμμα καλύπτει τις κατηγορίες των διαγωνισμών άνω και κάτω των ορίων και διευκρινίζει τις διαφορές μεταξύ των κατηγοριών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των διαδικασιών προγραμματισμού, σύνταξης προσφορών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ειδικός επιστήμων, στέλεχος Αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης & λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Πιστοποιημένος εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων & φορέων του Δημοσίου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Έναρξη του προγράμματος-
Γενική παρουσίαση της ηλεκτρονικής διαδικασίας
2. Εισαγωγή στις πλατφόρμες ΕΑΔΗΣΥ, Promitheus, e-TEYD-ESPD-ΕΕΕΣ
3. Γενικοί κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
4. Σχεδιασμός-Προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 5. Δημοσιότητα και Διαφάνεια
6. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής –Προαπόδειξη και αποδεικτικά μέσα
7. Κριτήρια Ανάθεσης σύμβασης
8. Φάκελος προσφοράς -Στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας
9. Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
10. Πρακτική άσκηση με προετοιμασία μιας τουλάχιστον διαγωνιστικής διαδικασίας
11. Ερωτήσεις απορίες

 ( 6 εκπαιδευτικές ώρες)

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στο τηλ: 210 5200124  και στο email: sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 19  Οκτωβρίου 2021, Ωρες 15:00-20:00, Πανεπιστημμίου 58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ...

Επιπλέον σεμινάρια