ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Εργων για Οικονομικούς Φορείς

ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Εργων για Οικονομικούς Φορείς

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, Ωρες 16:00-20:00, Πανεπιστημμίου 58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ Δ.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4782/2021

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων για την αποτελεσματική σχεδίαση, προγραμματισμό, σύνταξη προσφοράς την ηλεκτρονική υποβολή και παρακαολούθηση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο καθώς και η ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών για την αποτελεσματικότερη σχεδίαση, προγραμματισμό, την ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση δημοσίωνσυμβάσεων.
Το πρόγραμμα καλύπτει τις κατηγορίες των διαγωνισμών άνω και κάτω των ορίων και διευκρινίζει τις διαφορές μεταξύ των κατηγοριών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των διαδικασιών προγραμματισμού, σύνταξης προσφορών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Στέλεχος Αρμόδιας υπηρεσίας, πιστοποιημένος εισηγητής στελεχών Οικονομικών Φορέων και Αναθετουσών Αρχών πάνω στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  1. Έναρξη του προγράμματος-Γενική παρουσίαση της ηλεκτρονικής διαδικασίας
  2. Δημιουργία Προσχέδιου Διαγωνισμού
  3. Υποβολή Προσφοράς
  4. Χρήση της λειτουργικότητας ‘ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ’
  5. Προφίλ Προμηθευτή
  6. Promitheus, e-TEYD-ESPD-ΕΕΕΣ

Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:

Με πρακτική εξάσκηση σε Η/Υ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους Laptop και κωδικούς ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στο τηλ: 2108828972 και 210131883  και στο email: sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, Ωρες 16:00-20:00, Πανεπιστημμίου 58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF...

Επιπλέον σεμινάρια