• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

GDPR και ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

GDPR και ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 , Ωρες 10:00 -15:00

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  ΛΟΓΩ COVID-19

GDPR ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ &ΤΗΛΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Στo σεμινάριο θα αναλυθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, διευκρινίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων,  παρέχοντάς τους συγχρόνως τα αναγκαία γνωστικά και υλικά «εργαλεία» για την επιτυχή  προστασία των προσωπικών δεδομένων  που αυτοί επεξεργάζονται, την εγγυημένη ασφάλειά τους και την αποφυγή ανεπιθύμητων περιστατικών.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Εργοδότες Υπεύθυνους Επεξεργασίας και Εκτελούντες Επεξεργασία
  • Νομικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων & Οργανισμών ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα (στενού και ευρύτερου), ΟΤΑ, κλπ
  • Υπεύθυνους Προσωπικού και όσους έχουν την ευθύνη προστασίας των προσωπικών δεδομένων τρίτων- φυσικών προσώπων κατά την περίοδο προσφοράς ή λήψης υπηρεσιών τηλεργασίας.

EΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, Εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, εξειδίκευση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSODPO Ιταλίας), Μεταπτυχιακός  τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων  και αρθρογράφος της  μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος  & μέλος  Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ  Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ι. Εισαγωγή

Ορισμοί
Σύντομη ιστορική αναδρομή
H «τηλεργασία» στην Ελλάδα.
Θεσμικό πλαίσιο: ν. 2639/1998 και 3846/2010 , Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης/03/2020 , ν. 4727/2020 , Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 , ν. 4624/2019 κ.λπ.
Η «τηλεργασία» στην Ε.Ε.
Η ευρωπαϊκή συμφωνία-πλαίσιο για την τηλεργασία (Framework Agreement on Telework)
Οι πρόσφατες, ως προς την τηλεργασία , Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EDPB) και της ΑΠΔΠΧ

ΙΙ. Εδικά χαρακτηριστικά -Πεδίο Εφαρμογής – Υποχρεώσεις Εργοδότη και Εργαζομένου

Σκοπός και οφέλη του θεσμού
Πιθανοί κίνδυνοι για τον εργαζόμενο, εξ αιτίας της μετάβασης σε καθεστώς τηλεργασίας
Τηλεργασία κατόπιν κοινής συμφωνίας εργοδότου/εργαζομένου
Τηλεργασία συνεπεία μονομερούς ασκήσεως του σχετικού δικαιώματος
Η τηλεργασία ειδικώς κατά την περίοδο της πανδημίας
Μορφές τηλεργασίας:
– Kινητή (Mobile Telework)
– Kατ’οίκον (Home based Telework)
– Υπό λειτουργική μετεγκατάσταση (Functional Relocation)
Κατηγορίες τηλε-εργαζομένων:
– Εδρεύοντες στο σπίτι (Regular home-based teleworkers)
– Tακτικώς κινούμενοι (Regular mobile teleworkers)
– Περιστασιακώς τηλε-εργαζόμενοι (Occasional teleworkers)
Παράγοντες ορθής και σύννομης οργάνωσης:
– Λειτουργικός & ασφαλής χώρος εργασίας
– Λήψη καταλλήλων τεχνικών μέτρων , εγκατάσταση καταλλήλου λογισμικού
– Σαφής προσδιορισμός των επαγγελματικών καθηκόντων του εργαζομένου και των επιχειρηματικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν
– Κριτήρια αξιολογήσεως της αποδόσεως του εργαζομένου
– Ορθολογικός χρονικός προγραμματισμός και σχεδιασμός της μεθόδου εργασίας , κατ’ αναλογία των προδιαγεγραμμένων καθηκόντων
– Τήρηση ενδεδειγμένων κανόνων προς προστασία της υγείας, της ιδιωτικότητος και της αξιοπρεπείας του εργαζομένου και των οικείων του

ΙΙΙ. Εδαφικό-τοπικό πεδίο εφαρμογής του GDPR

Ισχύς και υποχρεωτική εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 προς προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως του τόπου παροχής των υπηρεσιών εκ μέρους του εργαζομένου.

Διατήρηση του συνόλου των κανονιστικών ευθυνών και υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Εκτελούντος αυτήν.

IV. Eφαρμοστικά μέτρα και διαδικασίες

Iδιαίτερη εκπαίδευση/επιμόρφωση του εργαζομένου και συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεών του ως προς το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο χρήσιμος και αναγκαίος διαμεσολαβητικός/συμβουλευτικός ρόλος του DPO

Εκτίμηση κινδύνου παραβιάσεως των π.δ. σε συνάρτηση με τον χώρο εργασίας του τηλε-εργαζομένου

Η οφειλομένη αυξημένη υποχρέωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου και η δικαιολογημένη προσδοκία του για απόλυτο σεβασμό της ιδιωτικότητός του εκ μέρους του εργοδότη

Άμεση ανάγκη προσαρμογής των εφαρμοζομένων τεχνικών & οργανωτικών μέτρων , ώστε να συνδυάζονται καταλλήλως με την φύση της εκτελουμένης εξ αποστάσεως εργασίας και τα συγκεκριμένα, εκάστοτε επεξεργαζόμενα, προσωπικά δεδομένα.

Διαπίστωση της τήρησης των κανόνων τεχνικής και φυσικής προστασίας του χώρου , που εγγυώνται την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Aυστηρός περιορισμός στους υπολογιστές, από τους οποίους μπορεί
να γίνει σύνδεση με τα εταιρικά συστήματα

Έλεγχος ενδεχομένης πρόσβασης σε απαγορευμένα ,βάσει εταιρικής πολιτικής, websites από τους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για την τηλεργασία.

Επιβολή περιοριστικών μέτρων στα προγράμματα λογισμικού που είναι δυνατόν να εγκατασταθούν στους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για τηλεργασία

Διαχωρισμός προσωπικών και επιχειρηματικών αρχείων που τηρεί ο εργαζόμενος

Απαγόρευση πρόσβασης σε πρόσωπα από το οικογενειακό ή/και φιλικό
περιβάλλον του τηλεργαζομένου

Ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά την διακίνηση δεδομένων και την χρήση μέσων αποθήκευσης, που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά αρχείων.

Όρια και περιορισμοί στα πληροφοριακά συστήματα , στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ένας τηλεργαζόμενος , κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του από απόσταση (remote access)

Συγκεκριμενοποίηση και οριοθέτηση των χώρων από τους οποίους είναι δυνατόν να εργασθεί ο υπάλληλος εξ αποστάσεως , ειδικώς όταν διαχειρίζεται και επεξεργάζεται «ευαίσθητα» δεδομένα.

Τήρηση , εκ μέρους και με ευθύνη του τηλεργαζομένου, καθημερινού αρχείου δραστηριοτήτων ,προς τεκμηρίωση της νομιμότητος των διενεργουμένων εκ μέρους του εργασιών επεξεργασίας. Περιεχόμενο του αρχείου.

Υπογραφή προσθέτων όρων της εργασιακής συμβάσεως και αναγκαίων ρητρών , που διασφαλίζουν την συμμόρφωση του εργαζομένου και του εργοδότη προς τις διατάξεις του Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας.

V. Συναφής νομολογία, πρακτικά θέματα, παραδείγματα και υποδείγματα
Συζήτηση – επίλυση αποριών.

Παροχή των αναγκαίων υποδειγμάτων (αρχείου δραστηριοτήτων, προσθέτων όρων & ρητρών, κανονισμού υπηρεσιών τηλεργασίας κ.ά.).

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 260€  (ONLINE 220€)  6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 2110131884. 2105200106 και perif@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 , Ωρες 10:00 -15:00 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  ΛΟΓΩ COVID-19 GDPR ΚΑΙ...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια