• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

H Πράσινη Δημόσια Σύμβαση (Green Public Procurement/GPP )

H Πράσινη Δημόσια Σύμβαση (Green Public Procurement/GPP )

 ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 9 & Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

πρασινη δημοσια συμβαση

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της Ε.Ε ΚΑΙ
ΤΟ νέο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2020-2023)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ της 
(green public procurement/gpp)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
H  πλήρης, σαφής  και ολοκληρωμένη παρουσίαση και  αναγκαία ενημέρωση των εμπλεκομένων Αρχών και Φορέων , δημοσίου και ιδιωτικού τομέως,   ως  προς  α) το  το Εθνικό Σχέδιο Δράσης  (2020-2023) για την προώθηση των «Πρασίνων Συμβάσεων»  και β) τις παρεχόμενες  από την Ε.Ε. συναφείς οδηγίες   , δυνατότητες  και  διαθεσίμους πόρους,   που   απαιτούν  την  «πράσινη ανάπτυξη»   αλλά και επιτυγχάνουν , με απλές και αποτελεσματικές προσεγγίσεις, την  σύναψη   των συγκεκριμένων  συμβάσεων  με τις μικρότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  και , συνεπώς, εφαρμόζοντας  την  επιτακτική ,πλέον,  ευρωπαϊκή  περιβαλλοντική πολιτική.

.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε :
α)
Αναθέτουσες Αρχές – Αναθέτοντες Φορείς και
β) σε Οικονομικούς Φορείς,
κυρίως δε σε : Υπευθύνους και Στελέχη  των αρμοδίων Τμημάτων (Προμηθειών, Έργων  κ.ά),  Οικονομικά & Διοικητικά Στελέχη & Τεχνικούς  Δημοσίου, Επιχειρήσεων & Οργανισμών, καθώς και σε όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων , ως προς όλα τα στάδια αυτών (από τον σχεδιασμό  και την προκήρυξη του διαγωνισμού  μέχρι την κατακύρωση, την παρακολούθηση , την εκτέλεση  και παραλαβή του αντικειμένου τους).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, Εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, εξειδίκευση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSODPO Ιταλίας), Μεταπτυχιακός  τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων  και αρθρογράφος της  μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος  & μέλος  Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ  Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ι. Εισαγωγή

• Tα συνεχώς αυξανόμενα μέτρα εκ μέρους της Ε.Ε. αλλά και των διεθνών οργανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.
• Ορισμός -βασικά χαρακτηριστικά – πεδίο εφαρμογής της ΠΔΣ
• Θεσμικό ευρωενωσιακό και εθνικό πλαίσιο , νομικές πτυχές – θεμελιώδεις αρχές της ΣΛΕΕ εφαρμοζόμενες στην «πράσινη» δημοσία σύμβαση
• Πολιτική ΠΔΣ και ειδική περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε.
• Καθορισμός σχετικών προτεραιοτήτων και στόχων και παροχή κινήτρων
– Κατάρτιση και καθοδήγηση
• Πηγές κριτηρίων για τις ΠΔΣ και την χρηματοδότησή τους
– Κριτήρια επιλογής – κριτήρια αναθέσεως

ΙΙ. Προκαταρκτικό στάδιο

• Χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων
• Δικτύωση
• Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης των «πρασίνων» δημοσίων συμβάσεων
• Διαβούλευση με την αγορά
• Δημιουργία επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για τις ΠΔΣ
• Συμφωνίες-πλαίσιο
• Ορισμός των απαιτήσεων κάθε συγκεκριμένης σύμβασης
• Ορισμός του αντικειμένου
• Περιβαλλοντικές τεχνικές προδιαγραφές
• Προσδιορισμός των υλικών και των μεθόδων παραγωγής
• Χρήση της δυνατότητος εναλλακτικών προσφορών
• Χρήση κριτηρίων και σημάτων ΠΔΣ

ΙΙΙ. Εκτελεστικό στάδιο

• Εξακρίβωση της δυνατότητος συμμόρφωσης με τις τασσόμενες ειδικές τεχνικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές
• Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
• Επιλογή και αποκλεισμός προσφερόντων
• Κριτήρια αποκλεισμού
• Αποδεικτικά μέσα
• Γενικοί και ειδικοί κανόνες ανάθεσης της «πράσινης» σύμβασης
• Τελική αξιολόγηση συμμετεχόντων οικονομικών φορέων
• Κατακύρωση
• Κατάρτιση και έλεγχος του περιεχομένου της συμβάσεως
• Εφαρμογή των ειδικών περιβαλλοντικών κριτηρίων ανάθεσης
• Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (ΚΚΖ)
• Όροι εκτελέσεως της συμβάσεως
• Κανόνες που διέπουν τους όρους αυτούς
• Όροι εκτελέσεως της συμβάσεως για την προμήθεια αγαθών
• Όροι εκτελέσεως της συμβάσεως για την παροχή υπηρεσιών
• Παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις οικολογικές απαιτήσεις κατά την εκτέλεση.

ΙV. α. Συναφής με την περιβαλλοντική προστασία νομοθεσία και σχετικές πολιτικές των κρατών-μελών
β. Κατευθυντήριες οδηγίες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων
γ. Νομολογία

V. Συζήτηση, επίλυση αποριών , πρακτικά παραδείγματα και υποδείγματα

Κυριότεροι τομείς εφαρμογής:

• Kτιριακές κατασκευές, μετατροπές, επισκευές.
• Βιομηχανικός εξοπλισμός /μηχανήματα.
• Τρόφιμα και υπηρεσίες εστίασης.
• Τομέας μεταφορών , δίκτυα, υπηρεσίες μεταφοράς κοινών και επικινδύνων εμπορευμάτων –αντικειμένων , μεταφορικά μέσα και εξοπλισμός τους, δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως.
• Υπηρεσίες και είδη καθαρισμού.
• Απόβλητα, υποδομές , διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων.
• Λοιπές ρυπογόνες εστίες.
• Τομέας Υγείας.
• Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές υποδομές, υπηρεσίες, κατασκευές , συσκευές, εξαρτήματα και συναφή είδη.
• Τομέας ενέργειας , δίκτυα, υποδομές.
• Εμπορικός , κατασκευαστικός και εξοπλιστικός τομέας γενικώς (είδη εξοπλισμού επιχειρήσεων, γραφείων, οικειών κ.ά.).
• Αγροτικός Τομέας ( παραγωγή, συσκευασία, διανομή).
• Ναυτιλιακός τομέας.
• Τουριστικός & Ξενοδοχειακός τομέας.

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλέφωνα:
211-0131885, 211 – 0131886 και στο email – sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 9 & Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF πρασινη δημοσια...

Επιπλέον σεμινάρια