• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

H πλήρης λειτουργία & η ευθύνη του ΔΣ των Ανωνύμων Εταιρειών

H πλήρης λειτουργία & η ευθύνη του ΔΣ των Ανωνύμων Εταιρειών

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη  30 & Παρασκευή 31 Μαϊου 2019,  Ωρες 16:00 – 21:00 ,
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

H πλήρης λειτουργία & η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών μετά την πρόσφατη αναμόρφωση του Δικαίου που τις διέπει (Ν.4548/2018, 4587/2018 , 4601/2019)

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε:

Ι) Δικηγόρους, Νομικούς Συμβούλους Α.Ε. και/ή εν γένει ασχολούμενους με το Εμπορικό  Δίκαιο, ιδιαιτέρως δε με τον εταιρικό του κλάδο, και

ΙΙ) Οικονομικούς  Διευθυντές, Ορκωτούς Ελεγκτές, Λογιστές, Εσωτερικούς Ελεγκτές, Επιχειρηματίες, Διευθύνοντες Συμβούλους  και στελέχη  Α.Ε. , εκτελεστικά ή απλά μέλη Δ.Σ.  Α.Ε., Μετόχους, Συμβούλους Επιχειρήσεων και όσους, γενικώς, ενδιαφέρονται για την ουσιαστική εμβάθυνση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους επ’ αυτού και  την πρακτική εφαρμογή των νέων διατάξεων

Εισηγήτρια:
Δικηγόρος Αθηνών παρ΄ Εφέταις, με  μεταπτυχιακό  τίτλο της Νομικής Σχολής Αθηνών στο ευρωπαϊκό & διεθνές δίκαιο και με LLM του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο δίκαιο των τηλεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών. Πιστοποιημένη DPO. Υπεύθυνη κανονιστικού τμήματος ελληνικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου για την υποστήριξη της διεύθυνσης ασφαλείας πληροφοριών και απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων με μεγάλη εμπειρία στην τεχνική εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Ορισμός πρώτου Δ.Σ. , εκλογή επομένων
 • Δικαίωμα διορισμού ορισμένων μελών από μετόχους – περιορισμοί
 • Προβλεπόμενα αριθμητικά  όρια  μελών Δ.Σ. – συγκρότηση σε σώμα
 • Δυνατότης ορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου
 • Εκλογή μελών Δ.Σ. βάσει καταλόγων
 • Νομικό Πρόσωπο ως μέλος Δ.Σ. – Καταστατική πρόβλεψη , εκπροσώπηση , δημοσιότης.  Συνυπευθυνότης  Νομικού Προσώπου και Φυσικού Προσώπου που το εκπροσωπεί για την άσκηση  των εξουσιών του  ως μέλους του Δ.Σ.
 • Μόνιμη και /ή προσωρινή αναπλήρωση μέλους Δ.Σ. – Σύγκρουση συμφερόντων μέλους Δ.Σ. με τα  εταιρικά  συμφέροντα.
 • Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. – Ελλιπές Δ.Σ.
 • Θητεία μελών Δ.Σ.- Προϋποθέσεις παρατάσεως. Διαδοχικές λήξεις θητείας. Τμηματική ανανέωση.
 • Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του Δ.Σ. Περιορισμοί.
 • Καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών Δ.Σ.
 • Ο νέος θεσμός του «Συμβούλου-Διαχειριστή»  (άρθρο  115 ν. 4548/2018) : διορισμός, προϋποθέσεις εκλογιμότητος , θητεία , αρμοδιότητες καθήκοντα, εξουσίες, ευθύνη.
 • Η σύγκληση του Δ.Σ. – προθεσμίες – συνεδριάσεις  – τήρηση πρακτικών.
 • Ειδικές μορφές συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 • Λήψη αποφάσεως χωρίς συνεδρίαση του Δ.Σ.
 • Ελαττωματικές αποφάσεις του Δ.Σ.
 • Η υποχρέωση διαφάνειας και εποπτείας των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (άρθρο 99 ν. 4548/2018 , 9γ’ Οδηγίας 2007/36/ΕΚ και Οδηγία 2017/828/ΕΕ)
 • Οι αμοιβές και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Δ.Σ.
 • Πότε απαιτείται έγκριση της Γ.Σ.
 • Αμοιβή συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως. Προϋποθέσεις νομιμότητος.
 • Αμοιβή σε μέλος του Δ.Σ. για υπηρεσίες προσφερθείσες βάσει ειδικής σχέσεως. Προϋποθέσεις καταβολής.
 • Ανώνυμες Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζομένη αγορά. Υποχρέωση κατάρτισης Έκθεσης Αποδοχών και υποβολής της  ενώπιον της τακτικής Γ.Σ. Ελάχιστο περιεχόμενο  της Εκθέσεως  (άρθρο 112 ν. 4548/2018).
 • Ο συμβουλευτικός χαρακτήρας της ψήφου των μετόχων και οι σχετικές υποχρεώσεις  του Δ.Σ.
 • Η αναγκαία  δημοσιοποίηση της  Εκθέσεως Αποδοχών και η διαθεσιμότης της προς το κοινό.
 • Η υποχρέωση λήψεως μέτρων προστασίας των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Δ.Σ., κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (L 119/1).
 • Η θέσπιση ειδικής συλλογικής ευθύνης των μελών του Δ.Σ. για τυχόν παράβαση των διατάξεων του άρθρου 112 ν. 4548/2018.
 • Η γενική ευθύνη των μελών του Δ.Σ. Νομική φύση  και θεμελίωση αυτής.
 • Βάρος αποδείξεως και περιπτώσεις αποκλεισμού της ευθύνης.
 • Ευθύνη ατομική και/ή συλλογική.
 • Ευθύνη μέλους έναντι της εταιρείας, των λοιπών μελών , του Δημοσίου και/ή τρίτων (εταιρικών δανειστών κ.ά.).
 • Ευθύνη εις ολόκληρον και δυνατότης δικαστικού επιμερισμού.
 • Ποινική ευθύνη της διοικήσεως . Απιστία.
 • Ευθύνη ειδικώς για φορολογικές παραβάσεις και χρέη προς το Δημόσιο.
 • Ευθύνη μη μελών, που ενεργούν πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών είναι ελαττωματική.
 • Η άσκηση της εταιρικής αγωγής. Παραγραφή των εταιρικών αξιώσεων. Αναστολή προθεσμίας παραγραφής.
 • Παραίτηση της Α.Ε. από τις αξιώσεις της ή συμβιβασμός. Προϋποθέσεις.
 • Άσκηση αξιώσεων κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας. Προϋποθέσεις και προθεσμίες.
 • Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ., συγκεκριμένης χρήσεως, από την Γ.Σ.
 • Συζήτηση – υποβολή ερωτημάτων – πρακτικά θέματα.

Επικοινωνία / Δηλώσεις: Μπογιάρη Μαρίνα τηλ: 210 5284325, 2111844277 e-mail: perif@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

  ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη  30 & Παρασκευή 31 Μαϊου 2019,  Ωρες 16:00 – 21:00 , Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια