• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Πιστοποίηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Παρόχων Υγείας

Πιστοποίηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Παρόχων Υγείας

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (Ο.ΔΙ.Π.Υ.ΑΕ)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΤΟΧΟΣ
Το σεμινάριο στοχεύει στην έγκαιρη, λεπτομερή και υπεύθυνη παρουσίαση των ως άνω νέων και «απαιτητικών» διατάξεων, προς τις οποίες όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς / πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας καλούνται να προσαρμοσθούν άμεσα, έναντι απειλής επιβολής εις βάρος τους σημαντικών διοικητικών κυρώσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

α) Διοικήσεις, στελέχη, προϊσταμένους τμημάτων και αρμόδιο υπαλληλικό προσωπικό των κάτωθι οντοτήτων:

των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και των διασυνδεδεμένων με αυτά Νοσοκομείων,

– των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, που εποπτεύονται από το Υπ. Υγείας,

– των ΔΥ.Πε,

– των Νοσοκομείων που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύονται από το Υπ. Υγείας,

– όλων των δημοσίων δομών παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

– των Ιδιωτικών Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας

β) Συμβούλους αυτών και/ή ελεύθερους επαγγελματίες με ενασχόληση ως προς το ελ λόγω αντικείμενο, ήτοι Δικηγόρους, Νομικούς και Οικονομικούς Συμβούλους, Ειδικούς Επιστήμονες – Αξιολογητές Ποιότητος, εντεταλμένους Συμβούλους Πιστοποιήσεων κ.λπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Νομικός ΕΚΠΑ με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSO DPO Ιταλίας). Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ι. Εισαγωγή

 • Πεδίο εφαρμογής

Υπαγόμενοι στον νόμο Νοσηλευτικοί Φορείς, δημόσιες και ιδιωτικές δομές, αποκεντρωμένες μονάδες, ιδιωτικοί Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας (Π.Υ.Υ.) κ.λπ.

 • Στόχοι του νέου νόμου

Βραχυπρόσθεσμοι, μακροπρόθεσμοι

 • Χρήσιμοι όροι

 

ΙΙ. Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητος στην Υγεία

 • Σύσταση, νομική μορφή και θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του.
 • Σκοπός του Ο.ΔΙ.Π.Υ.
 • Αρμοδιότητες, καθήκοντα, πόροι, καταστατικές διατάξεις
 • Η κατεπείγουσα ανάγκη προς κάλυψη εγγενών θεσμικών και λειτουργικών κενών στον τομέα της Υγείας, ιδιαιτέρως δε ως προς την ποιότητα των παρεχομένων συναφών υπηρεσιών.
 • Η υφιστάμενη ασάφεια και ανασφάλεια δικαίου ως προς την αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας και η αναμφίβολη υποχρέωση της Πολιτείας για την άμεση λήψη των ενδεδειγμένων βελτιωτικών μέτρων, την προώθηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και την αναγκαία επιβολή κυρώσεων.
 • Η υποχρεωτική σύνταξη εκ μέρους του Ο.ΔΙ.ΠΥ. του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.

 

ΙΙΙ. Η αξιολόγηση

 • Οι προς αξιολόγηση φορείς, οι τομείς και η διάρκεια της αξιολογήσεως και το χρονοδιάγραμμα συμμορφώσεως του εκάστοτε αξιολογουμένου.
 • Τακτική & έκτακτη αξιολόγηση. Συχνότης διενεργείας.
 • Υπόχρεοι και εκουσίως υποβαλλόμενοι.
 • Διαδικασία
 • Προβλεπόμενα στάδια
 • Κριτήρια και δείκτες αξιολογήσεως
 • Ανάπτυξη διαδικασιών και προτύπων ποιότητος
 • Έμφαση στην ασφάλεια των ασθενών και την αποδοτικότητα των υποχρέων
 • Έλεγχοι ως προς την ενδεδειγμένη παροχή Υπηρεσιών Υγείας και την «ανταποκρισιμότητα» των αξιολογουμένων φορέων.
 • «Ασθενοκεντρική» προσέγγιση των ΠΥΥ, κυρίως ως προς την, μέσω αυτών, αποτελεσματική προσβασιμότητα των πολιτών στις Υπηρεσίες Υγείας και την χρηστή διοίκηση και διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των ιδίων των ΠΥΥ.
 • Ανταμοιβή επί επιτυχούς αξιολογήσεως
 • Προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα – κυρώσεις στην περίπτωση μη συμμορφώσεως.
 • Αναστολή ή οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικών ΠΥΥ.
 • Καταγγελία συμβάσεως με τον ΕΟΠΥΥ
 • Διακοπή αδειοδοτήσεως Παρόχων του δημοσίου, για ανάληψη νέων ερευνητικών προγραμμάτων, αναστολή ενάρξεως νέων κλινικών δοκιμών κ.ά.

 

ΙV. Δικαστική Προστασία

Α. Αίτηση Ακυρώσεως κατά των αποφάσεων του αρμοδίου Οργάνου του Υπ. Υγείας.

Β. Προσφυγή ουσίας κατά των αποφάσεων του Ο.ΔΙ.Π.Υ.

Ενεργητικών νομιμοποιούμενοι, προθεσμίες ασκήσεως, εφαρμοστέο δίκαιο.

Αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπον Δικαστήρια.

Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

 

 • Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στο τηλ: 211/0131885 & 211/0131886

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

   ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, Ωρες 10:00-15:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ...

Επιπλέον σεμινάρια